Jaarverslag 2014 Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

09 juli 2015

Het uitvoeren van aanstellingskeuringen is in Nederland aan strikte regels gebonden. Kandidaten voor een bepaalde functie mogen niet zomaar worden gekeurd. Feitelijk is een aanstellingskeuring alleen toegestaan als iemands gezondheidstoestand in relatie tot de functie, de veiligheid en de gezondheid van zichzelf of de mensen in zijn of haar werkomgeving in gevaar zou kunnen brengen.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is in het leven geroepen om de regels voor aanstellingskeuringen te handhaven. Dat doet zij ook door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, te communiceren over wat is toegestaan bij keuringen en door klachten over aanstellingskeuringen te behandelen. Vandaag is het jaarverslag 2014 verschenen.

De CKA is dus niet uitsluitend gericht op het behandelen van klachten met betrekking tot dergelijke keuringen. Voor de CKA is juist het voorkomen van klachten een belangrijke taak. Hieraan draagt zij bij door de correcte toepassing van de regelgeving op het gebied van aanstellingkeuringen te bevorderen.

Sommige werkgevers stellen gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren of tijdens een sollicitatiegesprek, keuringen worden nog ingezet voor risicoselectie en bedrijfsartsen worden nog niet altijd ingeschakeld bij het bepalen van functiecriteria. Deze en andere redenen maken dat er op het terrein van informatievoorziening aan werkgevers, werknemers, artsen, ondernemingsraden en andere belanghebbenden en beïnvloeders, nog veel werk is te verzetten.

Ten aanzien van de gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren vindt op dit moment een inventarisatie plaats. Ongeoorloofde sollicitatieformulieren kunnen worden gemeld.

Ook adviseert de CKA over onduidelijkheden en dilemma’s. Een voorbeeld hiervan is de vraag hoe een psycholoog in selectieonderzoeken om moet gaan met kandidaten die bijvoorbeeld een depressie, autisme of ADHD hebben of hadden. Hoe kan in die gevallen worden gewaarborgd dat ongerechtvaardigde uitsluiting van de arbeidsmarkt wordt voorkomen en de privacy van kandidaten wordt beschermd?

Deze en andere aandachtspunten staan ook in 2015 op de agenda. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de ‘Leidraad aanstellingskeuringen’. Deze vormt al 10 jaar de solide basis van het keuringsbeleid in Nederland. Door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en veranderde regelgeving, biedt de leidraad niet meer altijd voldoende houvast. Samen met een aantal betrokken organisaties wil de CKA zich dan ook inzetten voor de herziening hiervan.


Voor meer informatie over aanstellingskeuringen of het werk van de CKA kunt u terecht op deze website. Ook kunt u contact opnemen met Odette Baars, telefoonnummer: 070 - 349 95 73 of info@aanstellingskeuringen.nl