Oordeel CKA: psycholoog mag geen gezondheidsvragen stellen

24 februari 2017

Een psycholoog mag geen vragen over de gezondheid van een sollicitant stellen. Dat stelt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in een oordeel over een klacht. Het is voor het eerst dat de CKA zich uitspreekt over de positie van de psycholoog bij aanstellingskeuringen.

De klaagster werd als onderdeel van de sollicitatieprocedure onderworpen aan een basispsychologisch onderzoek (BPO). Tijdens dat onderzoek stelde de psycholoog gezondheidsvragen. Volgens de CKA is dat ten onrechte gebeurd. Een psycholoog is geen bedrijfsarts en is daarom op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) niet bevoegd om tijdens een aanstellingskeuring vragen te stellen of inlichtingen in te winnen over de gezondheidstoestand van de keurling. In deze zaak ging het om een BPO, maar als in dat kader gezondheidsvragen worden gesteld, valt de BPO daarmee onder de werkingssfeer van de Wmk en is het aan te merken als een aanstellingskeuring.
Er is in deze zaak in strijd gehandeld met de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen, omdat de psycholoog tijdens het BPO gezondheidsvragen heeft gesteld.