Oordeel 2004-02

Klaagster staat als werkzoekende ingeschreven bij een uitzendbureau. Zij solliciteert naar een vacature. Bij het vragen naar referenties bij de vorige werkgever blijkt dat klaagster vaak ziek was. Tijdens de sollicitatieprocedure stelt het uitzendbureau klaagster vragen over haar ziekteverzuim. De uitlening gaat vervolgens niet door. Het uitzendbureau stelt, dat het niet gaat om een sollicitatie- maar om een intakegesprek. Vragen over ziekteverzuim in het verleden zijn gesteld, omdat klaagster lichamelijke beperkingen zou kunnen hebben, die aanpassingen noodzakelijk maken. De door klaagster gestelde reden voor haar ziekteverzuim is uitgelegd als teken van een niet positieve werkhouding.
De Commissie overweegt, dat een intakeprocedure gelijk staat aan een sollicitatieprocedure. Het stellen van gezondheidsvragen is voorbehouden aan de keurend arts, werkzaam bij een gecertificeerde Arbo-dienst. De WMK staat niet toe, dat een werkgever gezondheidsvragen stelt. Bij sollicitanten ligt het initiatief om tijdens de sollicitatieprocedure te vragen om aanpassingen in verband met lichamelijke beperkingen.


Oordeel 2004-02

Utrecht, januari 2004

1 De klacht

Op 16 oktober 2003 heeft klager de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna te noemen: Commissie) verzocht haar oordeel uit te spreken over de vraag of het opleidingsinstituut, waar klager zich heeft ingeschreven voor een vakcursus, in strijd heeft gehandeld met de Wet op de medische keuringen (WMK) door aan klager door middel van een vragenformulier van de Arbo-dienst vragen te stellen over zijn gezondheid.

2 De loop van de procedure

2.1 De Commissie heeft aan klager nadere schriftelijke informatie gevraagd.

3 De feiten

Uit de door klager overgelegde bescheiden staat – voor zover van belang – het navolgende vast.

3.1 Klager schrijft zich in september 2003 in bij het opleidingsinstituut voor de Cursus Kok.

3.2 Het opleidingsinstituut verzorgt onder meer opleidingen voor voedingsdiensten en voor de Horeca.

3.3 Klager ontvangt bij brief van 15 oktober 2003 van het opleidingsinstituut de bevestiging van zijn inschrijving.

3.4 In diezelfde brief staat vermeld dat klager in het bezit dient te zijn van een gezondheidsverklaring. Het opleidingsinstituut heeft bij de brief een vragenformulier gevoegd van de Arbo-dienst en verzoekt klager dit formulier in te vullen, te ondertekenen en binnen veertien dagen voor aanvang van de cursus te zenden aan de Bedrijfsgezondheidsdienst (BGD).

4 Oordeel van de Commissie

4.1 Uit de overgelegde bescheiden blijkt dat de aan de Commissie voorgelegde kwestie een keuring betreft die niet valt onder de reikwijdte van de Wet op de medische keuringen (WMK). Immers, blijkens artikel 1, onderdeel a, van de WMK wordt – voorzover hier relevant - onder een keuring verstaan: vragen over de gezondheidstoestand van de keurling en het verrichten van medisch onderzoek in verband met het aangaan of wijzigen van: 1e . een burgerrechtelijke arbeidsverhouding die bij of krachtens de Ziektewet of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering als dienstbetrekking wordt aangemerkt, 2e . een aanstelling in openbare dienst.

4.2 Aangezien het opleidingsinstituut geen burgerrechtelijke of ambtelijke arbeidsverhouding aangaat met cursisten is evenmin artikel 4, tweede lid, laatste volzin, van de WMK van toepassing op grond waarvan het niet is toegestaan bij andere beoordelingen dan een medische keuring vragen te stellen of anderszins inlichtingen in te winnen over de gezondheidstoestand van de keurling of diens ziekteverzuim in het verleden. Daarmee verschilt de onderhavige zaak van het feitencomplex dat ten grondslag lag aan oordeel 2003- 06 van de Commissie.

4.3 Op grond van vorenstaande overwegingen is de klacht niet ontvankelijk, nu deze het stellen van gezondheidsvragen door een opleidingsinstituut betreft in verband met het volgen van een cursus en er derhalve geen sprake is van het aangaan of wijzigen van een arbeidsverhouding of een aanstelling in openbare dienst in de zin van de WMK.

5 Oordeel

De klacht is niet ontvankelijk.