Oordeel 2010-01

Klager heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of gemeente X in strijd met de Wet op de medische keuringen (hierna: Wmk) heeft gehandeld door klager vooraf niet goed te informeren over zijn rechten en plichten tijdens de medische keuring voor de Wet werk en bijstand (Wwb). Ook is klager het niet eens met de gang van zaken tijdens de keuring en evenmin met de aanvankelijke keuringsuitslag.

De Commissie is uitsluitend bevoegd te oordelen over aanstellingskeuringen, zijnde de keuringen die plaatsvinden in verband met het aangaan of wijzigen van de arbeidsverhouding (artikel 4, eerste lid, van de Wet op de medische keuringen). De ingediende klacht heeft betrekking op een medische keuring ten behoeve van het vaststellen van de functionele beperkingen van klager met het oog op de aan hem te stellen eisen en/of op te leggen verplichtingen op grond van de Wwb. Dit is geen aanstellingskeuring in de zin van de Wmk. De Commissie verklaart zich kennelijk onbevoegd ten aanzien van de ingediende klacht.  


Oordeel 2010-01

Commissie: mr. E. Cremers - Hartman, voorzitter, mr. M.A.C. Vijn en drs. W.M. van de Fliert, leden van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen in tegenwoordigheid van mr. J. Jonkman, secretaris.

1 De klacht

1.1 Op 12 januari 2010 heeft klager een klacht ingediend bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: de Commissie). Klager heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of gemeente X in strijd met de Wet op de medische keuringen (hierna: Wmk) heeft gehandeld door klager vooraf niet goed te informeren over zijn rechten en plichten tijdens de medische keuring voor de Wet werk en bijstand (Wwb). Ook is klager het niet eens met de gang van zaken tijdens de keuring en evenmin met de aanvankelijke keuringsuitslag. 

2 De loop van de procedure

2.1 Klager heeft bij het Juridisch Loket geïnformeerd naar zijn rechten en plichten rond de medische keuring. Het Juridisch Loket heeft klager vervolgens doorverwezen naar de Commissie. Gemeente X had klager via een brief meegedeeld dat de Wmk niet geldt voor personen met een Wwb-uitkering.

2.2 Op 12 januari 2010 heeft de Commissie telefonisch nadere informatie ingewonnen bij klager. Vervolgens is de klacht met de aanvullende informatie doorgestuurd naar de Commissie.

2.3 Op 14 januari 2010 heeft de Commissie klager per e-mail laten weten dat de Commissie niet bevoegd is de klacht in behandeling te nemen omdat de klacht geen betrekking heeft op een aanstellingskeuring.

3. De gegevens

3.1 Klager is op 16 september 2009 medisch gekeurd in verband met zijn uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Klager ontving op dat moment al enige tijd een bijstandsuitkering op grond van deze wet.

3.2 Klager had al vaker een dergelijke medische keuring ondergaan maar kreeg nu voor het eerst met een andere keuringsinstantie te maken. De Commissie heeft klager gevraagd of de keuring is verricht met het oog op zijn toegang tot de arbeidsmarkt of met het oog op een bepaalde functie. Klager heeft deze vragen ontkennend beantwoord. De medische keuring heeft plaatsgevonden met het doel de functionele beperkingen van klager vast te stellen en ter beoordeling van zijn rechten en verplichtingen op grond van de Wwb.

3.3 In eerste instantie werd klager gedeeltelijk arbeids(on)geschikt verklaard, maar nadat de keuringsarts klagers medisch dossier had ontvangen van de huisarts heeft hij klager geheel arbeidsongeschikt verklaard.

4 Overwegingen van de Commissie

Ten aanzien van de bevoegdheid van de Commissie:

4.1 De Commissie is uitsluitend bevoegd te oordelen over aanstellingskeuringen, zijnde de keuringen die plaatsvinden in verband met het aangaan of wijzigen van de arbeidsverhouding (artikel 4, eerste lid, van de Wet op de medische keuringen). De ingediende klacht heeft betrekking op een medische keuring ten behoeve van het vaststellen van de functionele beperkingen van klager met het oog op de aan hem te stellen eisen en/of op te leggen verplichtingen op grond van de Wwb. Dit is geen aanstellingskeuring in de zin van de Wmk.

Op grond van vorenstaande verklaart de Commissie zich kennelijk onbevoegd ten aanzien van de ingediende klacht.

Den Haag, 14 januari 2010