Oordeel 2015-02 (klager / aspirant werkgever)

Samenvatting

Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van reservist bij de Koninklijke Landmacht (ministerie van Defensie). Uit de aanstellingskeuring bleek dat klager aan beide oren gehoorverlies heeft. Klager heeft vervolgens om nader onderzoek gevraagd. De KNO-arts die dit specialistische onderzoek heeft uitgevoerd heeft het gehoorverlies bevestigd. Klager is vervolgens niet geschikt verklaard voor de functie van militair ambtenaar.

Klager meent dat de aspirant werkgever, op basis van het Militair Keuringsreglement (hierna: MKR), onvoldoende rekening houdt met gehoorverlies door ouderdom. Daarnaast stelt hij dat de eisen uit het MKR strenger zijn dan de eisen van buitenlandse krijgsmachten en bovendien gedateerd zijn. Klager verzoekt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) een oordeel te geven of aspirant werkgever in strijd heeft gehandeld met de Wet op de medische keuringen (Wmk).

De CKA vindt het niet in strijd met de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen dat voor iedere militair ambtenaar de eis van algemene inzetbaarheid geldt. Voor een militaire aanstellingskeuring mag op basis van ruimere eisen worden gekeurd dan die voor de dagelijkse functie noodzakelijk zijn. Per militair specialisme kunnen aanvullende eisen worden gesteld in verband met de aan die functie te stellen bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid.
In het MKR zijn basiseisen opgenomen waar een militair ambtenaar op wordt onderzocht tijdens de militaire aanstellingskeuring. In de Lijst van Aandoeningen en gebreken behorende bij het MKR is aangegeven welke beperkingen (onder meer t.a.v. het gehoor: ziektecode 389 ‘doofheid of gehoorverlies’) leiden tot afkeuring voor de functie.

De CKA concludeert dat er sprake is van bijzondere medische eisen voor de functie van militair ambtenaar, waaraan klager moet voldoen. Volgens de afgenomen gehoortesten voldoet klager daar ten aanzien van het gehoor niet aan.
De leeftijd van een kandidaat is hierbij niet relevant, aangezien de eis van algemene inzetbaarheid als militair ambtenaar (zowel voor beroepspersoneel als reservepersoneel) voor alle leeftijden geldt. Daarbij wordt in het MKR al rekening gehouden met een afname van het gehoor en laat aanwijzing DMG 032 daarnaast een ruimer gehoorverlies toe dan het MKR.
Dat er in het buitenland andere eisen worden gesteld aan militairen is niet van belang en niet richtinggevend voor aspirant werkgever.
Aspirant werkgever heeft niet in strijd gehandeld met de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen.
De Commissie acht de klacht tegen aspirant werkgever ongegrond.