Oordeel 2016-05 (klager / aspirant werkgever)

Samenvatting

Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de (nieuwe) functie van medewerker Incidentenbestrijding. Na het positief afronden van de onderdelen assessment, gesprek en Psychologisch Onderzoek heeft de klager een aanstellingskeuring gehad. Klager heeft alle onderdelen van de sollicitatie met goed gevolg afgrond, inclusief de aanstellingskeuring. Tijdens een telefoongesprek met de aspirant werkgever heeft klager vernomen dat hij niet in dienst wordt genomen.
Betrokkene klaagt over de gevolgde procedure en de wijze waarop hij is behandeld door aspirant werkgever. Klager veronderstelde dat hij in dienst zou worden genomen, als hij medisch geschikt is.
Klager verzoekt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) te beoordelen of aspirant werkgever in strijd heeft gehandeld met de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Bijzondere functie-eisen

De aspirant werkgever heeft gemakshalve de bijzondere functie-eisen op het punt van de medische geschiktheid behorende bij twee andere functies gebruikt. De CKA constateert dat aspirant werkgever niet schriftelijk de bijzondere functie-eisen op het gebied van de medische geschiktheid voor de nieuwe functie van medewerker Incidentenbestrijding heeft vastgelegd. Bovendien heeft de aspirant werkgever geen advies gevraagd aan een deskundig persoon dan wel een arbodienst over de rechtmatigheid van een aanstellingskeuring. De aanstellingskeuring had nooit mogen plaatsvinden.

De uitslag van de aanstellingskeuring

Uit de verklaringen van de keurend arts valt niet op te maken of haar bevindingen ten aanzien van geschiktheid in relatie staan tot het uitoefenen van de functie van medewerker Incidentenbestrijding. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat er geen bijzondere functie-eisen zijn geformuleerd. De keurend arts heeft mogelijk klager op meer aspecten gekeurd dan noodzakelijk is voor deze functie. Mogelijk heeft de keurend arts aan aspirant werkgever ook meer informatie verstrekt dan voor het doel van de keuring strikt noodzakelijk is.

Aanstellingskeuring is sluitstuk in een sollicitatieprocedure

Op grond van de Wmk is een aanstellingskeuring het sluitstuk in een sollicitatieprocedure. Deze keuring wordt uitgevoerd nadat duidelijk is geworden dat aspirant werkgever voornemens is om de sollicitant aan te nemen. Aspirant werkgever heeft te kennen gegeven dat pas nadat alle onderdelen, inclusief de aanstellingskeuring, waren afgerond bepaald is aan wie een arbeidsovereenkomst zou worden aangeboden. Het succesvol afronden van alle selectie- en keuringsonderdelen gaf in dit geval de klager geen garantie op een arbeidsovereenkomst. Aspirant werkgever heeft de aanstellingskeuring - in strijd met de Wmk - laten plaatsvinden voordat hij had besloten om de sollicitant aan te nemen. 

Informeren van de keurling

De aspirant werkgever heeft klager niet op eigen initiatief en voorafgaande aan de keuring schriftelijk of mondeling geïnformeerd over het doel van de aanstellingskeuring en over de rechten van een keurling. Aan klager is bovendien niet verteld dat een geschiktverklaring als uitslag van de medische keuring hem nog geen garantie op een baan bij aspirant werkgever gaf.

Conclusie

Aspirant werkgever heeft in strijd gehandeld met de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen. De CKA acht de klacht tegen aspirant werkgever gegrond.

Lees het volledige oordeel (PDF, 282 kB)