Oordeel 2017-07 klager / aspirant werkgever

Samenvatting

Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies over de psychische geschiktheid van klager voor de functie als militair. Defensie neemt klager naar aanleiding van het advies niet aan.

De klacht richt zich tegen de aard en inhoud van het gesprek met de psycholoog en de wijze waarop die inhoud heeft meegewogen in de uitslag van het PO. Klager stelt daarbij dat er gezondheidsvragen zijn gesteld tijdens het PO, geen duidelijke instructies vooraf zijn gegeven en de afwijzing onvoldoende onderbouwd is. Klager verzoekt de CKA om te oordelen of de wijze waarop het PO heeft plaatsgevonden in overeenstemming is met de Wet op de medische keuringen (hierna: Wmk).

De klacht is ontvankelijk. De CKA acht zich bevoegd en verklaart de klacht gegrond. De CKA heeft kort samengevat het volgende overwogen.

Gezondheidsvragen en het geven van instructies

De Commissie is van oordeel dat vragen naar drank-, drugs- en medicijngebruik en de daaruit voortgekomen vragen naar depressieve klachten vragen over de gezondheidstoestand zijn. Er zijn aan klager vooraf geen duidelijke instructies gegeven over het beantwoorden van vragen naar zijn gezondheidstoestand.

De Commissie is van oordeel dat de psycholoog door het stellen van deze vragen en door het medische verleden van klager te bespreken een aanstellingskeuring heeft verricht, waarop de Wmk van toepassing is.

Onderbouwing afwijzing

Het gespreksverslag van de psycholoog en de toelichting van de vertegenwoordigers van Defensie tijdens de hoorzitting geven geen duidelijkheid over:

  • de relatie tussen de scores op NEO-PI-R en UCL in het gespreksverslag en het oordeel van ongeschiktheid van de psycholoog;
  • in welke mate de bevindingen over de gezondheid van klager een rol hebben gespeeld bij het oordeel van de psycholoog;
  • in hoeverre het voorgoed negatief advies (mede) verband houdt met de gezondheid van klager.

De CKA vindt het van belang dat er in het gespreksverslag van de psycholoog een duidelijke toelichting staat op de psychische belastbaarheid. De Commissie beveelt Defensie aan dat psychologen in het vervolg in voldoende mate beargumenteren op welke gronden een sollicitant psychisch niet geschikt is voor een functie als militair.

Op basis van de processtukken, in het bijzonder het gespreksverslag en datgene dat ter hoorzitting aan de orde is geweest, is vast komen te staan dat de psycholoog de verkregen informatie over de gezondheid van klager naar alle waarschijnlijkheid (mede) heeft gebruikt om te komen tot zijn advies over de geschiktheid.

Een aanstellingskeuring mag alleen plaatsvinden, indien aan de vervulling van de betreffende functie en de daarbij behorende taken bijzondere functie-eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld.
Omdat de aspirant werkgever het PO niet als een aanstellingskeuring heeft beschouwd, is niet toegelicht in hoeverre de gezondheidsvragen tijdens het PO waren gericht op bijzondere functie-eisen op het punt van medische geschiktheid.

De CKA oordeelt dat niet met zekerheid is vast te stellen of het negatief advies over de psychische geschiktheid stand kan houden, nu de psycholoog geen keurend arts is met een medische achtergrond.

Het oordeel van de psycholoog dat klager voorgoed ongeschikt is voor een militaire functie is onvoldoende onderbouwd. De afwijzing staat immers niet in relatie tot een bijzondere functie-eis op het punt van medische geschiktheid en de psycholoog was niet bevoegd om daarover een uitspraak te doen.

Conclusie

De klacht is ontvankelijk en de CKA bevoegd. De CKA stelt voorop dat vragen naar drank-, drugs- en medicijngebruik en de daaruit voortgekomen vragen naar depressieve klachten vragen over de gezondheidstoestand zijn.
De CKA vindt het van belang dat de psycholoog in het gespreksverslag een duidelijke toelichting opneemt op de psychische belastbaarheid. Het oordeel van de psycholoog dat klager voorgoed ongeschikt is voor een militaire functie is onvoldoende onderbouwd.

Lees het volledige oordeel (PDF, 206 kB)