Trefwoord: Arbeidsovereenkomst

Oordelen

Oordeel 2011-03 
Klaagster heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of het gastouderbureau waar zij solliciteerde klaagster had mogen onderwerpen aan een medische keuring naar aanleiding van klaagsters mededeling over haar psychische gezondheid tijdens het sollicitatiegesprek. Het gastouderbureau stelt dat er geen sprake is van een aanstellingskeuring omdat er geen sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht.

Oordeel 2007-06
Klaagster is sinds januari 2005 in dienst bij verweerster als grondstewardess op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van telkens één jaar. In twaalf maanden verzuimt klaagster wegens ziekte 103 kalenderdagen. Vanwege het gangbare ziekteverzuimbeleid bij verweerster vindt in augustus 2006 een zogenaamd frequent verzuimgesprek plaats tussen klaagster en verweerster.

Oordeel 2003-01
Transportbedrijf stelt tijdens sollicitatie vragen over lichamelijke conditie sollicitant. Overgewicht sollicitant is reden om hem af te wijzen.

Oordeel 2002-05
Werkgever vraagt tijdens sollicitatieprocedure naar REA- en WAO-verleden sollicitant.

Oordeel 2002-02
Keuring voor indicatiestelling sociale werkvoorziening (WSW) is geen aanstellingskeuring.


Adviezen

Advies 2017-07
Vraagsteller is 1,5 jaar als uitzendkracht werkzaam bij werkgever. Werkgever stelt een aanstellingskeuring als voorwaarde voor het aanbieden van een dienstverband.

Advies 2016-35
De adviesaanvrager heeft gesolliciteerd naar de functie van ambulance-medewerker. In dat kader heeft de medewerker een uitnodiging ontvangen voor een medische keuring. Hij heeft in het verleden nekklachten gehad na een auto-ongeluk. Hij vraagt zich af in hoeverre hij in zijn keuring daarover informatie moet verstrekken. De adviesaanvrager heeft al een arbeidsovereenkomst getekend.

Advies 2015-01
Vallen stagiaires met een stage-overeenkomst onder de regels van de procedure voor aanstellingskeuringen van de Wet op de medische keuringen (Wmk)?

Advies 2014-17
In de arbeidsovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde houdt in dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden indien de bedrijfsarts die de aanstellingskeuring na ondertekening van de arbeidsovereenkomst uitvoert, de werknemer ongeschikt verklaart. Is dat toegestaan?

Advies 2013-15
Vraagstelster vraagt of een aanstellingskeuring vanwege mogelijke contractsverlenging is toegestaan wanneer de medewerker bij aanname voorwaardelijk is goedgekeurd, maar er tijdens het dienstverband (ondanks getroffen aanpassingen/ behandelingen) twijfels zijn gerezen dan wel zijn blijven bestaan ten aanzien van de medische geschiktheid.

Advies 2012-11
Een P&O-medewerker van een taxibedrijf geeft aan dat een aantal chauffeurs van het bedrijf overgaat naar een ander taxibedrijf, doordat na gunning door middel van Europese aanbestedingen een gedeelte van het vervoer aan een andere partij is gegund.
Vanuit de CAO Taxi dient de overnemende partij 75% van de betrokken medewerkers een aanbod te doen. In de nieuwe arbeidsovereenkomst staat een artikel waarvan de P&O-medewerker vermoedt dat deze in strijd is met de Wet op de medische keuringen (WMK). De vraag aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is of dit vermoeden correct is.

Advies 2012-03 
Een advocaat vraagt namens haar cliënt of een werkgever een reeds in dienst zijnde werknemer voor een andere functie een keuring kan laten ondergaan.

Advies 2009-12
Een HR consultant werkt voor een Nederlandse rechtspersoon, die werkzaamheden ontplooit in de medical device industrie. Voor dit bedrijf werken o.a. een aantal sales managers, die voornamelijk in het buitenland werkzaam zijn. De sales managers verkopen medische apparatuur in voornamelijk buitenlandse ziekenhuizen of verhelpen problemen aan de apparatuur. Het gaat om apparatuur die gebruikt wordt in de cardiochirurgie en radiologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistoffen en injectienaalden. Deze werknemers geven geregeld demonstraties voor het ziekenhuispersoneel en kunnen in aanraking komen met deze vloeistoffen/naalden.
De directie overweegt de sales managers verplicht te laten keuren. De HR consultant vraagt aan de CKA of de Wet op de medische keuringen (Wmk) van toepassing is op de buitenlandse werknemers en tevens of de Wmk voor deze functie een medische keuring toestaat.

Advies 2008-14
Vraag van een bedrijfsarts van de Dienst Stadsbeheer van een gemeente. Een aantal parkeercontroleurs solliciteren intern naar de functie van Inspecteur Openbare Ruimten. De vraag is of voor deze nieuwe functie een aanstellingskeuring is toegestaan.