Trefwoord: Arbodienst

Oordelen

Oordeel 2006-01
Aanstellingskeuring dient de bescherming van de gezondheid en de veiligheid. Daarom heeft de WMK als uitgangspunt dat de keuring plaatsvindt op een tijdstip voorafgaande aan het verrichten van de werkzaamheden waaraan bijzondere eisen worden gesteld. Aard van de dienstbetrekking (tijdelijk/vast dienstverband, proefperiode, uitzendkracht e.d.) is niet van belang. Artikel 9 ARAR is in strijd met de doelstelling en de geest van de WMK. Voorts geen beschrijving van de eisen van medische geschiktheid.

Oordeel 2005-09
Klager krijgt tijdens het sollicitatiegesprek mondelinge informatie over de functie-eisen en de keuring, die bestaat uit onder meer een fietsproef. Op het vragenformulier vermeldt klager, dat hij diabetes heeft. De keurend arts verricht een volledige keuring. Telefonisch hoort klager, dat hij onder meer is afgekeurd op grond van diabetes.

Oordeel 2005-02
Keurend arts voert aanstellingskeuring uit voor gemeentelijke brandweer.
Arbo-dienst, waarvoor keurend arts werkt, stelt dat geen schriftelijk advies is gegeven over de bijzondere eisen van medische geschiktheid, doel en rechtmatigheid van de keuring. De gegevens van alle keurlingen, ook van degenen, die zijn afgekeurd, worden bewaard.

Oordeel 2005-01
Brandweer stelt, dat de bijzondere eisen van medische geschiktheid alleen bekend zijn bij de Arbo-dienst. Er is geen schriftelijk advies gevraagd voor de medische geschiktheids-eisen, doel en rechtmatigheid van de keuring. Sollicitanten wordt tijdens het sollicitatiegesprek verteld, dat zij medisch gekeurd worden en dat de mogelijkheid tot herkeuring bestaat.

Oordeel 2004-16
Uitzendkrachten bij havenbedrijf solliciteren op vacatures. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vraag over gezondheid. Sollicitanten krijgen voor keuring geen infromtatie over doel, welke vragen en onderzoeken en hun rechten. Werkgever heeft geen medische functie-eisen op schrift gesteld, geen advies gevraagd aan Arbo-arts, geen overleg gehad met OR. Keurend arts keurt sollicitanten goed maar voorziet veiligheidsrisico′s in de toekomst.

Oordeel 2004-09
Aspirant-cursist schrijft zich in voor de vakcursus scheepskok. Het Opleidingsinstituut voegt bij de inschrijvingsbevestiging een vragenformulier met vragen over de gezondheid, te beoordelen door de Arbo-dienst. Het niet invullen van dit formulier heeft consequenties voor het te behalen diploma en de beoogde baan van scheepskok. De Arbo-dienst deelt de uitslag schriftelijk mee aan de aspirant-cursist en het opleidingsinstituut.

Oordeel 2004-08
Casino exploitant heeft voor de functie van croupier een aanstellingskeuring verplicht gesteld. Bij de keuring wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst. Volgens de Arbo-dienst voldoet de aanstellingskeuring aan de voorschriften van de WMK. De Arbo-dienst beschouwt de functie van croupier als een risico-functie.

Oordeel 2004-04
Keuring in verband met het wijzigen van een aanstelling in openbare dienst, terwijl niet is voldaan aan vereisten WMK. Arbo-dienst heeft meegewerkt aan een keuring die in strijd is met de WMK. Bovendien geen eenduidig keuringsbeleid voor de verschillende bedrijven van de werkgever. Willekeur.

Oordeel 2004-03
Werkgever verplicht medewerkers, na jaren van vast dienstverband een aanstellingskeuring te ondergaan tijdens dienstverband.

Oordeel 2004-02
Klaagster staat als werkzoekende ingeschreven bij een uitzendbureau. Zij solliciteert naar een vacature. Bij het vragen naar referenties bij de vorige werkgever blijkt dat klaagster vaak ziek was. Tijdens de sollicitatieprocedure stelt het uitzendbureau klaagster vragen over haar ziekteverzuim.

Oordeel 2003-07
Arbo-dienst gebruikt bij keuring aspirant leerling in de bouw vragenlijst over de gezondheid, die te uitgebreid en te ongericht is.

Oordeel 2003-06
Opleidingsbedrijf bouwnijverheid geeft aspirant leerling vragenlijst over gezondheid voorafgaande aan door Arbo-dienst te verrichten keuring.

Oordeel 2003-03
Klaagster heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen verzocht haar oordeel uit te spreken over de vraag of de keuring in het kader van haar sollicitatie naar de functie van assistent politiemedewerker bij de Politie, is geschied volgens de voorschriften van de Wet op de medische keuringen (WMK).

Oordeel 2003-02
Politie hanteert functie-eisen, die niet overeenkomen met de keuringsrichtlijnen. Sollicitante wordt afgekeurd op migraine.

Oordeel 2002-05
Werkgever vraagt tijdens sollicitatieprocedure naar REA- en WAO-verleden sollicitant.

Oordeel 2002-03
Justitie gebruikt fitheidsonderzoek als selectiemiddel voorafgaand aan medische keuring.


Adviezen

Advies 2013-17
Wanneer een medewerker intern een andere functie wil of krijgt, vraagt het mobiliteitsbureau van de werkgever bij de arbodienst na of de medewerker die betreffende functie kan/mag uitvoeren. Een arbofunctionaris vraagt of dat wel mag.

Advies 2012-19
Een bedrijfsarts van een arbodienst heeft een verzoek gekregen van een werkgever om een aantal werknemers, die al langere tijd bij de werkgever in dienst zijn medisch te keuren. De keuring houdt verband met een nieuw project (bodemsanering), waaraan bepaalde gezondheidsrisico’s zijn verbonden.

Advies 2010-05
Een sollicitant bij een chemiebedrijf vraagt om advies over een aanstellingskeuring.

Advies 2004-09
Advies inzake keuringsbeleid voor de functie van politie agent in executieve dienst.

Advies 2003-03
Is er in Nederland een arts die een aanstellingskeuring kan verzorgen voor medewerkers van de Nederlandse vestiging van IOM?