Trefwoord: Beperking/Handicap

Oordelen

Oordeel 2016-03
Klaagster is op 15 juli 2016 in dienst getreden bij een kinderdagverblijf (hierna: werkgever) voor een periode van twaalf maanden. Op 12 september 2016 heeft werkgever de arbeidsovereenkomst met klaagster tijdens de proeftijd beëindigd. Klaagster is van mening dat haar ontslag verband houdt met haar fysieke beperkingen en medicijngebruik en (de vragen die zij heeft gesteld over) de door werkgever gewenste medische keuring. Dat is, volgens klaagster, onder meer strijdig met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen.
Werkgever stelt dat er in dit geval geen sprake is van een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk. Werkgever verzoekt de CKA om de klacht niet-ontvankelijk, dan wel ongegrond te verklaren.

Oordeel 2012-01
Klager heeft een stoornis in het kleuronderscheidend vermogen. Klager solliciteert naar een functie bij de overheid, waarvoor de eis van algemene inzetbaarheid geldt. Klager is twee maal gekeurd door middel van een zogeheten ‘carrouselkeuring’. De keurend arts heeft klager beide keren ongeschikt geacht voor de functie, omdat het kleuronderscheidend vermogen van klager te gering is. Klager heeft beide keren een formulier getekend waarop hij aangeeft zich terug te trekken uit de sollicitatieprocedure. Hij geeft aan dit onder druk te hebben getekend en de eerste keer niet te zijn gewezen op de mogelijkheid van een herkeuring. 

Oordeel 2010-01
Klager heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of gemeente X in strijd met de Wet op de medische keuringen (hierna: Wmk) heeft gehandeld door klager vooraf niet goed te informeren over zijn rechten en plichten tijdens de medische keuring voor de Wet werk en bijstand (Wwb). Ook is klager het niet eens met de gang van zaken tijdens de keuring en evenmin met de aanvankelijke keuringsuitslag.

Oordeel 2008-02
Klager is internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij werkte op basis van tijdelijke contracten bij verweerder, een transportonderneming in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Eerst had klager een halfjaarcontract en daarna een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Het was gebruikelijk dat vervolgens een contract voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden.

Oordeel 2005-03
Klaagster werkt bij een scholengemeenschap en solliciteert intern naar de functie Coördinator Leerlingenzorg. Klaagster wordt afgewezen.

Oordeel 2003-04
Arbeidsdeskundige van reïntegratiebedrijf geeft gedurende sollicitatiefase informatie over arbeidshandicap sollicitante aan toekomstig werkgever, waardoor sollicitante baan misloopt.

Oordeel 2002-05
Werkgever vraagt tijdens sollicitatieprocedure naar REA- en WAO-verleden sollicitant.


Adviezen

Advies 2015-33
Een bedrijfsarts kreeg van een werkgever de vraag of hij een sollicitant wilde keuren. De betreffende kandidaat heeft een handicap. De sollicitant gaf aan dat de werkgever inzage mag hebben in zijn medische dossier. Voor de functie gelden geen specifieke functie-eisen, op basis waarvan de bedrijfsarts meent niet te mogen keuren. Handelt de bedrijfsarts correct?

Advies 2014-27
De vraag wordt gesteld of de lengte van personen een bijzondere functie-eis kan zijn ten behoeve van een aanstellingskeuring. Dit is van belang voor een bedrijf dat productiemedewerkers heeft langs een fabricagelijn. Volgens de werkgever kost het te veel geld om de lijn aan te passen aan de lengte van de (aan te stellen) medewerkers, terwijl een verkeerde lengte van de medewerker kan leiden tot diverse medische klachten.

Advies 2013-09
Iemand met een (nauwelijks zichtbare) beperking en een wsw-indicatie wil weten of het verplicht is dat te melden in een sollicitatiegesprek en of de potentiële werkgever dan kan vragen om een medische keuring.

Advies 2008-07
Verzoekster solliciteerde naar de functie van Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Er was al tegen haar gezegd dat ze was aangenomen. Maar dan krijgt ze een telefoontje waarin de gemeente laat weten dat ze meer informatie willen hebben over haar ziekte. Mevrouw heeft bekkeninstabiliteit. Uiteindelijk wil de gemeente wel met haar verder, maar ze moet dan wel een keuring ondergaan. Vraag is of ze hiermee akkoord moet gaan.

Advies 2008-04
Vraag naar aanleiding van een uitspraak van de kantonrechter te Breda van 2 juli 2008. Die bepaalde dat het ontslag van een werkneemster terecht was omdat zij haar beperkingen en WGA-uitkering had verzwegen. Verzoeker vraagt hoe dit zich verhoudt tot de geldende regels van de WMK.

Advies 2006-03
Kan door een belangengroepering een klacht worden ingediend?
Moet een ziekte/handicap tijdens de sollicitatieprocedure worden gemeld?