Trefwoord: BIG-register

Adviezen

Advies 2013-05
Een advocaat vraagt namens een Duitse werkgever of een Duitse arts een keurend arts in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk) kan zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden.
Het betreft in deze kwestie een Duitse werkgever die in Duitsland zijn sollicitanten reeds laat keuren door een Duitse arts. De werkgever zal binnenkort zijn activiteiten uitbreiden naar Nederland. Daarbij wil de Duitse werkgever de Nederlandse sollicitanten voorafgaand aan de aanstelling dezelfde keuring laten ondergaan als haar Duitse werknemers.

Advies 2010-13
Een bedrijfsarts heeft een sollicitant gekeurd voor een functie bij de politie. Het betrof een aanstellingskeuring. De bedrijfsarts heeft de keurling goedgekeurd en deze persoon is vervolgens aan de vereiste opleiding begonnen. Een maand na de aanstelling is de werknemer uitgevallen wegens knieklachten.

Advies 2007-07
Een werkgever gaat nieuwe chauffeurs beroepsgoederenvervoer (vervoer gevaarlijke stoffen) aannemen. Hij vraagt de bedrijfsarts of deze chauffeurs voor indiensttreding een verplichte chauffeurskeuring moeten ondergaan. De bedrijfsarts heeft hier moeite mee omdat de chauffeurskeuring heel uitgebreid is en een aantal zaken worden meegetest (bloeddruk, lengte, gewicht) die minder relevant zijn voor de risico’s van het beroep van chauffeur.

Advies 2005-23
Mag een arts in Nederland een aanstellingskeuring verrichten bij personen die een dienstbetrekking aangaan die valt onder het regime van de regering van Aruba?

Advies 2005-11
Wat is het toetsingskader van de CKA voor het beoordelen van psychische geschiktheid voor een functie?

Advies 2003-03
Is er in Nederland een arts die een aanstellingskeuring kan verzorgen voor medewerkers van de Nederlandse vestiging van IOM?
Aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen is u de vraag voorgelegd of er een arts is in Nederland die een aanstellingskeuring kan verzorgen voor medewerkers van de Nederlandse vestiging van IOM.