Trefwoord: Bijzondere functie-eisen

Oordelen

Oordeel 2017-07
Klager heeft bij het ministerie van Defensie gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies over de psychische geschiktheid van klager voor de functie als militair. Defensie neemt klager naar aanleiding van het advies niet aan.

Oordeel 2017-04
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (hierna: PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies af en klager wordt niet aangenomen.

Oordeel 2016-05
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de (nieuwe) functie van medewerker Incidentenbestrijding. Na het positief afronden van de onderdelen assessment, gesprek en Psychologisch Onderzoek heeft de klager een aanstellingskeuring gehad. Klager heeft alle onderdelen van de sollicitatie met goed gevolg afgrond, inclusief de aanstellingskeuring. Tijdens een telefoongesprek met de aspirant werkgever heeft klager vernomen dat hij niet in dienst wordt genomen.
Betrokkene klaagt over de gevolgde procedure en de wijze waarop hij is behandeld door aspirant werkgever. Klager veronderstelde dat hij in dienst zou worden genomen, als hij medisch geschikt is.

Oordeel 2016-04
Klaagster heeft gesolliciteerd naar de functie van onderofficier musicus. Ze heeft bij het orkest auditie gedaan en vervolgens een basispsychologisch onderzoek (BPO) ondergaan. De psycholoog die het BPO heeft afgenomen geeft een negatief advies en ze wordt niet aangenomen.

Oordeel 2015-02
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van reservist bij de Koninklijke Landmacht (ministerie van Defensie). Uit de aanstellingskeuring bleek dat klager aan beide oren gehoorverlies heeft. Klager heeft vervolgens om nader onderzoek gevraagd. De KNO-arts die dit specialistische onderzoek heeft uitgevoerd heeft het gehoorverlies bevestigd. Klager is vervolgens niet geschikt verklaard voor de functie van militair ambtenaar.

Oordeel 2015-01
Klager heeft bij een internationale organisatie gesolliciteerd voor de functie van inspecteur. Na het afronden van een schriftelijke test en een sollicitatiegesprek, deelt de aspirant werkgever mee dat hij de intentie heeft om de klager een arbeidsovereenkomst aan te bieden, indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een van deze voorwaarden is het afleggen van een medische keuring. Na de keuring verneemt klager van werkgever dat hem geen arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.

Oordeel 2013-04 (klager / aspirant werkgever) (klager / keurend arts)
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de functie van Hoofdconducteur (hierna: HC). In opdracht van aspirant werkgever is klager gekeurd. De keurend arts heeft klager ongeschikt geacht voor de functie van HC. Redenen voor de afkeuring zijn met name een te groot veiligheidsrisico door de medische voorgeschiedenis van klager en zijn zeer lage belastbaarheid. Klager kan zich niet in deze keuringsuitslag vinden.

Oordeel 2005-09
Klager krijgt tijdens het sollicitatiegesprek mondelinge informatie over de functie-eisen en de keuring, die bestaat uit onder meer een fietsproef. Op het vragenformulier vermeldt klager, dat hij diabetes heeft. De keurend arts verricht een volledige keuring. Telefonisch hoort klager, dat hij onder meer is afgekeurd op grond van diabetes.

Oordeel 2005-02
Keurend arts voert aanstellingskeuring uit voor gemeentelijke brandweer.
Arbo-dienst, waarvoor keurend arts werkt, stelt dat geen schriftelijk advies is gegeven over de bijzondere eisen van medische geschiktheid, doel en rechtmatigheid van de keuring. De gegevens van alle keurlingen, ook van degenen, die zijn afgekeurd, worden bewaard.

Oordeel 2005-01
Brandweer stelt, dat de bijzondere eisen van medische geschiktheid alleen bekend zijn bij de Arbo-dienst. Er is geen schriftelijk advies gevraagd voor de medische geschiktheidseisen, doel en rechtmatigheid van de keuring. Sollicitanten wordt tijdens het sollicitatiegesprek verteld, dat zij medisch gekeurd worden en dat de mogelijkheid tot herkeuring bestaat.

Oordeel 2004-16
Uitzendkrachten bij havenbedrijf solliciteren op vacatures. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vraag over gezondheid. Sollicitanten krijgen voor keuring geen infromtatie over doel, welke vragen en onderzoeken en hun rechten. Werkgever heeft geen medische functie-eisen op schrift gesteld, geen advies gevraagd aan Arbo-arts, geen overleg gehad met OR. Keurend arts keurt sollicitanten goed maar voorziet veiligheidsrisico′s in de toekomst.

Oordeel 2004-15
Werkgever stelt vacatures binnen havenbedrijf open voor ingeleende uitzendkrachten. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vragen over gezondheid. Medische functie-eisen zijn niet schriftelijk vastgelegd, Arbo-dienst en OR niet geraadpleegd.
Keurend arts keurt sollicitanten goed voor het moment, maar ziet veiligheidsrisico′s voor de toekomst. Keuringsuitslag gaat met toestemming sollicitanten naar werkgever. Sollicitatieprocedure wordt afgebroken.

Oordeel 2004-11
Voor beoogde functie is geen aanstellingskeuring verplicht. Tijdens sollicitatiegesprek komt gewicht van sollicitant aan de orde. Werkgever vraagt sollicitant mee te werken aan medisch onderzoek door bedrijfsarts. Bedrijfsarts werkt hieraan mee en geeft negatief advies op grond waarvan werkgever besluit aanstelling niet door te laten gaan.

Oordeel 2004-10
Klager werkt bij een beveiligingsbedrijf en is gedetacheerd bij verweerster. Verweerster is een gemeente. Klager solliciteert naar de functie Toezichthouder bij gemeente. Bij de sollicitatieprocedure hoort geen aanstellingskeuring. P.en O.-functionaris brengt overgewicht klager ter sprake. Hij vraagt zich af of dit overgewicht toekomstige fysieke problemen kan veroorzaken.

Oordeel 2004-09
Aspirant-cursist schrijft zich in voor de vakcursus scheepskok. Het Opleidingsinstituut voegt bij de inschrijvingsbevestiging een vragenformulier met vragen over de gezondheid, te beoordelen door de Arbo-dienst. Het niet invullen van dit formulier heeft consequenties voor het te behalen diploma en de beoogde baan van scheepskok. De Arbo-dienst deelt de uitslag schriftelijk mee aan de aspirant-cursist en het opleidingsinstituut.

Oordeel 2004-08
Casino exploitant heeft voor de functie van croupier een aanstellingskeuring verplicht gesteld. Bij de keuring wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst. Volgens de Arbo-dienst voldoet de aanstellingskeuring aan de voorschriften van de WMK. De Arbo-dienst beschouwt de functie van croupier als een risico-functie.

Oordeel 2004-07
Standaardkeuring gebruikt door Defensie bij aanstelling militairen is te uitgebreid. Niet voor alle eisen waarop medisch gekeurd wordt bestaan valide keuringsinstrumenten

Oordeel 2004-06
Klaagster, varend op binnenvaartschip, solliciteert naar functie op zeevarend schip. Afwijzing volgt, zonder verder onderzoek, als zij meldt aan één oog blind te zijn. Klaagster stelt, dat er tegenstrijdigheden staan in het keuringsreglement. Zij voldoet met haar ziende oog wel aan de criteria. Verweerster stelt, dat er sprake is van een bevoegdheidskeuring.

Oordeel 2004-04
Keuring in verband met het wijzigen van een aanstelling in openbare dienst, terwijl niet is voldaan aan vereisten WMK. Arbo-dienst heeft meegewerkt aan een keuring die in strijd is met de WMK. Bovendien geen eenduidig keuringsbeleid voor de verschillende bedrijven van de werkgever. Willekeur.

Oordeel 2004-03
Werkgever verplicht medewerkers, na jaren van vast dienstverband een aanstellingskeuring te ondergaan tijdens dienstverband.

Oordeel 2003-07
Arbo-dienst gebruikt bij keuring aspirant leerling in de bouw vragenlijst over de gezondheid, die te uitgebreid en te ongericht is.

Oordeel 2003-06
Opleidingsbedrijf bouwnijverheid geeft aspirant leerling vragenlijst over gezondheid voorafgaande aan door Arbo-dienst te verrichten keuring.

Oordeel 2003-05
Reïntegratiebedrijf geeft informatie aan toekomstige werkgever over arbeidshandicap sollicitante, waardoor baan niet doorgaat.

Oordeel 2003-03
Klaagster heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen verzocht haar oordeel uit te spreken over de vraag of de keuring in het kader van haar sollicitatie naar de functie van assistent politiemedewerker bij de Politie, is geschied volgens de voorschriften van de Wet op de medische keuringen (WMK).

Oordeel 2003-02
Politie hanteert functie-eisen, die niet overeenkomen met de keuringsrichtlijnen. Sollicitante wordt afgekeurd op migraine.


Adviezen

Advies 2017-01
Volgens adviesaanvrager worden binnen de ambulancezorg medewerkers onderworpen aan een Periodieke Arbeidskundige Monitor (PAM-keuring). Deze keuring omvat een medische vragenlijst, biometrische keuring en een fysieke test. De medische vragenlijst bevat vragen over de algemene gezondheidstoestand. Volgens adviesaanvrager worden er vragen gesteld die niet relevant zijn gelet op doel en aard van de PAM-keuring. Zo wordt er gevraagd naar geslachtsziekte, tumoren en familie. Dergelijke vragen maken, volgens adviesaanvrager, een (onnodige) inbreuk op zijn privacy. Adviesaanvrager wil weten of hij verplicht is om dergelijke vragen te beantwoorden.

Advies 2016-38
Vallen medische keuringen die door club- of sportartsen voorafgaande aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een sporter worden verricht, onder de Wet op de medische keuringen (Wmk). En zo ja, betekent dat dat dergelijke keuringen niet mogen worden verricht door club- of sportartsen (als zij niet ook bedrijfsarts zijn).

Advies 2016-16
De vraagsteller heeft medewerkers in dienst met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht die hij in Frankrijk te werk wil stellen. De Franse arbeidsinspectie stelt op grond van bepaling R.1262-10 van het Franse wetboek dat hij zijn medewerkers een medisch onderzoek moet laten ondergaan. Op grond van deze bepaling moet de werkgever zijn medewerkers (voor aanvang van het contract) een medisch onderzoek aanbieden, tenzij hij in staat is om te bewijzen dat zijn medewerkers gelijkwaardig medisch toezicht genieten in het land waarvandaan er gedetacheerd wordt. Het gevraagde omvat het medisch onderzoek (en eventuele periodieke onderzoeken) en de opleiding en preventie van medewerkers op het gebied van gezondheid.
De vraagsteller vraagt of dit verenigbaar is met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en gelet daarop of de Franse arbeidsinspectie dit van hem mag vragen.

Advies 2016-03
De vraagsteller dient in het kader van een medische keuring een vragenformulier over zijn gezondheid in te vullen. De vraagsteller vraagt zich af of hij verplicht is om op alle vragen een antwoord te geven, terwijl niet alle vragen relevant zijn voor die functie. Zo wordt in het vragenformulier gevraagd naar erfelijke ziektes.

Advies 2015-33
Een bedrijfsarts kreeg van een werkgever de vraag of hij een sollicitant wilde keuren. De betreffende kandidaat heeft een handicap. De sollicitant gaf aan dat de werkgever inzage mag hebben in zijn medische dossier. Voor de functie gelden geen specifieke functie-eisen, op basis waarvan de bedrijfsarts meent niet te mogen keuren. Handelt de bedrijfsarts correct?

Advies 2015-13
Vraagsteller heeft na een sollicitatiegesprek van de werkgever vernomen dat zij de volgende dag een medische keuring diende te ondergaan. Ze wil weten of een dergelijke aanstellingskeuring uitgevoerd mag worden en hoe zij dient te handelen zonder haar aanstelling in gevaar te brengen.

Advies 2015-10
Vraagsteller wil weten of het toelaatbaar is om een aanstellingskeuring te verrichten gericht op vaccinatiestatus of serostatus voor mazelen bij sollicitanten voor functies, waarin veelvuldig patiëntencontact plaatsvindt. Deze keuring zou worden verricht ter bescherming van derden (patiënten). Voorwaarde voor aanname zou dan zijn dat de sollicitant voldoende beschermd is door vaccinatie of door voldoende antistoffen.

Advies 2015-08
Vraagsteller werkt anderhalf jaar als verkoopmedewerker bij een meubelzaak en zijn contract loopt bijna af. De werkgever heeft aangegeven dat vraagsteller zich in de afgelopen anderhalf jaar een aantal keer heeft ziek gemeld. Hierdoor wil hij het contract alleen verlengen indien de vraagsteller eerst langsgaat bij de bedrijfsarts. Vraagsteller wil weten of hij aan werkgever moet aangeven dat een medische keuring niet van hem mag worden verwacht, met het risico dat zijn contract niet wordt verlengd.

Advies 2014-27
De vraag wordt gesteld of de lengte van personen een bijzondere functie-eis kan zijn ten behoeve van een aanstellingskeuring. Dit is van belang voor een bedrijf dat productiemedewerkers heeft langs een fabricagelijn. Volgens de werkgever kost het te veel geld om de lijn aan te passen aan de lengte van de (aan te stellen) medewerkers, terwijl een verkeerde lengte van de medewerker kan leiden tot diverse medische klachten.

Advies 2014-23
Een bedrijfsarts vraagt of het is toegestaan om bepaalde werknemers ‘preventief’ te keuren tijdens een ‘vrijwillig’ spreekuur en op basis hiervan een functionele mogelijkhedenlijst (fml) op te stellen. Deze werknemers zijn op het moment van keuren niet ziek gemeld, maar het is wel bekend dat zij medische problemen hadden en/of hebben. De werkgever wil de fml gebruiken om te bepalen welke werknemers in het kader van een reorganisatie dienen te worden herplaatst.

Advies 2014-02
Een vrouw die solliciteert op een functie als vrijwilliger (aan de vrijwilligersfunctie zijn veiligheidsaspecten verbonden) heeft een uitnodiging ontvangen van de arbodienst voor een medische keuring.

Advies 2014-01
Een bedrijfsarts is door een werkgever gevraagd om sollicitanten voor de functie van buschauffeur medisch te keuren. Hij wil weten op basis van welke bijzondere functie-eisen hij de sollicitanten moet keuren en waar daarover meer informatie te vinden is.

Advies 2013-27
Vraagstelster is werkzaam bij een leverancier van witgoedartikelen. Gevraagd wordt of een aanstellingskeuring gedaan mag worden voor de functie chauffeur/bezorger witgoed artikelen.

Advies 2013-24
Vraagstelster is werkzaam in de (ouderen)zorg en vraagt zich af of een aanstellingskeuring mag plaatsvinden voor de functies helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen.

Advies 2013-20
Een bedrijfsarts vraagt in hoeverre blootstelling van huid of luchtwegen door een incident (ongeval) in de chemische industrie als specifieke functie-eis gezien wordt. Door aanstaande werknemers de gelegenheid te bieden een aanstellingskeuring te ondergaan om vast te stellen of er huid- of luchtwegaandoeningen zijn die er voor zouden kunnen zorgen dat de gevolgen bij een incident ernstig zijn, zouden de keurlingen beschermd kunnen worden tegen dit risico.

Advies 2013-03
Een medewerker van de ondernemingsraad van een laboratorium legt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) enkele stukken over die ter instemming aan de ondernemingsraad zijn voorgelegd. Het gaat om een document dat het aanstellingsbeleid van de werkgever regelt en een document dat betrekking heeft op het vaccinatiebeleid binnen de organisatie. De ondernemingsraad wil graag weten in hoeverre deze documenten voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende aanstellingskeuringen.

Advies 2012-07 
Een bedrijfsarts vraagt de CKA of het hebben van metalen in het lichaam of het dragen van implantaten een medisch gegeven is en voorts of de werkgever zou kunnen volstaan met het geven van voorlichting over het werken in dit soort ruimtes, of dat een aanstellingskeuring toegestaan/gewenst is.

Advies 2012-03 
Een advocaat vraagt namens haar cliënt of een werkgever een reeds in dienst zijnde werknemer voor een andere functie een keuring kan laten ondergaan.

Advies 2012-01 
Een HRM-adviseur van een gemeente vraagt de CKA of een aanstellingskeuring is toegestaan voor de medewerkers werkzaam op de afdeling Handhaving Openbare Omgeving.

Advies 2011-39
Vragensteller wil weten of er een lijst bestaat met de beroepen waarvoor een aanstellingskeuring is toegestaan.

Advies 2010-05
Een sollicitant bij een chemiebedrijf vraagt om advies over een aanstellingskeuring.

Advies 2007-20
Een sollicitante reageert op een personeelsadvertentie voor een parttimefunctie van administratief medewerkster bij een hotel-restaurantketen. Tijdens het eerste sollicitatiegesprek wordt meegedeeld dat de sollicitante een medische keuring moet ondergaan op kosten van de werkgever. Over deze medische keuring werd niet gesproken in de personeelsadvertentie. De sollicitante vraagt zich af of de keuring rechtmatig is.

Advies 2007-14
Een personeelsfunctionaris houdt zich bezig met de aanstelling van personen voor de functie van beveiliger op locatie van Schiphol. De beveiliger moet röntgenapparatuur bedienen en op een kleurenscherm de inhoud van de bagage kunnen beoordelen. De toekomstige beveiligers moeten een test op kleurenblindheid ondergaan.

Advies 2006-05
Mag de lengte van een vrachtwagenchauffeur een (medische) functie-eis zijn?

Advies 2005-23
Mag een arts in Nederland een aanstellingskeuring verrichten bij personen die een dienstbetrekking aangaan die valt onder het regime van de regering van Aruba?

Advies 2005-02
Mogen aanstaande werknemers van een internationaal bedrijf, die in de toekomst naar het buitenland zullen worden overgeplaatst, verplicht worden een aanstellingskeuring te ondergaan?

Advies 2004-09
Advies inzake keuringsbeleid voor de functie van politie agent in executieve dienst.