Trefwoord: CAO's

Advies 2017-01
Volgens adviesaanvrager worden binnen de ambulancezorg medewerkers onderworpen aan een Periodieke Arbeidskundige Monitor (PAM-keuring). Deze keuring omvat een medische vragenlijst, biometrische keuring en een fysieke test. De medische vragenlijst bevat vragen over de algemene gezondheidstoestand. Volgens adviesaanvrager worden er vragen gesteld die niet relevant zijn gelet op doel en aard van de PAM-keuring. Zo wordt er gevraagd naar geslachtsziekte, tumoren en familie. Dergelijke vragen maken, volgens adviesaanvrager, een (onnodige) inbreuk op zijn privacy. Adviesaanvrager wil weten of hij verplicht is om dergelijke vragen te beantwoorden.

Advies 2011-31
Vragensteller is werkzaam als bedrijfsarts en vraagt de CKA of een sporttest onderdeel mag uitmaken van een (aanstellings)keuring. Hij vraagt vervolgens of je alleen bepaalde werknemers mag keuren die bepaalde extra taken krijgen, of dat iedereen gekeurd moet worden, ook al krijgen die geen of andere extra taken.

Advies 2010-20
Aan de CKA wordt gevraagd om zich uit te laten over de mogelijke strijd van het bedrijfsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 6.1.4 van de CAO van de Universitaire Medische Centra 2007 met de Wet op de medische keuringen (WMK).

Advies 2009-21 
Verzoeker werkt bij een recycling bedrijf als weegbrugmedewerker. Hij heeft nu voor de tweede keer een halfjaar contract, welk contract in augustus zal aflopen. Verzoeker heeft, zonder aankondiging vooraf, een uitnodiging gekregen voor een preventief medisch onderzoek (PMO, voorheen PAGO genoemd) begin augustus. Tevens is een uitgebreide vragenlijst meegestuurd die ingevuld meegenomen dient te worden naar de keuring.
Verzoeker maakt zich ongerust om het feit hij destijds in zijn huidige functie als weegbrugmedewerker is herplaatst omdat een eerdere functie te zwaar was.
Hij vraagt of hij verplicht is mee te werken aan het gevraagde onderzoek. Gaat het hier daadwerkelijk om een vrijwillig PMO of wordt dit onderzoek gebruikt als een aanstellingskeuring?

Advies 2009-18
Verzoeker is aangenomen als trainee bij een bouwonderneming in de functie van werkvoorbereider. De werkgever is van mening dat verzoeker voor indiensttreding eerst aan een intredekeuring moet deelnemen en dit een verplichting is op grond van de toepasselijke CAO. Verzoeker vraagt zich af of hij moet melden dat er bij hem een genetisch bepaalde oogziekte is geconstateerd. Verzoeker heeft tevens een uitgebreide vragenlijst ontvangen. Hierin wordt onder andere gevraagd naar oogaandoeningen en aangeboren ziekten. Hij vraagt zich derhalve af of hij deze vragenlijst naar waarheid moet invullen of dat hij zijn oogaandoening kan verzwijgen.