Trefwoord: Contractverlenging

Adviezen

Advies 2016-14
Vraagsteller werkt sinds bijna 2 jaar als wijkverpleegkundige op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever biedt haar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan (voor dezelfde functie) op voorwaarde dat zij met goed gevolg door een medische keuring komt. Zij heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen. Zij wil weten of de werkgever haar zomaar kan verplichten om een medische keuring te ondergaan.

Advies 2015-08
Vraagsteller werkt anderhalf jaar als verkoopmedewerker bij een meubelzaak en zijn contract loopt bijna af. De werkgever heeft aangegeven dat vraagsteller zich in de afgelopen anderhalf jaar een aantal keer heeft ziek gemeld. Hierdoor wil hij het contract alleen verlengen indien de vraagsteller eerst langsgaat bij de bedrijfsarts. Vraagsteller wil weten of hij aan werkgever moet aangeven dat een medische keuring niet van hem mag worden verwacht, met het risico dat zijn contract niet wordt verlengd.

Advies 2014-18
Een medewerker met een tijdelijk dienstverband heeft zich gedurende de contractstermijn regelmatig ziek gemeld. Bij het gesprek over verlenging van het contract komt dit aan de orde en wordt hem gevraagd een plan te maken om zijn ziekteverzuim terug te dringen. In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken verlengt de werkgever het contract met een nieuw tijdelijk contract in plaats van een vast diensverband. Een lid van een ondernemingsraad (OR) vraagt of dit geoorloofd is en wat dit betekent als de volgende contractverlenging aan de orde is.

Advies 2013-15
Vraagstelster vraagt of een aanstellingskeuring vanwege mogelijke contractsverlenging is toegestaan wanneer de medewerker bij aanname voorwaardelijk is goedgekeurd, maar er tijdens het dienstverband (ondanks getroffen aanpassingen/ behandelingen) twijfels zijn gerezen dan wel zijn blijven bestaan ten aanzien van de medische geschiktheid.

Advies 2010-21
Een servicemonteur bij een woonbedrijf heeft drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd gehad en de werkgever wil dat de monteur een keuring ondergaat, voordat hem een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. De monteur is drie weken daarvoor door zijn rug gegaan en de werkgever wil geen uitval riskeren. Indien de monteur de keuring niet ondergaat, wordt hem geen nieuw contract aangeboden.
De vraag aan de CKA luidt of deze keuring is toegestaan.

Advies 2010-20
Aan de CKA wordt gevraagd om zich uit te laten over de mogelijke strijd van het bedrijfsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 6.1.4 van de CAO van de Universitaire Medische Centra 2007 met de Wet op de medische keuringen (WMK).

Advies 2009-24
Verzoeker is reeds twee jaar werkzaam bij een bruin- en witgoedbedrijf. Verzoeker heeft twee keer een contract voor een half jaar gehad en daarna een contract voor een jaar. Voordat de werkgever een nieuw contract aanbiedt, wil hij verzoeker eerst een medische keuring laten ondergaan. De reden hiervoor is dat verzoeker last heeft van vermoeidheidsklachten. Hij is hiervoor bij de huisarts, een cardioloog en een internist geweest om de oorzaak op te sporen. De onderzoeken zijn nog niet afgerond.
De werkgever wil verzoeker laten keuren om te weten welk risico wordt gelopen als verzoeker opnieuw wordt aangesteld.

Advies 2009-21
Verzoeker werkt bij een recycling bedrijf als weegbrugmedewerker. Hij heeft nu voor de tweede keer een halfjaar contract, welk contract in augustus zal aflopen. Verzoeker heeft, zonder aankondiging vooraf, een uitnodiging gekregen voor een preventief medisch onderzoek (PMO, voorheen PAGO genoemd) begin augustus. De keuring zoals omschreven is voor Loodstechnisch personeel conform de CAO Beroepsgoederenvervoer.
In de uitnodigingsbrief staat vermeld dat bij het geplande onderzoek sprake is van een beoordeling van de medische geschiktheid van verzoeker voor de functie. In de brief staat dat zijn volledige medewerking wordt gevraagd om hem en zijn werkgever goed te kunnen adviseren over mogelijke beperkingen. Tevens is een uitgebreide vragenlijst meegestuurd die ingevuld meegenomen dient te worden naar de keuring.