Trefwoord: Defensie

Oordelen

Oordeel 2018-03
Klaagster heeft, als onderdeel van haar sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een negatief advies over de geschiktheid op basis van het achterhouden van informatie. Klaagster stelt dat zij deze informatie niet bewust heeft achtergehouden.

Oordeel 2017-07

Klager heeft bij het ministerie van Defensie gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies over de psychische geschiktheid van klager voor de functie als militair. Defensie neemt klager naar aanleiding van het advies niet aan.

Oordeel 2017-04
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (hierna: PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies af en klager wordt niet aangenomen.

Oordeel 2016-07
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Tijdens de sollicitatieprocedure heeft klager een militaire aanstellingskeuring ondergaan. Klager is ongeschikt bevonden voor deze functie. Vervolgens heeft klager bij Defensie zijn bedenkingen tegen de afwijzing kenbaar gemaakt. De uitslaggevend arts heeft namens Defensie de bedenkingen ongegrond verklaard, omdat de ‘papieren’ herkeuring - waarbij alle gegevens opnieuw zijn bekeken - niet heeft geleid tot een ander oordeel. Betrokkene klaagt over het feit dat en de wijze waarop de aanstellingskeuring is verricht.

Oordeel 2016-04
Klaagster heeft gesolliciteerd naar de functie van onderofficier musicus. Ze heeft bij het orkest auditie gedaan en vervolgens een basispsychologisch onderzoek (BPO) ondergaan. De psycholoog die het BPO heeft afgenomen geeft een negatief advies en ze wordt niet aangenomen.

Oordeel 2015-02
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van reservist bij de Koninklijke Landmacht (ministerie van Defensie). Uit de aanstellingskeuring bleek dat klager aan beide oren gehoorverlies heeft. Klager heeft vervolgens om nader onderzoek gevraagd. De KNO-arts die dit specialistische onderzoek heeft uitgevoerd heeft het gehoorverlies bevestigd. Klager is vervolgens niet geschikt verklaard voor de functie van militair ambtenaar.

Oordeel 2012-01
Klager heeft een stoornis in het kleuronderscheidend vermogen. Klager solliciteert naar een functie bij de overheid, waarvoor de eis van algemene inzetbaarheid geldt. Klager is twee maal gekeurd door middel van een zogeheten ‘carrouselkeuring’. De keurend arts heeft klager beide keren ongeschikt geacht voor de functie, omdat het kleuronderscheidend vermogen van klager te gering is. Klager heeft beide keren een formulier getekend waarop hij aangeeft zich terug te trekken uit de sollicitatieprocedure. Hij geeft aan dit onder druk te hebben getekend en de eerste keer niet te zijn gewezen op de mogelijkheid van een herkeuring.

Oordeel 2010-03
Klaagster heeft de Commissie gevraagd een oordeel uit te spreken over de vraag of de uitslaggevend keuringsarts (hierna: verweerder), bij de aanstellingskeuring ten behoeve van een cluster 1 functie bij het bevoegd gezag heeft gehandeld in strijd met de Wet op de Medische Keuringen (WMK).
Klaagster is het niet eens met de eisen die aan de medische geschiktheid worden gesteld voor deze functie. Als onderdeel van de basiskeuring voor militair moeten sollicitanten een sporttest doen. Klaagster heeft deze niet gehaald en is daarom afgekeurd. Klaagster vindt het onterecht dat zij is afgewezen voor de functie op grond van de uitslag van een algemene medische keuring die voor iedere militair hetzelfde is en derhalve niet functiegericht.

Oordeel 2010-02
Klaagster heeft de Commissie gevraagd een oordeel uit te spreken over de vraag of het bevoegd gezag (hierna: verweerder), bij de procedure voor de aanstelling in een cluster 1 functie bij verweerder in strijd met de Wet op de medische keuringen (WMK) heeft gehandeld.
Klaagster is het niet eens met de eisen die aan de medische geschiktheid worden gesteld voor deze functie. Als onderdeel van de basiskeuring voor militair moeten sollicitanten een sporttest doen. Klaagster heeft deze niet gehaald en is daarom afgekeurd. Klaagster vindt het onterecht dat zij is afgewezen voor de functie op grond van de uitslag van een algemene medische keuring die voor iedere militair hetzelfde is en derhalve niet functiegericht.

Oordeel 2009-04
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of klager afgekeurd had mogen worden voor een functie bij het Korps Commandotroepen vanwege de uitslag van een psychologisch onderzoek.

Oordeel 2006-09
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van geestelijk verzorger bij Defensie. De functie gaat gepaard met een aanstelling in burgerlijke openbare dienst. Defensie heeft voor de functie een aanstellingskeuring verplicht gesteld op grond van de algemene functie-eisen voor militair.

Oordeel 2006-08 
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van geestelijk verzorger bij Defensie. De functie gaat gepaard met een aanstelling in burgerlijke openbare dienst. Defensie heeft voor de functie een aanstellingskeuring verplicht gesteld op grond van de algemene functie-eisen voor militair.

Oordeel 2006-07
De functie van geestelijk verzorger bij Defensie betreft een functie als burger. Gevolg geven aan de opdracht tot het verrichten van een militaire aanstellingskeuring is daarom in strijd met de WMK. De keurend arts (verweerster) heeft ten aanzien van het beginsel van informed consent een eigen professionele verantwoordelijkheid zowel wat betreft het mogen keuren als wat betreft de informatieverstrekking aan de keurling.

Oordeel 2006-06
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van geestelijk verzorger bij verweerder. De functie gaat gepaard met een aanstelling in burgerlijke openbare dienst. Verweerder heeft voor de functie een aanstellingskeuring verplicht gesteld op grond van de algemene functie-eisen voor militair.

Oordeel 2004-07
Standaardkeuring gebruikt door Defensie bij aanstelling militairen is te uitgebreid. Niet voor alle eisen waarop medisch gekeurd wordt bestaan valide keuringsinstrumenten


Adviezen

Advies 2015-02
De vraagsteller solliciteerde voor een functie bij de luchtmobiele brigade. Daarvoor moest hij een medische keuring ondergaan. De keurend arts vertelde na afloop van de keuring mondeling aan de sollicitant dat hij was afgekeurd en dat hij aannam dat de sollicitant zich wilde terugtrekken uit de procedure.

De sollicitant heeft enkele dagen later contact opgenomen met de keuringsinstantie, omdat hij het niet eens was met de gang van zaken en met de mondeling meegedeelde keuringsuitslag. Deze instantie gaf aan dat het mogelijk is om binnen twee weken een herkeuring aan te vragen. Op de website van de CKA las de sollicitant dat dit binnen een week moet gebeuren. De sollicitant vraagt zich af of hij eerst op de formele schriftelijke keuringsuitslag moet wachten of dat de periode al is gaan lopen op het moment dat de keurend arts mondeling aan de sollicitant aangaf dat hij ongeschikt werd geacht voor de functie?

Advies 2014-26
De adviesvrager heeft gesolliciteerd naar een functie waarvoor een aanstellingskeuring is vereist. Vervolgens heeft deze sollicitant zich teruggetrokken uit de procedure vanwege de angst om afgekeurd te worden. Die vrees kwam allereerst voort uit het feit dat de sollicitant een voedselallergie heeft. Dit zou mogelijk problemen kunnen opleveren, aangezien werknemers die de betreffende functie uitvoeren regelmatig ‘op het werk’ eten. Daarnaast had de fysiotherapeut aangegeven dat de sollicitant niet geschikt was voor de fysieke test. De keurende arts gaf echter achteraf aan dat hij het niet met de fysiotherapeut eens was. De sollicitant vraagt of het mogelijk is om op bovenstaande gronden te worden afgewezen.

Advies 2014-08
Vraagsteller kan vanwege diabetes niet in dienst treden bij Defensie. Hij ambieert een baan binnen de militaire muziek; werk dat hij al 10 jaar als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) doet. Het betreffende militaire orkest wil hem graag aannemen, maar de keuringsarts geeft geen dispensatie voor het feit dat hij diabetes heeft.

Advies 2012-30
Een vakbondsvertegenwoordiger stelt vragen namens een werknemer, die al 8 jaar in de functie van brandweerman werkzaam is bij de overheid. Elke drie jaar vindt er een geneeskundig onderzoek plaats. Er wordt gekeurd op basis van dezelfde eisen, die gelden bij een aanstellingskeuring voor defensiepersoneel en repressief brandweerpersoneel.
Bij de laatste periodieke keuring wordt de werknemer afgekeurd, naar aanleiding van een afwijking met betrekking tot het kleuronderscheidend vermogen.

Advies 2010-18
Iemand ondergaat een keuring bij het Ministerie van Defensie en geeft daarbij aan de ziekte van tygeson te hebben; een chronische oogontsteking. Op het moment van de keuring had de keurling last van de symptomen van deze aandoening. Op alle (oog)testen heeft de keurling een ruim voldoende gehaald en is er zelfs een bovengemiddeld zichtvermogen vastgesteld. Verder waren er geen negatieve opmerkingen bij de overige keuringen.
Uiteindelijk is de keurling afgekeurd, vanwege het feit dat hij medicijnen (oogdruppels) nodig heeft om de symptomen te onderdrukken.

Advies 2010-06
Een bedrijfsarts werkzaam bij het Ministerie van Defensie vraagt advies over de legitimiteit/rechtmatigheid van medische onderzoeken welke hij dient te verrichten.

Advies 2009-26 
Verzoekster is werkzaam als psychologe in burgerfunctie bij Defensie. Zij heeft gesolliciteerd naar de functie van militair psycholoog bij de Koninklijke Luchtmacht. Hiervoor heeft zij een aanstellingskeuring ondergaan. Zij wordt afgewezen op grond van het geneeskundig onderzoek. Verzoekster tekent bezwaar aan tegen de uitslag. Het bezwaar wordt ongegrond geacht en de keuringsuitslag blijft gehandhaafd. Verzoekster vraagt de CKA wat haar rechten en plichten zijn ten aanzien van een herkeuring.