Trefwoord: Diabetes

Oordelen

Oordeel 2011-06 
Klaagster solliciteert naar de functie van Cabin Attendant bij een luchtvaartmaatschappij. De keurend arts (hierna: verweerder) acht haar wegens diabetes ongeschikt, waarna de luchtvaartmaatschappij (hierna: aspirant werkgever) besluit om klaagster niet meer aan de opleiding te laten deelnemen. Klaagster wendt zich tot de Commissie en stelt dat diabetes niet in de weg hoeft te staan aan de vervulling van de functie. Verder vermoedt zij dat er overleg is geweest tussen verweerder en de aspirant werkgever over de reden van de ongeschiktheid. Voorts vindt klaagster dat er sprake is van discriminatie, omdat zij vanwege haar chronische ziekte niet is toegelaten tot de opleiding.

Oordeel 2011-05 
Klaagster solliciteert naar de functie van Cabin Attendant bij een luchtvaartmaatschappij. De keurend arts acht haar wegens diabetes ongeschikt, waarna de luchtvaartmaatschappij besluit om klaagster niet meer aan de opleiding te laten deelnemen. Klaagster wendt zich tot de Commissie en stelt dat diabetes niet in de weg hoeft te staan aan de vervulling van de functie. Verder vermoedt zij dat er overleg is geweest tussen de keurend arts en de luchtvaartmaatschappij (hierna: verweerder) over de reden van de ongeschiktheid. Voorts vindt klaagster dat er sprake is van discriminatie, omdat zij vanwege haar chronische ziekte niet is toegelaten tot de opleiding.

Oordeel 2011-02 
Klager verzoekt de Commissie een oordeel te geven over de keuring voor een taxipas. Klager heeft via een re-integratiebureau gesolliciteerd bij een vervoersbedrijf op de functie taxichauffeur/kleinbus. Tijdens het sollicitatiegesprek zijn vragen gesteld over klagers gezondheid, waarop klager heeft aangegeven dat hij diabetes heeft. Het vervoersbedrijf heeft aangegeven dat klager moest worden gekeurd voor de taxipas.

Oordeel 2011-01
Klager verzoekt de Commissie een oordeel te geven over de keuring voor een taxipas. Klager heeft via een re-integratiebureau gesolliciteerd bij een vervoersbedrijf op de functie taxichauffeur/kleinbus. Tijdens het sollicitatiegesprek zijn vragen gesteld over klagers gezondheid. Klager heeft toen aangegeven dat hij diabetes heeft. Het vervoersbedrijf heeft aangegeven dat klager moest worden gekeurd voor de taxipas. Vervolgens is klager afgekeurd. Hierdoor wilde het vervoersbedrijf niet met hem verder, terwijl klager reeds aan de opleiding tot taxichauffeur was begonnen. Klager stelt dat hem een baangarantie was afgegeven, verweerder bestrijdt dit.

Oordeel 2009-08
Een vakbond voor cabinepersoneel heeft namens zes van zijn leden aan de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of voor de op grond van de EU.OPS 1.195-voorschriften verplicht gestelde herkeuring van het cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij de ICAO klasse 2-keuringseisen mogen worden gehanteerd, terwijl deze zijn opgesteld voor het keuren van sportvliegers. De vraag is of er niet méér getoetst wordt dan gezien de functie noodzakelijk is.
Tevens is het verzoek aan de Commissie om zich uit te spreken over de vraag of cabin attendants die jarenlang probleemloos met hun aandoening of medicijngebruik hebben gevlogen afgekeurd kunnen worden op basis van nieuwe regelgeving. Zij hebben bewezen dat hun aandoening geen belemmering vormt om de functie goed uit te oefenen.

Oordeel 2009-07
Klaagster heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of zij afgekeurd had mogen worden door de betreffende luchtvaartmaatschappij (hierna: verweerder) voor de functie van stewardess vanwege het hebben van diabetes type 1. Ook heeft zij gevraagd om een oordeel over de informatievoorziening bij de sollicitatie, omdat haar toen is gezegd dat het hebben van diabetes type 1 geen probleem zou zijn.

Oordeel 2007-01
Een aanstellingskeuring mag alleen worden verricht in die situaties, waarbij functie-eisen een bijzonder beroep doen op de medische geschiktheid van de kandidaat. Uit de schriftelijke verklaringen en de verklaringen ter zitting, alsmede uit de overgelegde bescheiden is de Commissie niet gebleken van functie-eisen die een bijzonder beroep doen op de medische geschiktheid.

Oordeel 2005-12
Keurend artsen moeten zich ervan vergewissen dat ook internationale bijzondere eisen van medische geschiktheid zijn beschreven volgens de voorschriften van de WMK met het oog op de transparantie die door de WMK wordt beoogd. Vooral nu er in medische kringen verschillend wordt gedacht over de inzetbaarheid voor risicofuncties.

Oordeel 2005-11
Medisch onderzoek voor de functie Cabin Attendant tijdens opleiding en ongeschikt verklaard voor de functie vanwege diabetes. Opleiding beëindigd.

Oordeel 2005-10
Keurend arts keurt sollicitant bij brandweer af op onvoldoende conditie en diabetes.

Oordeel 2005-09
Klager krijgt tijdens het sollicitatiegesprek mondelinge informatie over de functie-eisen en de keuring, die bestaat uit onder meer een fietsproef. Op het vragenformulier vermeldt klager, dat hij diabetes heeft. De keurend arts verricht een volledige keuring. Telefonisch hoort klager, dat hij onder meer is afgekeurd op grond van diabetes.

Oordeel 2005-05
Sollicitant werkt via een beveiligingsbedrijf als bewaarder bij Justitie. Hij solliciteert naar bewaarder DUC-pool. Als functie-eis wordt genoemd het werken in onregelmatige diensten. Hij wordt ongeschikt voor de functie geacht op grond van het hebben van diabetes mellitus. De (her) keurend artsen betogen dat diabetes mellitus een absolute contra-indicatie is voor functie van bewaarder.

Oordeel 2005-04
Klager werkt voor een beveiligingsbedrijf en is gedetacheerd bij Justitie. Hij solliciteert naar de functie van bewaarder DUC-pool. Als functie-eis wordt onder meer genoemd het werken in onregelmatige diensten. Een aanstellingskeuring maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Klager wordt afgekeurd op diabetes mellitus. Klager vraagt om herkeuring. Ook herkeurend artsen achten klager ongeschikt voor functie.


Adviezen

Advies 2017-06
De vraagsteller is diabetes patiënt. Hij vraagt zich af of hij dit tijdens zijn sollicitatie moet melden.

Advies 2014-08
Vraagsteller kan vanwege diabetes niet in dienst treden bij Defensie. Hij ambieert een baan binnen de militaire muziek; werk dat hij al 10 jaar als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) doet. Het betreffende militaire orkest wil hem graag aannemen, maar de keuringsarts geeft geen dispensatie voor het feit dat hij diabetes heeft.

Advies 2012-10
Adviesvrager is politieagent. Vanuit werkgever is opgelegd dat alle agenten in executieve dienst een fitheidstest (FVT) moeten ondergaan. Voorafgaand aan deze test moet een medische vragenlijst ingevuld worden. Indien de werknemer op het formulier op een of meerdere vragen een ‘ja’ invult, volgt een gesprek met de arboarts, die vervolgens beoordeelt of de werknemer de fitheidstest mag afleggen. Omdat de adviesvrager diabetes heeft, wil hij graag weten of deze informatie van hem mag worden gevraagd. Hij wil weten of de werkgever medische informatie mag inwinnen en kan doorspelen naar de arbodienst en of daar consequenties aan kunnen worden verbonden.

Advies 2011-01 
Adviesvrager vraagt de CKA of een keuring voor treinmachinist is toegestaan voor de functie van gereedschapsmachinist en of deze niet te zwaar is. Ook vraagt hij of hij had mogen worden afgekeurd vanwege zijn diabetes.

Advies 2008-11
Volgens de Europese luchtvaartregels mag iemand met diabetes type 1 niet commercieel vliegen. Verzoeker zit in de laatste fase van de opleiding tot verkeersvlieger en bij hem is net diabetes type 1 geconstateerd. Vraag is of de Europese regelgeving kan worden aangepast naar Canadees voorbeeld, waar je met diabetes type 1 onder strikte voorwaarden wel mag vliegen.

Advies 2008-09
Vraag of voor de functie van gastvrouw binnen dezelfde zorginstelling een aanstellingskeuring is toegestaan. Verzoekster heeft diabetes en dat was al bekend bij de werkgever.

Advies 2008-01
Verzoeker treedt in dienst bij een in Zuid-Afrika gevestigde uitzendorganisatie, die hem kan plaatsen als callcenter agent bij IBM. Hij heeft diabetes type 1 en moet gekeurd worden. Vraag aan de CKA is of hij nog afgewezen kan worden op grond van zijn ziekte.

Advies 2007-15
Een werknemer meldt zich bij een uitzendbureau aan voor de vacature van vrachtwagenchauffeur. Het uitzendbureau stuurt de werknemer voor een medische keuring naar een bedrijfsarts omdat de man diabetes heeft. De bedrijfsarts is in dienst bij een Arbodienst. De bedrijfsarts stelt tijdens de aanstellingskeuring een paar algemene vragen en zoekt op de website van het CBR voor nadere informatie. Volgens de arts staat op deze website dat diabetespatiënten alleen in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor verlenging van het vrachtwagenbewijs. Op grond van deze informatie besluit de bedrijfsarts de man af te keuren voor de chauffeursfunctie.
De behandelend artsen van de werknemer zijn niet geraadpleegd. De werknemer beschikt over een geldig vrachtwagenrijbewijs.

 


 

 

Aanbeveling 2010-02 
Een vakbond voor Nederlands cabinepersoneel (hierna: de vakbond) heeft namens zes van haar leden een klacht ingediend bij de Commissie. Op grond van een wijziging van internationale regelgeving was de betreffende luchtvaartmaatschappij gehouden al het cabinepersoneel dat langer dan vijf jaar geleden een medische keuring had ondergaan, vóór 1 januari 2010 te herkeuren. De betreffende zes leden van de vakbond waren hierbij afgekeurd vanwege diabetes of een verhoogd risico op trombose.