Trefwoord: Gezondheidsrisico's

Adviezen

Advies 2017-05
De adviesvrager wil weten in hoeverre hijskraanmachinisten nog verplicht zijn om te voldoen aan medische eisen. Volgens adviesvrager bestaat er geen verplichting tot het keuren van hijskraanmachinisten. Adviesvrager gaat gevoelsmatig ervan uit dat hijskraanmachinisten aan specifieke (gezondheids-)eisen moeten voldoen.

Advies 2015-32
Een advocaat overweegt om als partner toe te treden tot de maatschap van een advocatenkantoor. Hij vraagt of het is toegestaan dat een arts, voorafgaand aan de toetreding tot de maatschap, toetst of hij (1) medisch geschikt is voor het ambt en (2) een verhoogd risico heeft op uitval door ziekte.

Achtergrond bij deze vraag: als de advocaat eenmaal partner is, zal hij geheel zelf beslissen over het aannemen of afhouden van zaken en aan niemand verantwoording afleggen. Hij ontvangt dan geen loon, maar een deel van de winst. Er bestaat ook geen recht op loon gedurende ziekte, de overige partners zullen zijn vaste inkomen gedurende het eerste ziektejaar doorbetalen.

Advies 2012-19
Een bedrijfsarts van een arbodienst heeft een verzoek gekregen van een werkgever om een aantal werknemers, die al langere tijd bij de werkgever in dienst zijn medisch te keuren. De keuring houdt verband met een nieuw project (bodemsanering), waaraan bepaalde gezondheidsrisico’s zijn verbonden.

Advies 2012-08
Een bedrijfsarts, werkzaam voor een ziekenhuis, vraagt zich af of een aanstellingskeuring mag plaatsvinden om vast te stellen of een sollicitant drager is van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).