Trefwoord: Gezondheidsvragen

Oordelen

Oordeel 2018-03
Klaagster heeft, als onderdeel van haar sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een negatief advies over de geschiktheid op basis van het achterhouden van informatie. Klaagster stelt dat zij deze informatie niet bewust heeft achtergehouden.

Oordeel 2018-02

Klaagster verzoekt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) om te oordelen of het stellen van gezondheidsvragen via het sollicitatieformulier in overeenstemming is met de Wet op de medische keuringen (hierna: Wmk) en verzoekt de CKA aspirant werkgever te verplichten om in het vervolg geen gezondheidsvragen te stellen tijdens de sollicitatieprocedure.

Oordeel 2017-07
Klager heeft bij het ministerie van Defensie gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies over de psychische geschiktheid van klager voor de functie als militair. Defensie neemt klager naar aanleiding van het advies niet aan.

Oordeel 2017-04
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (hierna: PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies af en klager wordt niet aangenomen.

Oordeel 2016-04
Klaagster heeft gesolliciteerd naar de functie van onderofficier musicus. Ze heeft bij het orkest auditie gedaan en vervolgens een basispsychologisch onderzoek (BPO) ondergaan. De psycholoog die het BPO heeft afgenomen geeft een negatief advies en ze wordt niet aangenomen.

Oordeel 2011-01
Klager verzoekt de Commissie een oordeel te geven over de keuring voor een taxipas. Klager heeft via een re-integratiebureau gesolliciteerd bij een vervoersbedrijf op de functie taxichauffeur/kleinbus. Tijdens het sollicitatiegesprek zijn vragen gesteld over klagers gezondheid. Klager heeft toen aangegeven dat hij diabetes heeft. Het vervoersbedrijf heeft aangegeven dat klager moest worden gekeurd voor de taxipas. Vervolgens is klager afgekeurd. Hierdoor wilde het vervoersbedrijf niet met hem verder, terwijl klager reeds aan de opleiding tot taxichauffeur was begonnen. Klager stelt dat hem een baangarantie was afgegeven, verweerder bestrijdt dit.

Oordeel 2009-04
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of klager afgekeurd had mogen worden voor een functie bij het Korps Commandotroepen vanwege de uitslag van een psychologisch onderzoek.

Oordeel 2009-02
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de werkgever bij een interne sollicitatieprocedure in strijd heeft gehandeld met de Wet op de medische keuringen (Wmk) door gegevens over ziekteverzuim in het verleden te gebruiken bij de beslissing om klaagster niet aan te stellen in de functie van waarnemend fysiotherapeut.

Oordeel 2008-01
Een werkneemster heeft gesolliciteerd naar de functie van medewerker (financiële) administratie voor maximaal 20 uur per week bij de werkgever. Tijdens het eerste sollicitatiegesprek kreeg zij te horen dat, indien de werkgever met haar door zou willen gaan in de sollicitatieprocedure, zij een medische keuring zou moeten ondergaan. In de personeelsadvertentie stond dit echter niet vermeld.

Oordeel 2007-06
Klaagster is sinds januari 2005 in dienst bij verweerster als grondstewardess op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van telkens één jaar. In twaalf maanden verzuimt klaagster wegens ziekte 103 kalenderdagen. Vanwege het gangbare ziekteverzuimbeleid bij verweerster vindt in augustus 2006 een zogenaamd frequent verzuimgesprek plaats tussen klaagster en verweerster.

Oordeel 2006-05
Voldoende aannemelijk is geworden dat verweerster op eigen initiatief aan klaagster tijdens de sollicitatieprocedure heeft gevraagd uitleg te geven over haar met ziekte samenhangende verzuim in het verleden.

Oordeel 2004-16
Uitzendkrachten bij havenbedrijf solliciteren op vacatures. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vraag over gezondheid. Sollicitanten krijgen voor keuring geen infromtatie over doel, welke vragen en onderzoeken en hun rechten. Werkgever heeft geen medische functie-eisen op schrift gesteld, geen advies gevraagd aan Arbo-arts, geen overleg gehad met OR. Keurend arts keurt sollicitanten goed maar voorziet veiligheidsrisico′s in de toekomst.

Oordeel 2004-15
Werkgever stelt vacatures binnen havenbedrijf open voor ingeleende uitzendkrachten. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vragen over gezondheid. Medische functie-eisen zijn niet schriftelijk vastgelegd, Arbo-dienst en OR niet geraadpleegd.
Keurend arts keurt sollicitanten goed voor het moment, maar ziet veiligheidsrisico′s voor de toekomst. Keuringsuitslag gaat met toestemming sollicitanten naar werkgever. Sollicitatieprocedure wordt afgebroken.

Oordeel 2004-12
Politie Haaglanden mag geen vragen stellen omtrent gezichtsvermogen sollicitant door middel van sollicitatieformulier en ogenbriefje. Keurend arts mag geen ongevraagde adviezen geven.

Oordeel 2004-09
Aspirant-cursist schrijft zich in voor de vakcursus scheepskok. Het Opleidingsinstituut voegt bij de inschrijvingsbevestiging een vragenformulier met vragen over de gezondheid, te beoordelen door de Arbo-dienst. Het niet invullen van dit formulier heeft consequenties voor het te behalen diploma en de beoogde baan van scheepskok. De Arbo-dienst deelt de uitslag schriftelijk mee aan de aspirant-cursist en het opleidingsinstituut.

Oordeel 2004-05
Een opleidingsbedrijf stelt vragen over de gezondheid aan gegadigde voor een opleidingsplaats in het kader van een na opleiding te volgen werk/leertraject.

Oordeel 2004-04
Keuring in verband met het wijzigen van een aanstelling in openbare dienst, terwijl niet is voldaan aan vereisten WMK. Arbo-dienst heeft meegewerkt aan een keuring die in strijd is met de WMK. Bovendien geen eenduidig keuringsbeleid voor de verschillende bedrijven van de werkgever. Willekeur. 


Adviezen

Advies 2017-29
Een deel van de sollicitatieprocedure is een online persoonlijkheidstest, waarin onder andere stellingen in de trant van "Ik ben onzeker", "Ik vind dat ik er niet toe doe" en "Het leven geeft mij voldoening" moeten worden beantwoord. Alleen kandidaten met een score van 5 of hoger (maximumscore: 10) worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit leidt tot de vragen: In hoeverre mogen in een psychologische test vragen over de gezondheid worden gesteld? Aan welke eisen moet zo’n test voldoen?

Advies 2017-08
Na drie tijdelijke contracten in twee jaar is adviesvrager in vaste dienst getreden bij haar werkgever. De werkgever had een formulier overhandigd over een gezondheidsverklaring voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van de verzekeraar. De werkgever vraagt haar het formulier in te vullen en te ondertekenen. Hierin staan vragen over drank-, drugs- en rookgewoonten en vragen over klachten, aandoeningen en ziektes van geestelijke en lichamelijke aard.
Volgens adviesvrager is het de werkgever die voor haar een verzekering afsluit. De werkgever heeft te kennen gegeven dat als adviesvrager geen gezondheidsverklaring afgeeft, zij niet wordt uitbetaald bij ziekte.

Advies 2016-03
De vraagsteller dient in het kader van een medische keuring een vragenformulier over zijn gezondheid in te vullen. De vraagsteller vraagt zich af of hij verplicht is om op alle vragen een antwoord te geven, terwijl niet alle vragen relevant zijn voor die functie. Zo wordt in het vragenformulier gevraagd naar erfelijke ziektes.

Advies 2014-03
Vraagstelster heeft gesolliciteerd naar een deeltijdbaan als wijkverpleegkundige. Sinds een ernstige ziekte 12 jaar geleden heeft zij, bij te zware belasting van haar armen, last van vocht vasthouden. Na een periode in de WAO is zij weer met succes in deeltijd aan het werk.

Advies 2013-26
Een werkgeefster wil weten of zij sollicitanten een gezondheidsverklaring mag laten ondertekenen en zo ja, of zij die zelf mag opstellen. Zij denkt daarbij aan de verklaringen die arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeraars potentiële verzekerden laten ondertekenen. Dit ongeacht of er sprake is van bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid, dus ook als er geen aanstellingskeuring mag worden verricht.

Advies 2013-16
Vraagsteller werkt voor een klant op bouwmachines en heeft een allergie voor wespenbeten. Hij vraagt zich af wat hij kan doen nu de klant een gezondheidsverklaring verlangt.

Advies 2013-10
Vraagsteller heeft een WW-uitkering en doet via het UWV mee aan een ronde van ‘korte’ kennismakingsgesprekken (speeddate-sollicitatie) met een taxibedrijf. Het taxibedrijf wil dat sollicitanten een gezondheidsverklaring overhandigen. Vraagsteller had deze informatie of een verzoek daartoe niet vanuit UWV ontvangen en wil weten hoe om te gaan met mogelijke vragen over zijn gezondheid bij het gesprek. Ook wil hij weten of hij moet melden dat hij een oogoperatie heeft ondergaan. Hij kan momenteel autorijden.

Advies 2013-03
Een medewerker van de ondernemingsraad van een laboratorium legt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) enkele stukken over die ter instemming aan de ondernemingsraad zijn voorgelegd. Het gaat om een document dat het aanstellingsbeleid van de werkgever regelt en een document dat betrekking heeft op het vaccinatiebeleid binnen de organisatie. De ondernemingsraad wil graag weten in hoeverre deze documenten voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende aanstellingskeuringen.

Advies 2012-15
De vraag is of een werkgever bij indiensttreding aan een werknemer vragen mag stellen ten behoeve van een verzekering in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Advies 2012-11
Een P&O-medewerker van een taxibedrijf geeft aan dat een aantal chauffeurs van het bedrijf overgaat naar een ander taxibedrijf, doordat na gunning door middel van Europese aanbestedingen een gedeelte van het vervoer aan een andere partij is gegund.
Vanuit de CAO Taxi dient de overnemende partij 75% van de betrokken medewerkers een aanbod te doen. In de nieuwe arbeidsovereenkomst staat een artikel waarvan de P&O-medewerker vermoedt dat deze in strijd is met de Wet op de medische keuringen (WMK). De vraag aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is of dit vermoeden correct is.

Advies 2011-03 
Adviesvrager solliciteerde voor de functie van Trainee Color bij een verffabrikant. Hij heeft de CKA gevraagd of voor deze functie een aanstellingskeuring is toegestaan en of de keuring zoals deze zou plaatsvinden niet te uitgebreid is.

Advies 2010-03
De heer X, 55 jaar, heeft een hartprobleem, maar is niet ziek gemeld. Hij werkt al 10 jaar met veel plezier als productiemedewerker op detacheringsbasis bij bedrijf A en functioneert goed. Recent heeft bedrijf A echter besloten om hem om organisatorische redenen niet meer in te lenen.
Het uitzendbureau moet op zoek naar een andere werkplek en heeft bedrijf B op het oog, maar de heer X geeft aan niet op die nieuwe plek te kunnen werken vanwege fysieke beperkingen op basis van zijn hartproblemen. Het productiewerk in bedrijf B is fysiek zwaarder dan in bedrijf A en bovendien werd er in bedrijf A zo nodig rekening met hem gehouden.
Het uitzendbureau vraagt de bedrijfsarts de medische beperkingen van de heer X in kaart te brengen en hem uit te nodigen voor een preventief spreekuur. Gevraagd wordt met welke beperkingen rekening gehouden dient te worden indien de heer X elders ingezet moet worden, zodat bij plaatsing rekening gehouden kan worden met eventuele beperkingen en daarmee uitval preventief kan worden voorkomen. Het uitzendbureau wil ook een beoordeling in hoeverre de beperkingen van blijvende aard zijn of in het geval ze van tijdelijke aard zijn, wanneer de beperkingen over zouden kunnen zijn. Ook wordt gevraagd de heer X te adviseren hoe hij met zijn klachten om kan gaan en wat hij zelf nog kan doen om klachten te voorkomen of zijn situatie te verbeteren

Advies 2008-10
Het betreft een jonge vrouw, die recent heeft gesolliciteerd naar de functie van cabin attendant (stewardess). In haar familie komt een erfelijk tumorsyndroom voor, waarbij diverse goed- en kwaadaardige gezwellen kunnen optreden. De sollicitante heeft deze aanleg ook geërfd, maar heeft op dit moment (nog) geen symptomen van de ziekte. De sollicitante heeft tijdens haar sollicitatie een vragenlijst ontvangen met vragen over haar eigen gezondheid en vragen over de gezondheid van haar familieleden.

Advies 2008-03
Verzoekster is aan het solliciteren voor een functie in het buitenland als operatie assistente. Ze is echter eerder dit jaar geopereerd aan een rughernia. Hiervan is ze nu volledig hersteld en ze kan weer voor 100% werken. Het ziekenhuis eist een medische keuring, waaronder een vragenlijst. Daarin staat ook de vraag of ze in de afgelopen 12 maanden arbeidsongeschikt is geweest. Vraag aan de CKA is of ze deze vraag naar waarheid moet invullen. 

Advies 2007-10
Een sollicitante krijgt een “formulier speciale voorzieningen” toegestuurd van de afdeling personeelszaken van het bedrijf waar zij heeft gesolliciteerd. Dit formulier is een lijst met gezondheidsvragen. Tijdens de eerste sollicitatieronde moet het formulier worden ingevuld. De werkgever wil zo aan de weet komen of er speciale voorzieningen moeten worden getroffen voor de toekomstige werknemer.

Advies 2005-24
Mag de aanstaande werkgever een gezondheidsverklaring vragen?

Advies 2003-04
Is het mogelijk medische verklaringen te eisen van personeel in de kinderopvang (dit om gevaar voor de gezondheid van de kinderen uit te sluiten)?