Trefwoord: Herkeuring

Oordelen

Oordeel 2016-07
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Tijdens de sollicitatieprocedure heeft klager een militaire aanstellingskeuring ondergaan. Klager is ongeschikt bevonden voor deze functie. Vervolgens heeft klager bij Defensie zijn bedenkingen tegen de afwijzing kenbaar gemaakt. De uitslaggevend arts heeft namens Defensie de bedenkingen ongegrond verklaard, omdat de ‘papieren’ herkeuring - waarbij alle gegevens opnieuw zijn bekeken - niet heeft geleid tot een ander oordeel. Betrokkene klaagt over het feit dat en de wijze waarop de aanstellingskeuring is verricht.

Oordeel 2013-04 (klager / aspirant werkgever) (klager / keurend arts)
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de functie van Hoofdconducteur (hierna: HC). In opdracht van aspirant werkgever is klager gekeurd. De keurend arts heeft klager ongeschikt geacht voor de functie van HC. Redenen voor de afkeuring zijn met name een te groot veiligheidsrisico door de medische voorgeschiedenis van klager en zijn zeer lage belastbaarheid. Klager kan zich niet in deze keuringsuitslag vinden.

Oordeel 2012-01
Klager heeft een stoornis in het kleuronderscheidend vermogen. Klager solliciteert naar een functie bij de overheid, waarvoor de eis van algemene inzetbaarheid geldt. Klager is twee maal gekeurd door middel van een zogeheten ‘carrouselkeuring’. De keurend arts heeft klager beide keren ongeschikt geacht voor de functie, omdat het kleuronderscheidend vermogen van klager te gering is. Klager heeft beide keren een formulier getekend waarop hij aangeeft zich terug te trekken uit de sollicitatieprocedure. Hij geeft aan dit onder druk te hebben getekend en de eerste keer niet te zijn gewezen op de mogelijkheid van een herkeuring.

Oordeel 2011-01
Klager verzoekt de Commissie een oordeel te geven over de keuring voor een taxipas. Klager heeft via een re-integratiebureau gesolliciteerd bij een vervoersbedrijf op de functie taxichauffeur/kleinbus. Tijdens het sollicitatiegesprek zijn vragen gesteld over klagers gezondheid. Klager heeft toen aangegeven dat hij diabetes heeft. Het vervoersbedrijf heeft aangegeven dat klager moest worden gekeurd voor de taxipas. Vervolgens is klager afgekeurd. Hierdoor wilde het vervoersbedrijf niet met hem verder, terwijl klager reeds aan de opleiding tot taxichauffeur was begonnen. Klager stelt dat hem een baangarantie was afgegeven, verweerder bestrijdt dit.

Oordeel 2010-04
Klager heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de wijze waarop de veiligheidskeuring ten behoeve van re-integratie in de functie van treinmachinist heeft plaatsgevonden, over de persoon van de keuringsarts en over de onduidelijke communicatie omtrent de behandeling van de bezwaren tegen de keuring en het gebrek aan informatie over de mogelijkheden van het aanvragen van een herkeuring dan wel een second opinion.

Oordeel 2010-03
Klaagster heeft de Commissie gevraagd een oordeel uit te spreken over de vraag of de uitslaggevend keuringsarts (hierna: verweerder), bij de aanstellingskeuring ten behoeve van een cluster 1 functie bij het bevoegd gezag heeft gehandeld in strijd met de Wet op de Medische Keuringen (WMK).
Klaagster is het niet eens met de eisen die aan de medische geschiktheid worden gesteld voor deze functie. Als onderdeel van de basiskeuring voor militair moeten sollicitanten een sporttest doen. Klaagster heeft deze niet gehaald en is daarom afgekeurd. Klaagster vindt het onterecht dat zij is afgewezen voor de functie op grond van de uitslag van een algemene medische keuring die voor iedere militair hetzelfde is en derhalve niet functiegericht.

Oordeel 2010-02
Klaagster heeft de Commissie gevraagd een oordeel uit te spreken over de vraag of het bevoegd gezag (hierna: verweerder), bij de procedure voor de aanstelling in een cluster 1 functie bij verweerder in strijd met de Wet op de medische keuringen (WMK) heeft gehandeld.
Klaagster is het niet eens met de eisen die aan de medische geschiktheid worden gesteld voor deze functie. Als onderdeel van de basiskeuring voor militair moeten sollicitanten een sporttest doen. Klaagster heeft deze niet gehaald en is daarom afgekeurd. Klaagster vindt het onterecht dat zij is afgewezen voor de functie op grond van de uitslag van een algemene medische keuring die voor iedere militair hetzelfde is en derhalve niet functiegericht.

Oordeel 2007-03
Klager is sinds 31 oktober 1994 als vrijwillig brandweerman in dienst bij verweerder. Naast de gewone taken van brandweerman heeft klager de bijzondere taak van brandweerduiker. Klager heeft bij indiensttreding een zogenaamde "inkeuring" ondergaan. Elk jaar vindt een "verplichte duikmedische keuring" plaats. Vanaf 1 januari 2003 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het beleid inzake de aanstellingskeuring aangescherpt in die zin dat de "inkeuringen" van vóór 2003 niet meer geldig zijn.

Oordeel 2005-02
Keurend arts voert aanstellingskeuring uit voor gemeentelijke brandweer.
Arbo-dienst, waarvoor keurend arts werkt, stelt dat geen schriftelijk advies is gegeven over de bijzondere eisen van medische geschiktheid, doel en rechtmatigheid van de keuring. De gegevens van alle keurlingen, ook van degenen, die zijn afgekeurd, worden bewaard.

Oordeel 2005-01
Brandweer stelt, dat de bijzondere eisen van medische geschiktheid alleen bekend zijn bij de Arbo-dienst. Er is geen schriftelijk advies gevraagd voor de medische geschiktheidseisen, doel en rechtmatigheid van de keuring. Sollicitanten wordt tijdens het sollicitatiegesprek verteld, dat zij medisch gekeurd worden en dat de mogelijkheid tot herkeuring bestaat.

Oordeel 2004-16
Uitzendkrachten bij havenbedrijf solliciteren op vacatures. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vraag over gezondheid. Sollicitanten krijgen voor keuring geen infromtatie over doel, welke vragen en onderzoeken en hun rechten. Werkgever heeft geen medische functie-eisen op schrift gesteld, geen advies gevraagd aan Arbo-arts, geen overleg gehad met OR. Keurend arts keurt sollicitanten goed maar voorziet veiligheidsrisico′s in de toekomst.

Oordeel 2004-08
Casino exploitant heeft voor de functie van croupier een aanstellingskeuring verplicht gesteld. Bij de keuring wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst. Volgens de Arbo-dienst voldoet de aanstellingskeuring aan de voorschriften van de WMK. De Arbo-dienst beschouwt de functie van croupier als een risico-functie.

Oordeel 2004-03
Werkgever verplicht medewerkers, na jaren van vast dienstverband een aanstellingskeuring te ondergaan tijdens dienstverband.

Oordeel 2003-07
Arbo-dienst gebruikt bij keuring aspirant leerling in de bouw vragenlijst over de gezondheid, die te uitgebreid en te ongericht is.

Oordeel 2003-06
Opleidingsbedrijf bouwnijverheid geeft aspirant leerling vragenlijst over gezondheid voorafgaande aan door Arbo-dienst te verrichten keuring.

Oordeel 2003-02
Politie hanteert functie-eisen, die niet overeenkomen met de keuringsrichtlijnen. Sollicitante wordt afgekeurd op migraine.

Oordeel 2002-01
Sollicitant bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) krijgt baan niet, omdat hij Implanteerbare Cardioverter Defibrilator-drager ( ICD-drager) is. Voorgesteld onderzoek bij herkeuring betekent onevenredig zware belasting sollicitant.Adviezen

Advies 2018-05 
Een bedrijfsarts zal binnenkort op verzoek van een werkgever een aanstellingskeuring verrichten. Het komt volgens de bedrijfsarts geregeld voor dat keurlingen om een herkeuring vragen. Hoe moet de arts handelen als er een herkeuring wordt aangevraagd?

Advies 2015-02
De vraagsteller solliciteerde voor een functie bij de luchtmobiele brigade. Daarvoor moest hij een medische keuring ondergaan. De keurend arts vertelde na afloop van de keuring mondeling aan de sollicitant dat hij was afgekeurd en dat hij aannam dat de sollicitant zich wilde terugtrekken uit de procedure.

De sollicitant heeft enkele dagen later contact opgenomen met de keuringsinstantie, omdat hij het niet eens was met de gang van zaken en met de mondeling meegedeelde keuringsuitslag. Deze instantie gaf aan dat het mogelijk is om binnen twee weken een herkeuring aan te vragen. Op de website van de CKA las de sollicitant dat dit binnen een week moet gebeuren. De sollicitant vraagt zich af of hij eerst op de formele schriftelijke keuringsuitslag moet wachten of dat de periode al is gaan lopen op het moment dat de keurend arts mondeling aan de sollicitant aangaf dat hij ongeschikt werd geacht voor de functie?

Advies 2014-11
Een vrouwelijke chauffeur heeft altijd voor bedrijf A gewerkt. Dit bedrijf wordt thans overgenomen door bedrijf B waarbij de werkzaamheden van de betreffende chauffeur wijzigen in rolstoelvervoer. De chauffeur had bij A al rugklachten en nu wil het overnemende bedrijf haar herkeuren. Een bedrijfsarts vraagt of dat mag.

Advies 2011-23
Een sollicitant heeft via het uitzendbureau gesolliciteerd op de functie van treinmachinist. De keuringsarts heeft hem afgekeurd, omdat hij een pacemaker heeft. Zijn behandelend cardioloog en een specialist op het gebied van pacemakers hebben aangegeven dat hij goed in staat is om de functie te vervullen. Sollicitant heeft gehoord dat een herkeuring rond de €1.500 kost.

Advies 2011-21
Adviesvrager is assistent wachtchef bij een petrochemisch bedrijf. Hij vraagt de CKA om advies over keuringen voor de bedrijfsbrandweer in verband met een uitbreiding van zijn functie. 

Advies 2011-16
Adviesvrager is bedrijfsarts, werkzaam voor een arbodienst. Hij heeft een sollicitant op basis van een aanstellingskeuring afgekeurd. Betrokkene wil nu een second opinion. De bedrijfsarts vraagt de CKA of dit kan en zo ja, bij wie de second opinion kan worden uitgevoerd. 

Advies 2010-10
Een machinist, die sinds 1975 bij een Nederlands spoorwegbedrijf werkt, kreeg last van hartproblemen. De problemen zijn inmiddels verholpen. Na een keuring door de arbodienst van werkgever is hij op twee punten veiligheidsongeschikt verklaard, conform de normen van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW). De machinist heeft de gegevens van de afkeuring voorgelegd aan zijn eigen cardioloog, die daarop vaststelt dat één van de punten nogal onduidelijk is en dat het tweede punt onjuist is.

Advies 2010-01
Een medewerker bij een chemisch bedrijf heeft een vakbond de vraag gesteld of hij recht heeft op een herkeuring. Iedereen binnen het bedrijf moet een brandweerkeuring ondergaan om vervolgens een brandweercursus te gaan volgen. De werknemer is goedgekeurd, maar wil de cursus (wegens ervaringen met brand in het verleden) niet volgen. De werknemer is van mening dat hij afgekeurd had moeten worden en wil daarom herkeurd worden. De werkgever dreigt echter met ontslag. Vervolgens wordt de CKA gevraagd of de WMK hier van toepassing is en of de werknemer recht heeft op een herkeuring

Advies 2009-26 
Verzoekster is werkzaam als psychologe in burgerfunctie bij Defensie. Zij heeft gesolliciteerd naar de functie van militair psycholoog bij de Koninklijke Luchtmacht. Hiervoor heeft zij een aanstellingskeuring ondergaan. Zij wordt afgewezen op grond van het geneeskundig onderzoek. Verzoekster tekent bezwaar aan tegen de uitslag. Het bezwaar wordt ongegrond geacht en de keuringsuitslag blijft gehandhaafd. Verzoekster vraagt de CKA wat haar rechten en plichten zijn ten aanzien van een herkeuring.

Advies 2008-02
Verzoekster vraagt of de kosten van een herkeuring deels op de sollicitant kunnen worden verhaald. Daarbij vraagt zij wat onder ‘een redelijke bijdrage’ moet worden verstaan.