Trefwoord: Informatieplicht

Oordelen

Oordeel 2017-04
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (hierna: PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies af en klager wordt niet aangenomen.

Oordeel 2016-05
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de (nieuwe) functie van medewerker Incidentenbestrijding. Na het positief afronden van de onderdelen assessment, gesprek en Psychologisch Onderzoek heeft de klager een aanstellingskeuring gehad. Klager heeft alle onderdelen van de sollicitatie met goed gevolg afgrond, inclusief de aanstellingskeuring. Tijdens een telefoongesprek met de aspirant werkgever heeft klager vernomen dat hij niet in dienst wordt genomen.
Betrokkene klaagt over de gevolgde procedure en de wijze waarop hij is behandeld door aspirant werkgever. Klager veronderstelde dat hij in dienst zou worden genomen, als hij medisch geschikt is.

Oordeel 2013-04 (klager / aspirant werkgever) (klager / keurend arts)
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de functie van Hoofdconducteur (hierna: HC). In opdracht van aspirant werkgever is klager gekeurd. De keurend arts heeft klager ongeschikt geacht voor de functie van HC. Redenen voor de afkeuring zijn met name een te groot veiligheidsrisico door de medische voorgeschiedenis van klager en zijn zeer lage belastbaarheid. Klager kan zich niet in deze keuringsuitslag vinden.

Oordeel 2012-01
Klager heeft een stoornis in het kleuronderscheidend vermogen. Klager solliciteert naar een functie bij de overheid, waarvoor de eis van algemene inzetbaarheid geldt. Klager is twee maal gekeurd door middel van een zogeheten ‘carrouselkeuring’. De keurend arts heeft klager beide keren ongeschikt geacht voor de functie, omdat het kleuronderscheidend vermogen van klager te gering is. Klager heeft beide keren een formulier getekend waarop hij aangeeft zich terug te trekken uit de sollicitatieprocedure. Hij geeft aan dit onder druk te hebben getekend en de eerste keer niet te zijn gewezen op de mogelijkheid van een herkeuring.

Oordeel 2011-06 
Klaagster solliciteert naar de functie van Cabin Attendant bij een luchtvaartmaatschappij. De keurend arts (hierna: verweerder) acht haar wegens diabetes ongeschikt, waarna de luchtvaartmaatschappij (hierna: aspirant werkgever) besluit om klaagster niet meer aan de opleiding te laten deelnemen. Klaagster wendt zich tot de Commissie en stelt dat diabetes niet in de weg hoeft te staan aan de vervulling van de functie. Verder vermoedt zij dat er overleg is geweest tussen verweerder en de aspirant werkgever over de reden van de ongeschiktheid. Voorts vindt klaagster dat er sprake is van discriminatie, omdat zij vanwege haar chronische ziekte niet is toegelaten tot de opleiding.

Oordeel 2011-05 
Klaagster solliciteert naar de functie van Cabin Attendant bij een luchtvaartmaatschappij. De keurend arts acht haar wegens diabetes ongeschikt, waarna de luchtvaartmaatschappij besluit om klaagster niet meer aan de opleiding te laten deelnemen. Klaagster wendt zich tot de Commissie en stelt dat diabetes niet in de weg hoeft te staan aan de vervulling van de functie. Verder vermoedt zij dat er overleg is geweest tussen de keurend arts en de luchtvaartmaatschappij (hierna: verweerder) over de reden van de ongeschiktheid. Voorts vindt klaagster dat er sprake is van discriminatie, omdat zij vanwege haar chronische ziekte niet is toegelaten tot de opleiding. 

Oordeel 2007-04
Klaagster solliciteert naar de functie van manager administratie B bij verweerster. Verweerster stuurt vervolgens een ingevuld formulier inventarisatie functie-eisen voor de aanstellingskeuring naar de keurend arts en geeft hem opdracht een aanstellingskeuring te verrichten.

Oordeel 2006-01
Aanstellingskeuring dient de bescherming van de gezondheid en de veiligheid. Daarom heeft de WMK als uitgangspunt dat de keuring plaatsvindt op een tijdstip voorafgaande aan het verrichten van de werkzaamheden waaraan bijzondere eisen worden gesteld. Aard van de dienstbetrekking (tijdelijk/vast dienstverband, proefperiode, uitzendkracht e.d.) is niet van belang. Artikel 9 ARAR is in strijd met de doelstelling en de geest van de WMK. Voorts geen beschrijving van de eisen van medische geschiktheid.


Adviezen

Advies 2017-04
Adviesvrager solliciteert naar een functie als stewardess en wil weten of zij tijdens de aanstellingskeuring moet aangeven dat zij slaapapneu heeft.

Advies 2014-02
Een vrouw die solliciteert op een functie als vrijwilliger (aan de vrijwilligersfunctie zijn veiligheidsaspecten verbonden) heeft een uitnodiging ontvangen van de arbodienst voor een medische keuring.

Advies 2012-16
De vraag is of een sollicitant in het kader van een aanstellingskeuring voor de functie van machinist kan worden afgekeurd wegens overgewicht.

Advies 2011-24
Een sollicitant voor de functie van beveiliger vraagt de CKA of hij voor deze functie aan een medische keuring onderworpen mag worden en of het stellen van vragen over zijn chronische ziekte in het sollicitatieformulier en tijdens het sollicitatiegesprek is toegestaan.

Advies 2011-22 
Adviesvraagster heeft een aanstelling als stewardess. Daarvoor dient zij een aanstellingskeuring te ondergaan waaronder het invullen van een vragenlijst. Zij heeft de ziekte van Bechterew, zonder daarvan enige belemmering in haar dagelijks functioneren in haar huidige fysiek belastende werk of thuis te ondervinden. Zij verwacht echter zonder meer te worden afgekeurd wanneer zij melding maakt van haar ziekte. Zij vraagt de CKA om advies over de mededelingsplicht.

Advies 2011-06 
Een bedrijfsarts heeft een aspirant-politieagent gekeurd voorafgaande aan de opleiding. Aan het begin van de opleiding komt de werkgever er achter dat de aspirant-politieagent een chronische ziekte heeft. De werkgever wil nu van de bedrijfsarts weten of de aspirant-politieagent zijn ziekte bij de aanstellingskeuring had gemeld. De bedrijfsarts vraagt zich af of hij deze informatie aan de werkgever mag geven.

Advies 2009-20 
Verzoekster heeft gesolliciteerd naar de functie van violiste in een professioneel orkest. Zij heeft auditie gedaan en is aangenomen. Wel moet zij nog een aanstellingskeuring ondergaan. Hierover stond niets vermeld in de advertentie. Verzoekster maakt zich zorgen over de aanstellingskeuring omdat zij aan één kant een verminderd gehoor heeft. Dit is verder stabiel en verzoekster ondervindt hiervan bij haar werk geen problemen.
Verzoekster vraagt de CKA of een aanstellingskeuring voor deze functie is toegestaan.

Advies 2008-12
Een werknemer werkt al twee jaar als uitzendkracht bij een bedrijf. Er is uitzicht op een vast contract, maar een aanstellingskeuring is verplicht, omdat er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Na de keuring wordt duidelijk dat de man al twee jaar blaascarcinoom heeft. Dit heeft hij al die tijd verzwegen. Had hier gekeurd mogen worden? Had de man zijn ziekte mogen verzwijgen/mogen liegen?

Advies 2008-04
Vraag naar aanleiding van een uitspraak van de kantonrechter te Breda van 2 juli 2008. Die bepaalde dat het ontslag van een werkneemster terecht was omdat zij haar beperkingen en WGA-uitkering had verzwegen. Verzoeker vraagt hoe dit zich verhoudt tot de geldende regels van de WMK.

Advies 2007-19
Is een sollicitant, indien bij hem/haar de diagnose van Parkinson is vastgesteld, verplicht dit te melden bij een nieuwe werkgever, ook al heeft de sollicitant (nog) geen klachten en kan hij/zij (vooralsnog) de functie zonder problemen uitoefenen?