Trefwoord: Intredekeuring

Oordelen

Oordeel 2007-03
Klager is sinds 31 oktober 1994 als vrijwillig brandweerman in dienst bij verweerder. Naast de gewone taken van brandweerman heeft klager de bijzondere taak van brandweerduiker. Klager heeft bij indiensttreding een zogenaamde "inkeuring" ondergaan. Elk jaar vindt een "verplichte duikmedische keuring" plaats. Vanaf 1 januari 2003 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het beleid inzake de aanstellingskeuring aangescherpt in die zin dat de "inkeuringen" van vóór 2003 niet meer geldig zijn.

Oordeel 2007-01
Een aanstellingskeuring mag alleen worden verricht in die situaties, waarbij functie-eisen een bijzonder beroep doen op de medische geschiktheid van de kandidaat. Uit de schriftelijke verklaringen en de verklaringen ter zitting, alsmede uit de overgelegde bescheiden is de Commissie niet gebleken van functie-eisen die een bijzonder beroep doen op de medische geschiktheid.


Adviezen

Advies 2016-16
De vraagsteller heeft medewerkers in dienst met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht die hij in Frankrijk te werk wil stellen. De Franse arbeidsinspectie stelt op grond van bepaling R.1262-10 van het Franse wetboek dat hij zijn medewerkers een medisch onderzoek moet laten ondergaan. Op grond van deze bepaling moet de werkgever zijn medewerkers (voor aanvang van het contract) een medisch onderzoek aanbieden, tenzij hij in staat is om te bewijzen dat zijn medewerkers gelijkwaardig medisch toezicht genieten in het land waarvandaan er gedetacheerd wordt. Het gevraagde omvat het medisch onderzoek (en eventuele periodieke onderzoeken) en de opleiding en preventie van medewerkers op het gebied van gezondheid.
De vraagsteller vraagt of dit verenigbaar is met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en gelet daarop of de Franse arbeidsinspectie dit van hem mag vragen.

Advies 2015-10
Vraagsteller wil weten of het toelaatbaar is om een aanstellingskeuring te verrichten gericht op vaccinatiestatus of serostatus voor mazelen bij sollicitanten voor functies, waarin veelvuldig patiëntencontact plaatsvindt. Deze keuring zou worden verricht ter bescherming van derden (patiënten). Voorwaarde voor aanname zou dan zijn dat de sollicitant voldoende beschermd is door vaccinatie of door voldoende antistoffen.

Advies 2013-11
Vraagsteller heeft 18 jaar als ZZP’er patiëntgebonden activiteiten verricht bij een organisatie. Vanwege een uitbreiding van zijn werk met leidinggevende taken accepteert hij een tijdelijke aanstelling bij dezelfde organisatie. Daarna wordt hij door de arbodienst uitgenodigd voor een aanstellingskeuring vanwege verplichte infectiepreventie.
Hij is hierover inhoudelijk noch procedureel geïnformeerd. Hij geeft aan risicovormer noch risicodrager te zijn. Verder verandert zijn patiëntgebonden werk niet. Hij vindt dat de procedure onjuist is, dat de indicatie niet gemotiveerd is en dat er geen injecties noch een röntgenonderzoek hoeven te worden verricht.

Advies 2013-06
Vraagsteller heeft na te zijn aangenomen in een kantoorfunctie een vragenlijst van de werkgever ontvangen. Daarop is vermeld dat de te geven antwoorden vallen onder het medisch beroepsgeheim en dat de werknemer verklaart akkoord te gaan met het kenbaar maken van de aanstellingskeuring aan de werkgever. Vraagsteller vraagt zich af of dat mag en zo niet, hoe dat binnen de organisatie het best aangekaart kan worden.

Advies 2013-03
Een medewerker van de ondernemingsraad van een laboratorium legt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) enkele stukken over die ter instemming aan de ondernemingsraad zijn voorgelegd. Het gaat om een document dat het aanstellingsbeleid van de werkgever regelt en een document dat betrekking heeft op het vaccinatiebeleid binnen de organisatie. De ondernemingsraad wil graag weten in hoeverre deze documenten voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende aanstellingskeuringen.

Advies 2009-18 
Verzoeker is aangenomen als trainee bij een bouwonderneming in de functie van werkvoorbereider. De werkgever is van mening dat verzoeker voor indiensttreding eerst aan een intredekeuring moet deelnemen en dit een verplichting is op grond van de toepasselijke CAO. Verzoeker vraagt zich af of hij moet melden dat er bij hem een genetisch bepaalde oogziekte is geconstateerd. Verzoeker heeft tevens een uitgebreide vragenlijst ontvangen. Hierin wordt onder andere gevraagd naar oogaandoeningen en aangeboren ziekten. Hij vraagt zich derhalve af of hij deze vragenlijst naar waarheid moet invullen of dat hij zijn oogaandoening kan verzwijgen.

Advies 2009-17 
Een bedrijfsarts is werkzaam bij een groot bedrijf waar onder andere veertig heftruckchauffeurs werken. De bedrijfsarts overweegt om ofwel een aanstellingskeuring in te voeren voor de heftruckchauffeurs ofwel een intredekeuring. De intredekeuring zou dan tevens gepaard gaan met voorlichting en inschakeling van een bedrijfsfysiotherapeut en een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Hij vraagt de CKA welke keuring hij het beste kan invoeren.

Advies 2007-13
Een gemeente huurt regelmatig personeel in via een uitzendbureau; aansluitend wordt de medewerker aangesteld in gemeentelijke dienst. Voor bepaalde functies stelt de gemeente een aanstellingskeuring als vereiste voordat tot aanstelling wordt overgegaan. Voor een toezichthouder op de afdeling sport en recreatie die werkzaam is bij het zwembad, heeft de gemeente een aanstellingskeuring aangevraagd. De keuringsarts wil de keuring niet verrichten, omdat de medewerker al via het uitzendbureau voor de gemeente werkt. Volgens de keuringsarts zou dat in strijd zijn met de WMK. De keuring is daarom niet uitgevoerd. De keuringsarts stelt dat in deze situatie een intredeonderzoek wel is toegestaan.

Advies 2004-01
In welke situaties mag een bedrijf een intredeonderzoek of een aanstellingskeuring uitvoeren?