Trefwoord: Keurend arts

Oordelen

Oordeel 2016-04
Klaagster heeft gesolliciteerd naar de functie van onderofficier musicus. Ze heeft bij het orkest auditie gedaan en vervolgens een basispsychologisch onderzoek (BPO) ondergaan. De psycholoog die het BPO heeft afgenomen geeft een negatief advies en ze wordt niet aangenomen.

Oordeel 2013-04 (klager / aspirant werkgever) (klager / keurend arts)
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de functie van Hoofdconducteur (hierna: HC). In opdracht van aspirant werkgever is klager gekeurd. De keurend arts heeft klager ongeschikt geacht voor de functie van HC. Redenen voor de afkeuring zijn met name een te groot veiligheidsrisico door de medische voorgeschiedenis van klager en zijn zeer lage belastbaarheid. Klager kan zich niet in deze keuringsuitslag vinden.

Oordeel 2012-01
Klager heeft een stoornis in het kleuronderscheidend vermogen. Klager solliciteert naar een functie bij de overheid, waarvoor de eis van algemene inzetbaarheid geldt. Klager is twee maal gekeurd door middel van een zogeheten ‘carrouselkeuring’. De keurend arts heeft klager beide keren ongeschikt geacht voor de functie, omdat het kleuronderscheidend vermogen van klager te gering is. Klager heeft beide keren een formulier getekend waarop hij aangeeft zich terug te trekken uit de sollicitatieprocedure. Hij geeft aan dit onder druk te hebben getekend en de eerste keer niet te zijn gewezen op de mogelijkheid van een herkeuring.

Oordeel 2006-06
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van geestelijk verzorger bij verweerder. De functie gaat gepaard met een aanstelling in burgerlijke openbare dienst. Verweerder heeft voor de functie een aanstellingskeuring verplicht gesteld op grond van de algemene functie-eisen voor militair.

Oordeel 2006-01
Aanstellingskeuring dient de bescherming van de gezondheid en de veiligheid. Daarom heeft de WMK als uitgangspunt dat de keuring plaatsvindt op een tijdstip voorafgaande aan het verrichten van de werkzaamheden waaraan bijzondere eisen worden gesteld. Aard van de dienstbetrekking (tijdelijk/vast dienstverband, proefperiode, uitzendkracht e.d.) is niet van belang. Artikel 9 ARAR is in strijd met de doelstelling en de geest van de WMK. Voorts geen beschrijving van de eisen van medische geschiktheid.

Oordeel 2005-12
Keurend artsen moeten zich ervan vergewissen dat ook internationale bijzondere eisen van medische geschiktheid zijn beschreven volgens de voorschriften van de WMK met het oog op de transparantie die door de WMK wordt beoogd. Vooral nu er in medische kringen verschillend wordt gedacht over de inzetbaarheid voor risicofuncties.

Oordeel 2005-09
Klager krijgt tijdens het sollicitatiegesprek mondelinge informatie over de functie-eisen en de keuring, die bestaat uit onder meer een fietsproef. Op het vragenformulier vermeldt klager, dat hij diabetes heeft. De keurend arts verricht een volledige keuring. Telefonisch hoort klager, dat hij onder meer is afgekeurd op grond van diabetes.

Oordeel 2005-02
Keurend arts voert aanstellingskeuring uit voor gemeentelijke brandweer.
Arbo-dienst, waarvoor keurend arts werkt, stelt dat geen schriftelijk advies is gegeven over de bijzondere eisen van medische geschiktheid, doel en rechtmatigheid van de keuring. De gegevens van alle keurlingen, ook van degenen, die zijn afgekeurd, worden bewaard.

Oordeel 2005-01
Brandweer stelt, dat de bijzondere eisen van medische geschiktheid alleen bekend zijn bij de Arbo-dienst. Er is geen schriftelijk advies gevraagd voor de medische geschiktheidseisen, doel en rechtmatigheid van de keuring. Sollicitanten wordt tijdens het sollicitatiegesprek verteld, dat zij medisch gekeurd worden en dat de mogelijkheid tot herkeuring bestaat.

Oordeel 2004-16
Uitzendkrachten bij havenbedrijf solliciteren op vacatures. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vraag over gezondheid. Sollicitanten krijgen voor keuring geen infromtatie over doel, welke vragen en onderzoeken en hun rechten. Werkgever heeft geen medische functie-eisen op schrift gesteld, geen advies gevraagd aan Arbo-arts, geen overleg gehad met OR. Keurend arts keurt sollicitanten goed maar voorziet veiligheidsrisico′s in de toekomst.

Oordeel 2004-15
Werkgever stelt vacatures binnen havenbedrijf open voor ingeleende uitzendkrachten. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vragen over gezondheid. Medische functie-eisen zijn niet schriftelijk vastgelegd, Arbo-dienst en OR niet geraadpleegd.
Keurend arts keurt sollicitanten goed voor het moment, maar ziet veiligheidsrisico′s voor de toekomst. Keuringsuitslag gaat met toestemming sollicitanten naar werkgever. Sollicitatieprocedure wordt afgebroken.

Oordeel 2004-13
Keurend arts geeft ongevraagd advies over laserbehandeling aan aspirant sollicitant, zonder te wijzen op risico′s en gevaren, die daaraan gebonden zijn.

Oordeel 2004-11
Voor beoogde functie is geen aanstellingskeuring verplicht. Tijdens sollicitatiegesprek komt gewicht van sollicitant aan de orde. Werkgever vraagt sollicitant mee te werken aan medisch onderzoek door bedrijfsarts. Bedrijfsarts werkt hieraan mee en geeft negatief advies op grond waarvan werkgever besluit aanstelling niet door te laten gaan.

Oordeel 2004-10
Klager werkt bij een beveiligingsbedrijf en is gedetacheerd bij verweerster. Verweerster is een gemeente. Klager solliciteert naar de functie Toezichthouder bij gemeente. Bij de sollicitatieprocedure hoort geen aanstellingskeuring. P.en O.-functionaris brengt overgewicht klager ter sprake. Hij vraagt zich af of dit overgewicht toekomstige fysieke problemen kan veroorzaken.

Oordeel 2004-09
Aspirant-cursist schrijft zich in voor de vakcursus scheepskok. Het Opleidingsinstituut voegt bij de inschrijvingsbevestiging een vragenformulier met vragen over de gezondheid, te beoordelen door de Arbo-dienst. Het niet invullen van dit formulier heeft consequenties voor het te behalen diploma en de beoogde baan van scheepskok. De Arbo-dienst deelt de uitslag schriftelijk mee aan de aspirant-cursist en het opleidingsinstituut.

Oordeel 2004-08
Casino exploitant heeft voor de functie van croupier een aanstellingskeuring verplicht gesteld. Bij de keuring wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst. Volgens de Arbo-dienst voldoet de aanstellingskeuring aan de voorschriften van de WMK. De Arbo-dienst beschouwt de functie van croupier als een risico-functie.

Oordeel 2004-04
Keuring in verband met het wijzigen van een aanstelling in openbare dienst, terwijl niet is voldaan aan vereisten WMK. Arbo-dienst heeft meegewerkt aan een keuring die in strijd is met de WMK. Bovendien geen eenduidig keuringsbeleid voor de verschillende bedrijven van de werkgever. Willekeur.

Oordeel 2004-02
Klaagster staat als werkzoekende ingeschreven bij een uitzendbureau. Zij solliciteert naar een vacature. Bij het vragen naar referenties bij de vorige werkgever blijkt dat klaagster vaak ziek was. Tijdens de sollicitatieprocedure stelt het uitzendbureau klaagster vragen over haar ziekteverzuim.

Oordeel 2003-05
Reïntegratiebedrijf geeft informatie aan toekomstige werkgever over arbeidshandicap sollicitante, waardoor baan niet doorgaat.

Oordeel 2002-01
Sollicitant bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) krijgt baan niet, omdat hij Implanteerbare Cardioverter Defibrilator-drager ( ICD-drager) is. Voorgesteld onderzoek bij herkeuring betekent onevenredig zware belasting sollicitant.


Adviezen

Advies 2016-38
Vallen medische keuringen die door club- of sportartsen voorafgaande aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een sporter worden verricht, onder de Wet op de medische keuringen (Wmk). En zo ja, betekent dat dat dergelijke keuringen niet mogen worden verricht door club- of sportartsen (als zij niet ook bedrijfsarts zijn).

Advies 2015-30
De vraagsteller wil weten of een huisarts of een (BIG-geregistreerde) (bedrijfs)fysiotherapeut een aanstellingskeuring mag verrichten.

Advies 2013-12
Vraagstelster wil weten of een werkgever kan eisen dat een keuringsarts de rapportage omtrent een aanstellingskeuring ondertekent. De praktijk bij het betreffende bedrijf is thans dat de rapportage schriftelijk of via de email door de bedrijfsarts wordt verzonden, maar dat deze niet is ondertekend. Vanuit bewijstechnisch oogpunt vindt de werkgever het beter dat het wel wordt ondertekend.

Advies 2013-05
Een advocaat vraagt namens een Duitse werkgever of een Duitse arts een keurend arts in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk) kan zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden.
Het betreft in deze kwestie een Duitse werkgever die in Duitsland zijn sollicitanten reeds laat keuren door een Duitse arts. De werkgever zal binnenkort zijn activiteiten uitbreiden naar Nederland. Daarbij wil de Duitse werkgever de Nederlandse sollicitanten voorafgaand aan de aanstelling dezelfde keuring laten ondergaan als haar Duitse werknemers.

Advies 2013-03
Een medewerker van de ondernemingsraad van een laboratorium legt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) enkele stukken over die ter instemming aan de ondernemingsraad zijn voorgelegd. Het gaat om een document dat het aanstellingsbeleid van de werkgever regelt en een document dat betrekking heeft op het vaccinatiebeleid binnen de organisatie. De ondernemingsraad wil graag weten in hoeverre deze documenten voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende aanstellingskeuringen.

Advies 2009-02
Een bedrijfsarts vraagt de CKA een algemeen advies over de toelaatbaarheid van aanstellingskeuringen. Hij is van mening dat alleen voor een beperkt aantal clusters van functies een keuring is toegestaan.
Daarnaast vraagt de bedrijfsarts of hij de betreffende werkgever tegemoet kan komen in het verzoek om een aanstellingskeuring te verrichten indien de werkgever zeer snel een sollicitant aanneemt en deze ook daadwerkelijk op de dag van de sollicitatie de bedongen werkzaamheden laat verrichten.