Trefwoord: Mededelingsplicht

Oordelen

Oordeel 2009-01
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de toelaatbaarheid van een aanstellingskeuring voor de functie van Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (hierna: BABS) bij een gemeente naar aanleiding van een fysieke beperking van klaagster.

Oordeel 2003-04
Arbeidsdeskundige van reïntegratiebedrijf geeft gedurende sollicitatiefase informatie over arbeidshandicap sollicitante aan toekomstig werkgever, waardoor sollicitante baan misloopt.


Adviezen

Advies 2017-28
Een belangenbehartiger stelt de navolgende vragen over de mededelingsplicht bij sollicitatie: Moet een sollicitant met gezondheidsproblemen, die haar kunnen belemmeren om essentiële taken van de toekomstige functie uit te voeren, de aspirant werkgever daarover informeren? Wat is de rechtsgrond van deze mededelingsplicht?

Advies 2017-06
De vraagsteller is diabetes patiënt. Hij vraagt zich af of hij dit tijdens zijn sollicitatie moet melden.

Advies 2016-35
De adviesaanvrager heeft gesolliciteerd naar de functie van ambulance-medewerker. In dat kader heeft de medewerker een uitnodiging ontvangen voor een medische keuring. Hij heeft in het verleden nekklachten gehad na een auto-ongeluk. Hij vraagt zich af in hoeverre hij in zijn keuring daarover informatie moet verstrekken. De adviesaanvrager heeft al een arbeidsovereenkomst getekend.

Advies 2014-02
Een vrouw die solliciteert op een functie als vrijwilliger (aan de vrijwilligersfunctie zijn veiligheidsaspecten verbonden) heeft een uitnodiging ontvangen van de arbodienst voor een medische keuring.

Advies 2013-26
Een werkgeefster wil weten of zij sollicitanten een gezondheidsverklaring mag laten ondertekenen en zo ja, of zij die zelf mag opstellen. Zij denkt daarbij aan de verklaringen die arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeraars potentiële verzekerden laten ondertekenen. Dit ongeacht of er sprake is van bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid, dus ook als er geen aanstellingskeuring mag worden verricht.

Advies 2013-25
Vraagsteller is beroepschauffeur en momenteel werkloos. Hij heeft een pacemaker, maar ondervindt daarvan geen last tijdens het werk. Bij zijn vorige werkgever is hij ermee goedgekeurd. Hij vraagt zich af of hij een potentiële werkgever in een sollicitatieprocedure moet informeren over zijn pacemaker.

Advies 2013-24
Vraagstelster is werkzaam in de (ouderen)zorg en vraagt zich af of een aanstellingskeuring mag plaatsvinden voor de functies helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen.

Advies 2013-10
Vraagsteller heeft een WW-uitkering en doet via het UWV mee aan een ronde van ‘korte’ kennismakingsgesprekken (speeddate-sollicitatie) met een taxibedrijf. Het taxibedrijf wil dat sollicitanten een gezondheidsverklaring overhandigen. Vraagsteller had deze informatie of een verzoek daartoe niet vanuit UWV ontvangen en wil weten hoe om te gaan met mogelijke vragen over zijn gezondheid bij het gesprek. Ook wil hij weten of hij moet melden dat hij een oogoperatie heeft ondergaan. Hij kan momenteel autorijden.

Advies 2012-35
Een secretaresse heeft in het verleden klachten gehad aan haar hand. Zij functioneert goed, maar geeft ook duidelijk haar grenzen aan. Door organisatieverandering verdwijnt haar functie en kan ze als secretaresse met een andere taakbelasting verder. Haar werkgever vreest dat werkneemster dit fysiek niet aankan en vraagt een oordeel over de belastbaarheid. De vraag is of dit een verkapte aanstellingskeuring is en of werkneemster verplicht is hieraan mee te werken.

Advies 2012-16
De vraag is of een sollicitant in het kader van een aanstellingskeuring voor de functie van machinist kan worden afgekeurd wegens overgewicht.

Advies 2012-13
Een sollicitant heeft een overactieve blaas. De klachten zijn erger als de sollicitant last heeft van stress. Zij is daarvoor in behandeling bij een uroloog.
De sollicitant solliciteert naar een (reguliere) kantoorfunctie en heeft in dat kader een oproep voor een medische keuring ontvangen. Zij vraagt zich af of zij verplicht is op de vragenlijst betreffende de medische keuring, dan wel tijdens het onderzoek / gesprek met de bedrijfsarts aan te geven, dat zij een overactieve blaas heeft.

Advies 2012-11
Een P&O-medewerker van een taxibedrijf geeft aan dat een aantal chauffeurs van het bedrijf overgaat naar een ander taxibedrijf, doordat na gunning door middel van Europese aanbestedingen een gedeelte van het vervoer aan een andere partij is gegund.
Vanuit de CAO Taxi dient de overnemende partij 75% van de betrokken medewerkers een aanbod te doen. In de nieuwe arbeidsovereenkomst staat een artikel waarvan de P&O-medewerker vermoedt dat deze in strijd is met de Wet op de medische keuringen (WMK). De vraag aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is of dit vermoeden correct is.

Advies 2011-24
Een sollicitant voor de functie van beveiliger vraagt de CKA of hij voor deze functie aan een medische keuring onderworpen mag worden en of het stellen van vragen over zijn chronische ziekte in het sollicitatieformulier en tijdens het sollicitatiegesprek is toegestaan.

Advies 2011-22 
Adviesvraagster heeft een aanstelling als stewardess. Daarvoor dient zij een aanstellingskeuring te ondergaan waaronder het invullen van een vragenlijst. Zij heeft de ziekte van Bechterew, zonder daarvan enige belemmering in haar dagelijks functioneren in haar huidige fysiek belastende werk of thuis te ondervinden. Zij verwacht echter zonder meer te worden afgekeurd wanneer zij melding maakt van haar ziekte. Zij vraagt de CKA om advies over de mededelingsplicht.  

Advies 2011-06
Een bedrijfsarts heeft een aspirant-politieagent gekeurd voorafgaande aan de opleiding. Aan het begin van de opleiding komt de werkgever er achter dat de aspirant-politieagent een chronische ziekte heeft. De werkgever wil nu van de bedrijfsarts weten of de aspirant-politieagent zijn ziekte bij de aanstellingskeuring had gemeld. De bedrijfsarts vraagt zich af of hij deze informatie aan de werkgever mag geven.

Advies 2010-18
Iemand ondergaat een keuring bij het Ministerie van Defensie en geeft daarbij aan de ziekte van tygeson te hebben; een chronische oogontsteking. Op het moment van de keuring had de keurling last van de symptomen van deze aandoening. Op alle (oog)testen heeft de keurling een ruim voldoende gehaald en is er zelfs een bovengemiddeld zichtvermogen vastgesteld. Verder waren er geen negatieve opmerkingen bij de overige keuringen.
Uiteindelijk is de keurling afgekeurd, vanwege het feit dat hij medicijnen (oogdruppels) nodig heeft om de symptomen te onderdrukken.

Advies 2010-17B
De vraag aan de CKA luidt nu in hoeverre de aangepaste functierisicokaart zich goed verhoudt tot de WMK.

Advies 2010-17A
Een arbeidsdeskundige vraagt de CKA om advies in verband met het gebruik van een functierisicokaart. Het is de bedoeling dat binnen het bedrijf waar hij werkzaam is, voor elke functie een op de functie gerichte functierisicokaart wordt gemaakt door een register-arbeidsdeskundige. De CKA is in oktober 2010 al per mail nadere vragen gesteld over de functierisicokaart en het gebruik hiervan.

Advies 2009-19 
Een verpleegkundige is onlangs aangenomen op de afdeling kinder-IC voor de verpleegkundige vervolgopleiding kinder-IC verpleegkundige. Zij moet nog wel eerst een medische keuring ondergaan. Deze keuring is ten onrechte niet gemeld in de advertentietekst maar verzoekster is hierover pas geïnformeerd tijdens het sollicitatiegesprek.
Verzoekster vraagt de CKA of zij tijdens de sollicitatieprocedure moet melden dat zij in behandeling is bij een psychiater en psycholoog vanwege een recidiverende depressieve stoornis, waarvoor zij anti depressiva gebruikt. Ook vraagt zij of er naar haar ziekteverzuim in het verleden mag worden gevraagd en of zij de keuring mag weigeren omdat de werkgever zich niet aan de regels rond aanstellingskeuringen heeft gehouden door geen melding te maken van de keuring in de advertentie.

Advies 2008-04
Vraag naar aanleiding van een uitspraak van de kantonrechter te Breda van 2 juli 2008. Die bepaalde dat het ontslag van een werkneemster terecht was omdat zij haar beperkingen en WGA-uitkering had verzwegen. Verzoeker vraagt hoe dit zich verhoudt tot de geldende regels van de WMK.

Advies 2006-03
Kan door een belangengroepering een klacht worden ingediend?
Moet een ziekte/handicap tijdens de sollicitatieprocedure worden gemeld?