Trefwoord: Medicijn-, alcohol- en drugsgebruik

Oordelen

Oordeel 2017-04
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (hierna: PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies af en klager wordt niet aangenomen.

Oordeel 2016-03
Klaagster is op 15 juli 2016 in dienst getreden bij een kinderdagverblijf (hierna: werkgever) voor een periode van twaalf maanden. Op 12 september 2016 heeft werkgever de arbeidsovereenkomst met klaagster tijdens de proeftijd beëindigd. Klaagster is van mening dat haar ontslag verband houdt met haar fysieke beperkingen en medicijngebruik en (de vragen die zij heeft gesteld over) de door werkgever gewenste medische keuring. Dat is, volgens klaagster, onder meer strijdig met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen.
Werkgever stelt dat er in dit geval geen sprake is van een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk. Werkgever verzoekt de CKA om de klacht niet-ontvankelijk, dan wel ongegrond te verklaren.

Oordeel 2009-08
Een vakbond voor cabinepersoneel heeft namens zes van zijn leden aan de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of voor de op grond van de EU.OPS 1.195-voorschriften verplicht gestelde herkeuring van het cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij de ICAO klasse 2-keuringseisen mogen worden gehanteerd, terwijl deze zijn opgesteld voor het keuren van sportvliegers. De vraag is of er niet méér getoetst wordt dan gezien de functie noodzakelijk is.
Tevens is het verzoek aan de Commissie om zich uit te spreken over de vraag of cabin attendants die jarenlang probleemloos met hun aandoening of medicijngebruik hebben gevlogen afgekeurd kunnen worden op basis van nieuwe regelgeving. Zij hebben bewezen dat hun aandoening geen belemmering vormt om de functie goed uit te oefenen.

Oordeel 2009-05
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de uitslaggevend keuringsarts als eindverantwoordelijke voor de aanstellingskeuring in strijd met de Wet op de medische keuringen (Wmk) heeft gehandeld door klaagster niet goed te informeren over het feit dat het hebben van astma een reden voor afkeuring vormt.

Oordeel 2009-03
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de Koninklijke Luchtmacht als werkgever in strijd met de Wet op de medische keuringen (Wmk) heeft gehandeld door klaagster niet goed en tijdig voor te lichten over het feit dat het hebben van astma een reden voor afkeuring vormt.


Adviezen

Advies 2014-02
Een vrouw die solliciteert op een functie als vrijwilliger (aan de vrijwilligersfunctie zijn veiligheidsaspecten verbonden) heeft een uitnodiging ontvangen van de arbodienst voor een medische keuring.

Advies 2004-11
Algemene vragenlijsten zijn geen valide onderzoeksinstrumenten, omdat zij niet specifiek zijn gericht op de bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid. Daarnaast wordt betwijfeld of medicijn-, alcohol- en drugsgebruik alsmede lichamelijke aandoeningen in het algemeen gepaste indicatoren zijn ter bepaling van de geschiktheid voor de functie.


 

Aanbevelingen

Aanbeveling 2010-02 
Een vakbond voor Nederlands cabinepersoneel (hierna: de vakbond) heeft namens zes van haar leden een klacht ingediend bij de Commissie. Op grond van een wijziging van internationale regelgeving was de betreffende luchtvaartmaatschappij gehouden al het cabinepersoneel dat langer dan vijf jaar geleden een medische keuring had ondergaan, vóór 1 januari 2010 te herkeuren. De betreffende zes leden van de vakbond waren hierbij afgekeurd vanwege diabetes of een verhoogd risico op trombose.