Trefwoord: Medische keuring

Oordelen

Oordeel 2016-03
Klaagster is op 15 juli 2016 in dienst getreden bij een kinderdagverblijf (hierna: werkgever) voor een periode van twaalf maanden. Op 12 september 2016 heeft werkgever de arbeidsovereenkomst met klaagster tijdens de proeftijd beëindigd. Klaagster is van mening dat haar ontslag verband houdt met haar fysieke beperkingen en medicijngebruik en (de vragen die zij heeft gesteld over) de door werkgever gewenste medische keuring. Dat is, volgens klaagster, onder meer strijdig met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen.
Werkgever stelt dat er in dit geval geen sprake is van een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk. Werkgever verzoekt de CKA om de klacht niet-ontvankelijk, dan wel ongegrond te verklaren.

Oordeel 2010-01
Klager heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of gemeente X in strijd met de Wet op de medische keuringen (hierna: Wmk) heeft gehandeld door klager vooraf niet goed te informeren over zijn rechten en plichten tijdens de medische keuring voor de Wet werk en bijstand (Wwb). Ook is klager het niet eens met de gang van zaken tijdens de keuring en evenmin met de aanvankelijke keuringsuitslag.

Oordeel 2009-01
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de toelaatbaarheid van een aanstellingskeuring voor de functie van Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (hierna: BABS) bij een gemeente naar aanleiding van een fysieke beperking van klaagster.

Oordeel 2005-09
Klager krijgt tijdens het sollicitatiegesprek mondelinge informatie over de functie-eisen en de keuring, die bestaat uit onder meer een fietsproef. Op het vragenformulier vermeldt klager, dat hij diabetes heeft. De keurend arts verricht een volledige keuring. Telefonisch hoort klager, dat hij onder meer is afgekeurd op grond van diabetes.

Oordeel 2005-04
Klager werkt voor een beveiligingsbedrijf en is gedetacheerd bij Justitie. Hij solliciteert naar de functie van bewaarder DUC-pool. Als functie-eis wordt onder meer genoemd het werken in onregelmatige diensten. Een aanstellingskeuring maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Klager wordt afgekeurd op diabetes mellitus. Klager vraagt om herkeuring. Ook herkeurend artsen achten klager ongeschikt voor functie.

Oordeel 2005-01
Brandweer stelt, dat de bijzondere eisen van medische geschiktheid alleen bekend zijn bij de Arbo-dienst. Er is geen schriftelijk advies gevraagd voor de medische geschiktheidseisen, doel en rechtmatigheid van de keuring. Sollicitanten wordt tijdens het sollicitatiegesprek verteld, dat zij medisch gekeurd worden en dat de mogelijkheid tot herkeuring bestaat.

Oordeel 2002-02
Keuring voor indicatiestelling sociale werkvoorziening (WSW) is geen aanstellingskeuring.

Oordeel 2004-02
Klaagster staat als werkzoekende ingeschreven bij een uitzendbureau. Zij solliciteert naar een vacature. Bij het vragen naar referenties bij de vorige werkgever blijkt dat klaagster vaak ziek was. Tijdens de sollicitatieprocedure stelt het uitzendbureau klaagster vragen over haar ziekteverzuim.

Oordeel 2004-11
Voor beoogde functie is geen aanstellingskeuring verplicht. Tijdens sollicitatiegesprek komt gewicht van sollicitant aan de orde. Werkgever vraagt sollicitant mee te werken aan medisch onderzoek door bedrijfsarts. Bedrijfsarts werkt hieraan mee en geeft negatief advies op grond waarvan werkgever besluit aanstelling niet door te laten gaan.

Oordeel 2004-04
Keuring in verband met het wijzigen van een aanstelling in openbare dienst, terwijl niet is voldaan aan vereisten WMK. Arbo-dienst heeft meegewerkt aan een keuring die in strijd is met de WMK. Bovendien geen eenduidig keuringsbeleid voor de verschillende bedrijven van de werkgever. Willekeur.

Oordeel 2004-03
Werkgever verplicht medewerkers, na jaren van vast dienstverband een aanstellingskeuring te ondergaan tijdens dienstverband.

Oordeel 2004-02
Klaagster staat als werkzoekende ingeschreven bij een uitzendbureau. Zij solliciteert naar een vacature. Bij het vragen naar referenties bij de vorige werkgever blijkt dat klaagster vaak ziek was. Tijdens de sollicitatieprocedure stelt het uitzendbureau klaagster vragen over haar ziekteverzuim.

Oordeel 2004-01
Uitzendbureau stelt sollicitant vragen over ziekteverzuim in het verleden, naar aanleiding van ongevraagde opmerking van vorige werkgever. Intakeprocedure wordt gelijkgesteld aan sollicitatieprocedure. Sollicitant moet zelf het initiatief nemen noodzakelijke aanpassingen bespreekbaar te maken.

Oordeel 2003-06
Opleidingsbedrijf bouwnijverheid geeft aspirant leerling vragenlijst over gezondheid voorafgaande aan door Arbo-dienst te verrichten keuring.

Oordeel 2003-01
Transportbedrijf stelt tijdens sollicitatie vragen over lichamelijke conditie sollicitant. Overgewicht sollicitant is reden om hem af te wijzen.


Adviezen

Advies 2016-38
Vallen medische keuringen die door club- of sportartsen voorafgaande aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een sporter worden verricht, onder de Wet op de medische keuringen (Wmk). En zo ja, betekent dat dat dergelijke keuringen niet mogen worden verricht door club- of sportartsen (als zij niet ook bedrijfsarts zijn).

Advies 2016-16
De vraagsteller heeft medewerkers in dienst met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht die hij in Frankrijk te werk wil stellen. De Franse arbeidsinspectie stelt op grond van bepaling R.1262-10 van het Franse wetboek dat hij zijn medewerkers een medisch onderzoek moet laten ondergaan. Op grond van deze bepaling moet de werkgever zijn medewerkers (voor aanvang van het contract) een medisch onderzoek aanbieden, tenzij hij in staat is om te bewijzen dat zijn medewerkers gelijkwaardig medisch toezicht genieten in het land waarvandaan er gedetacheerd wordt. Het gevraagde omvat het medisch onderzoek (en eventuele periodieke onderzoeken) en de opleiding en preventie van medewerkers op het gebied van gezondheid.
De vraagsteller vraagt of dit verenigbaar is met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en gelet daarop of de Franse arbeidsinspectie dit van hem mag vragen.

Advies 2016-03
De vraagsteller dient in het kader van een medische keuring een vragenformulier over zijn gezondheid in te vullen. De vraagsteller vraagt zich af of hij verplicht is om op alle vragen een antwoord te geven, terwijl niet alle vragen relevant zijn voor die functie. Zo wordt in het vragenformulier gevraagd naar erfelijke ziektes.

Advies 2015-13
Vraagsteller heeft na een sollicitatiegesprek van de werkgever vernomen dat zij de volgende dag een medische keuring diende te ondergaan. Ze wil weten of een dergelijke aanstellingskeuring uitgevoerd mag worden en hoe zij dient te handelen zonder haar aanstelling in gevaar te brengen.

Advies 2015-02
De vraagsteller solliciteerde voor een functie bij de luchtmobiele brigade. Daarvoor moest hij een medische keuring ondergaan. De keurend arts vertelde na afloop van de keuring mondeling aan de sollicitant dat hij was afgekeurd en dat hij aannam dat de sollicitant zich wilde terugtrekken uit de procedure.

De sollicitant heeft enkele dagen later contact opgenomen met de keuringsinstantie, omdat hij het niet eens was met de gang van zaken en met de mondeling meegedeelde keuringsuitslag. Deze instantie gaf aan dat het mogelijk is om binnen twee weken een herkeuring aan te vragen. Op de website van de CKA las de sollicitant dat dit binnen een week moet gebeuren. De sollicitant vraagt zich af of hij eerst op de formele schriftelijke keuringsuitslag moet wachten of dat de periode al is gaan lopen op het moment dat de keurend arts mondeling aan de sollicitant aangaf dat hij ongeschikt werd geacht voor de functie?

Advies 2015-01
Vallen stagiaires met een stage-overeenkomst onder de regels van de procedure voor aanstellingskeuringen van de Wet op de medische keuringen (Wmk)?

Advies 2014-26
De adviesvrager heeft gesolliciteerd naar een functie waarvoor een aanstellingskeuring is vereist. Vervolgens heeft deze sollicitant zich teruggetrokken uit de procedure vanwege de angst om afgekeurd te worden. Die vrees kwam allereerst voort uit het feit dat de sollicitant een voedselallergie heeft. Dit zou mogelijk problemen kunnen opleveren, aangezien werknemers die de betreffende functie uitvoeren regelmatig ‘op het werk’ eten. Daarnaast had de fysiotherapeut aangegeven dat de sollicitant niet geschikt was voor de fysieke test. De keurende arts gaf echter achteraf aan dat hij het niet met de fysiotherapeut eens was. De sollicitant vraagt of het mogelijk is om op bovenstaande gronden te worden afgewezen.

Advies 2014-03
Vraagstelster heeft gesolliciteerd naar een deeltijdbaan als wijkverpleegkundige. Sinds een ernstige ziekte 12 jaar geleden heeft zij, bij te zware belasting van haar armen, last van vocht vasthouden. Na een periode in de WAO is zij weer met succes in deeltijd aan het werk.

Advies 2013-11
Vraagsteller heeft 18 jaar als ZZP’er patiëntgebonden activiteiten verricht bij een organisatie. Vanwege een uitbreiding van zijn werk met leidinggevende taken accepteert hij een tijdelijke aanstelling bij dezelfde organisatie. Daarna wordt hij door de arbodienst uitgenodigd voor een aanstellingskeuring vanwege verplichte infectiepreventie.
Hij is hierover inhoudelijk noch procedureel geïnformeerd. Hij geeft aan risicovormer noch risicodrager te zijn. Verder verandert zijn patiëntgebonden werk niet. Hij vindt dat de procedure onjuist is, dat de indicatie niet gemotiveerd is en dat er geen injecties noch een röntgenonderzoek hoeven te worden verricht.

Advies 2013-09
Iemand met een (nauwelijks zichtbare) beperking en een wsw-indicatie wil weten of het verplicht is dat te melden in een sollicitatiegesprek en of de potentiële werkgever dan kan vragen om een medische keuring.

Advies 2013-06
Vraagsteller heeft na te zijn aangenomen in een kantoorfunctie een vragenlijst van de werkgever ontvangen. Daarop is vermeld dat de te geven antwoorden vallen onder het medisch beroepsgeheim en dat de werknemer verklaart akkoord te gaan met het kenbaar maken van de aanstellingskeuring aan de werkgever. Vraagsteller vraagt zich af of dat mag en zo niet, hoe dat binnen de organisatie het best aangekaart kan worden.

Advies 2013-03
Een medewerker van de ondernemingsraad van een laboratorium legt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) enkele stukken over die ter instemming aan de ondernemingsraad zijn voorgelegd. Het gaat om een document dat het aanstellingsbeleid van de werkgever regelt en een document dat betrekking heeft op het vaccinatiebeleid binnen de organisatie. De ondernemingsraad wil graag weten in hoeverre deze documenten voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende aanstellingskeuringen.

Advies 2006-16
Medische keuring als voorwaarde voor de aanname bij een sportclub.

Advies 2005-01 
Onduidelijkheid rondom medische keuring. Hoe moeten keurlingen hiermee omgaan? Kan de CKA de kwestie aan de orde stellen zonder de betreffende sollicitant hierbij te betrekken?