Trefwoord: Ondernemingsraad (OR)

Oordelen

Oordeel 2004-15
Werkgever stelt vacatures binnen havenbedrijf open voor ingeleende uitzendkrachten. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vragen over gezondheid. Medische functie-eisen zijn niet schriftelijk vastgelegd, Arbo-dienst en OR niet geraadpleegd.
Keurend arts keurt sollicitanten goed voor het moment, maar ziet veiligheidsrisico′s voor de toekomst. Keuringsuitslag gaat met toestemming sollicitanten naar werkgever. Sollicitatieprocedure wordt afgebroken.


Adviezen

Advies 2017-02
De adviesvrager deelt mee dat in het concept arbobeleid van de werkgever voor de komende jaren de volgende passage is opgenomen: "In plaats van een aanstellingskeuring kan een nulpago worden afgenomen, waarin de status van de medewerker bij indiensttreding wordt vastgelegd. Aan de hand daarvan kan naderhand worden nagegaan of de werkzaamheden invloed hebben op de gezondheid van de medewerker."

Advies 2014-18
Een medewerker met een tijdelijk dienstverband heeft zich gedurende de contractstermijn regelmatig ziek gemeld. Bij het gesprek over verlenging van het contract komt dit aan de orde en wordt hem gevraagd een plan te maken om zijn ziekteverzuim terug te dringen. In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken verlengt de werkgever het contract met een nieuw tijdelijk contract in plaats van een vast diensverband. Een lid van een ondernemingsraad (OR) vraagt of dit geoorloofd is en wat dit betekent als de volgende contractverlenging aan de orde is.

Advies 2013-06
Vraagsteller heeft na te zijn aangenomen in een kantoorfunctie een vragenlijst van de werkgever ontvangen. Daarop is vermeld dat de te geven antwoorden vallen onder het medisch beroepsgeheim en dat de werknemer verklaart akkoord te gaan met het kenbaar maken van de aanstellingskeuring aan de werkgever. Vraagsteller vraagt zich af of dat mag en zo niet, hoe dat binnen de organisatie het best aangekaart kan worden.

Advies 2013-03
Een medewerker van de ondernemingsraad van een laboratorium legt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) enkele stukken over die ter instemming aan de ondernemingsraad zijn voorgelegd. Het gaat om een document dat het aanstellingsbeleid van de werkgever regelt en een document dat betrekking heeft op het vaccinatiebeleid binnen de organisatie. De ondernemingsraad wil graag weten in hoeverre deze documenten voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende aanstellingskeuringen.

Advies 2007-18
Een adviseur, werkzaam als trainer en opleider voor ondernemingsraden, heeft een advies uitgebracht aan een or over het instemmingsverzoek van de werkgever voor een voorstel omtrent het aanstellingskeuringenbeleid. De adviseur vraagt de CKA om zijn advies te beoordelen in het licht van de eisen de WMK stelt aan de toelaatbaarheid van de aanstellingskeuring.

Advies 2007-08
Een werkgever heeft de Arbodienst gevraagd advies uit te brengen over het verrichten van aanstellingskeuringen voor het rijdend personeel op de tram. De Arbodienst is van mening dat dit in overeenstemming is met de Leidraad Aanstellingskeuringen en brengt een positief advies uit. De werkgever legt het aanstellingskeuringenbeleid ter instemming voor aan de ondernemingsraad (or). De or weigert instemming te verlenen. De werkgever heeft aangekondigd dat hij stappen wil ondernemen om vervangende toestemming van de kantonrechter te krijgen. De werkgever stuurt sollicitanten door naar de Arbodienst om een aanstellingskeuring te laten verrichten. Een bedrijfsarts die in dienst is van de Arbodienst, verricht de gevraagde aanstellingskeuringen.