Trefwoord: Opleiding

Oordelen

Oordeel 2016-07
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Tijdens de sollicitatieprocedure heeft klager een militaire aanstellingskeuring ondergaan. Klager is ongeschikt bevonden voor deze functie. Vervolgens heeft klager bij Defensie zijn bedenkingen tegen de afwijzing kenbaar gemaakt. De uitslaggevend arts heeft namens Defensie de bedenkingen ongegrond verklaard, omdat de ‘papieren’ herkeuring - waarbij alle gegevens opnieuw zijn bekeken - niet heeft geleid tot een ander oordeel. Betrokkene klaagt over het feit dat en de wijze waarop de aanstellingskeuring is verricht.

Oordeel 2006-14
Een roeivereniging verzorgt sinds ongeveer 26 jaar de beroepsopleiding voor het beroep van
roeier. De opleiding leidt tot het behalen van het Bootmandiploma. Voor het doorlopen van de opleiding sluit de roeivereniging met de kandidaat-roeier een leer/werkcontract. Het met goed gevolg ondergaan van een medische keuring is een voorwaarde voor toelating tot de opleiding tot roeier bij de vereniging. Voor het uitvoeren van deze keuringen werkt de vereniging samen met verweerder. De keuring wordt uitgevoerd, terwijl de selectieprocedure nog niet is afgerond.

Oordeel 2004-05
Een opleidingsbedrijf stelt vragen over de gezondheid aan gegadigde voor een opleidingsplaats in het kader van een na opleiding te volgen werk/leertraject.


Adviezen

Advies 2016-27
De vraagsteller is een bedrijfsarts. Op korte termijn ontvangt zij een medewerker op haar spreekuur in het kader van een opleidingsvraag en het toekomstperspectief van de medewerker. De medewerker heeft een vaste aanstelling en werkt als begeleider bij een grote zorginstelling (gehandicaptenzorg). Het betreft een preventief spreekuur. De werkgever heeft voorafgaand aan het spreekuur de vraag voorgelegd in hoeverre de medewerker belastbaar is en welke maatregelen dienen te worden genomen om de medewerker ook in de toekomst goed te kunnen laten functioneren. De vraagsteller heeft naar aanleiding van de twee vragen van de werkgever op haar beurt de vraag voorgelegd of er afhankelijk van de uitkomst van de medische keuring contractuele gevolgen zijn voor de medewerker.

Advies 2015-01
Vallen stagiaires met een stage-overeenkomst onder de regels van de procedure voor aanstellingskeuringen van de Wet op de medische keuringen (Wmk)?

Advies 2011-02
Adviesvrager werkt als bedrijfsarts in opleiding binnen de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu van een ziekenhuis. De bedrijfsarts vraagt de CKA naar het tijdstip waarop de aanstellingskeuring voor leerling-verpleegkundigen kan plaats vinden.

Advies 2010-19
Mag voor de opleiding Master Politiekundige de eis worden gehanteerd dat een kandidaat met epilepsie 100% aanvalsvrij is en dat een aandoening als epilepsie niet deels, maar volledig verdwenen is? De motivering van deze eis is dat de aandoeningen gevaren kunnen vormen voor de agent zelf, zijn collega’s of de directe omgeving. Het gaat hier om een executieve functie bij de politie.
Is deze eis en daarmee de uitsluiting van personen van de toegang tot de opleiding in strijd met de Wet op de medische keuringen (WMK)?

Advies 2010-13
Een bedrijfsarts heeft een sollicitant gekeurd voor een functie bij de politie. Het betrof een aanstellingskeuring. De bedrijfsarts heeft de keurling goedgekeurd en deze persoon is vervolgens aan de vereiste opleiding begonnen. Een maand na de aanstelling is de werknemer uitgevallen wegens knieklachten.

Advies 2010-06
Een bedrijfsarts werkzaam bij het Ministerie van Defensie vraagt advies over de legitimiteit/rechtmatigheid van medische onderzoeken welke hij dient te verrichten.

Advies 2009-14 
Een directeur van een basisschool wil haar medewerkers, voor wie het gymonderwijs geen onderdeel van de pabo-opleiding uitmaakte, verplichten om een aanvullende gymopleiding te volgen. Een medewerker kan vrijstelling van deze verplichting krijgen als de bedrijfsarts een verklaring afgeeft dat de medewerker de opleiding om medische redenen niet kan volgen.
De betreffende bedrijfsarts vraagt de CKA is of er sprake is van een aanstellingskeuring als zij een medewerker keurt om te bezien of deze verklaring kan worden afgegeven.

Advies 2009-08
Verzoeker heeft zich ingeschreven voor de cursus ‘Veilig werken in riolen’. Het opleidingsinstituut dat deze cursus geeft laat alleen cursisten toe met een recent keuringsbewijs. Dit heeft te maken met het feit dat bij de cursus gebruik wordt gemaakt van omgevingsonafhankelijke ademluchtsystemen. Verzoeker vraagt of een dergelijke keuring voor de toelating tot een cursus is toegestaan.

Advies 2008-05
Verzoeker vraagt zich af waarom hij nogmaals door het CBR gekeurd moet worden voor het verlengen van zijn rijbewijs.

Advies 2007-17
Een werknemer wil starten met een opleiding tot buschauffeur via een uitzendbureau. Voor het behalen van het rijbewijs is vooraf een medische keuring noodzakelijk. Er vindt onderzoek plaats van bloed en urine op aanwezigheid van suiker; ook kijkt men naar het algemeen bloedbeeld (cholesterol, Hb ht, lever- en nierfuncties).
De werknemer vraagt of het onderzoek naar het algemeen bloedbeeld is toegestaan en of deze keuring voldoet aan de eisen van de WMK.

Advies 2007-06
De vraag betreft de aanpassing van het selectiebeleid voor de opleiding tot roeier. Het voorstel om eventuele lichamelijke gebreken op te sporen voordat men een vierjarig opleidingstraject in gaat is dat aan kandidaten/ aspirant leerlingen bij de sollicitatie geadviseerd zal worden een keuring te ondergaan volgens de keuringsrichtlijnen van de Scheepvaartinspectie.