Trefwoord: Risicoselectie

Oordelen

Oordeel 2008-02
Klager is internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij werkte op basis van tijdelijke contracten bij verweerder, een transportonderneming in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Eerst had klager een halfjaarcontract en daarna een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Het was gebruikelijk dat vervolgens een contract voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden.

Oordeel 2008-01
Een werkneemster heeft gesolliciteerd naar de functie van medewerker (financiële) administratie voor maximaal 20 uur per week bij de werkgever. Tijdens het eerste sollicitatiegesprek kreeg zij te horen dat, indien de werkgever met haar door zou willen gaan in de sollicitatieprocedure, zij een medische keuring zou moeten ondergaan. In de personeelsadvertentie stond dit echter niet vermeld.

Oordeel 2007-06
Klaagster is sinds januari 2005 in dienst bij verweerster als grondstewardess op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van telkens één jaar. In twaalf maanden verzuimt klaagster wegens ziekte 103 kalenderdagen. Vanwege het gangbare ziekteverzuimbeleid bij verweerster vindt in augustus 2006 een zogenaamd frequent verzuimgesprek plaats tussen klaagster en verweerster.

Oordeel 2007-04
Klaagster solliciteert naar de functie van manager administratie B bij verweerster. Verweerster stuurt vervolgens een ingevuld formulier inventarisatie functie-eisen voor de aanstellingskeuring naar de keurend arts en geeft hem opdracht een aanstellingskeuring te verrichten.

Oordeel 2006-14
Een roeivereniging verzorgt sinds ongeveer 26 jaar de beroepsopleiding voor het beroep van
roeier. De opleiding leidt tot het behalen van het Bootmandiploma. Voor het doorlopen van de opleiding sluit de roeivereniging met de kandidaat-roeier een leer/werkcontract. Het met goed gevolg ondergaan van een medische keuring is een voorwaarde voor toelating tot de opleiding tot roeier bij de vereniging. Voor het uitvoeren van deze keuringen werkt de vereniging samen met verweerder. De keuring wordt uitgevoerd, terwijl de selectieprocedure nog niet is afgerond.

Oordeel 2006-10
Klager werkt bij een beveiligingsbedrijf en is gedetacheerd bij verweerster. Verweerster is een gemeente. Klager solliciteert naar de functie Toezichthouder bij gemeente. Bij de sollicitatieprocedure hoort geen aanstellingskeuring. P.en O.-functionaris brengt overgewicht klager ter sprake. Hij vraagt zich af of dit overgewicht toekomstige fysieke problemen kan veroorzaken.

Oordeel 2004-11
Voor beoogde functie is geen aanstellingskeuring verplicht. Tijdens sollicitatiegesprek komt gewicht van sollicitant aan de orde. Werkgever vraagt sollicitant mee te werken aan medisch onderzoek door bedrijfsarts. Bedrijfsarts werkt hieraan mee en geeft negatief advies op grond waarvan werkgever besluit aanstelling niet door te laten gaan.

Oordeel 2002-05
Werkgever vraagt tijdens sollicitatieprocedure naar REA- en WAO-verleden sollicitant.


Adviezen

Advies 2015-32
Een advocaat overweegt om als partner toe te treden tot de maatschap van een advocatenkantoor. Hij vraagt of het is toegestaan dat een arts, voorafgaand aan de toetreding tot de maatschap, toetst of hij (1) medisch geschikt is voor het ambt en (2) een verhoogd risico heeft op uitval door ziekte.

Achtergrond bij deze vraag: als de advocaat eenmaal partner is, zal hij geheel zelf beslissen over het aannemen of afhouden van zaken en aan niemand verantwoording afleggen. Hij ontvangt dan geen loon, maar een deel van de winst. Er bestaat ook geen recht op loon gedurende ziekte, de overige partners zullen zijn vaste inkomen gedurende het eerste ziektejaar doorbetalen.

Advies 2015-19
Een werknemer heeft in het verleden een aanstellingskeuring gehad in verband met zijn nieuwe functie. Voorafgaand aan deze keuring diende hij een formulier in te vullen, met daarin onder andere vragen over ziekteverzuim in het verleden. De werknemer heeft de aanstellingskeuring positief afgerond en ging de betreffende functie vervullen.

Anderhalf jaar na de aanstellingskeuring is de werknemer uitgevallen wegens medische klachten. De werknemer heeft aangegeven dat hij mogelijk onjuiste informatie heeft verstrekt, dan wel relevante informatie heeft achtergehouden tijdens de keuring. De werkgever vraagt of het mogelijk is om het formulier van de aanstellingskeuring in te zien of op een andere manier te achterhalen of werknemer onjuiste informatie heeft gegeven tijdens de aanstellingskeuring.

Advies 2015-08
Vraagsteller werkt anderhalf jaar als verkoopmedewerker bij een meubelzaak en zijn contract loopt bijna af. De werkgever heeft aangegeven dat vraagsteller zich in de afgelopen anderhalf jaar een aantal keer heeft ziek gemeld. Hierdoor wil hij het contract alleen verlengen indien de vraagsteller eerst langsgaat bij de bedrijfsarts. Vraagsteller wil weten of hij aan werkgever moet aangeven dat een medische keuring niet van hem mag worden verwacht, met het risico dat zijn contract niet wordt verlengd.

Advies 2014-23
Een bedrijfsarts vraagt of het is toegestaan om bepaalde werknemers ‘preventief’ te keuren tijdens een ‘vrijwillig’ spreekuur en op basis hiervan een functionele mogelijkhedenlijst (fml) op te stellen. Deze werknemers zijn op het moment van keuren niet ziek gemeld, maar het is wel bekend dat zij medische problemen hadden en/of hebben. De werkgever wil de fml gebruiken om te bepalen welke werknemers in het kader van een reorganisatie dienen te worden herplaatst.

Advies 2014-18
Een medewerker met een tijdelijk dienstverband heeft zich gedurende de contractstermijn regelmatig ziek gemeld. Bij het gesprek over verlenging van het contract komt dit aan de orde en wordt hem gevraagd een plan te maken om zijn ziekteverzuim terug te dringen. In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken verlengt de werkgever het contract met een nieuw tijdelijk contract in plaats van een vast diensverband. Een lid van een ondernemingsraad (OR) vraagt of dit geoorloofd is en wat dit betekent als de volgende contractverlenging aan de orde is.

Advies 2014-16A
Een consultant vraagt wat een aanstellingskeuring voor een beroepschauffeur mag inhouden en welke informatie wel/niet met de werkgever mag worden gedeeld. Hij constateert dat werkgevers in verband met de nieuwe eisen volgens de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden afgerekend op de kosten van het ziekteverzuim en ter voorkoming daarvan aanstellingskeuringen willen laten uitvoeren.

Advies 2014-03
Vraagstelster heeft gesolliciteerd naar een deeltijdbaan als wijkverpleegkundige. Sinds een ernstige ziekte 12 jaar geleden heeft zij, bij te zware belasting van haar armen, last van vocht vasthouden. Na een periode in de WAO is zij weer met succes in deeltijd aan het werk.

Advies 2013-17
Wanneer een medewerker intern een andere functie wil of krijgt, vraagt het mobiliteitsbureau van de werkgever bij de arbodienst na of de medewerker die betreffende functie kan/mag uitvoeren. Een arbofunctionaris vraagt of dat wel mag.

Advies 2012-15
De vraag is of een werkgever bij indiensttreding aan een werknemer vragen mag stellen ten behoeve van een verzekering in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Advies 2012-03 
Een advocaat vraagt namens haar cliënt of een werkgever een reeds in dienst zijnde werknemer voor een andere functie een keuring kan laten ondergaan.

Advies 2011-38
Een arbeidsdeskundige vraagt de CKA naar de mogelijkheden om zowel reeds in dienst zijnde als nieuwe pedagogisch medewerksters in een kinderdagverblijf te kunnen screenen op reeds aanwezige psychische/psychiatrische problemen óf om een inschatting te kunnen maken van het risico op psychologische of psychiatrisch problematiek.

Advies 2011-10 
De vraag is of een aanstellingskeuring is toegestaan voor een werknemer die een aantal maanden na zelf ontslag te hebben genomen weer terug wil komen in zijn oude functie. De werknemer is in die tijd een maand ziek dan wel arbeidsongeschikt geweest vanwege een hernia. De werkgever wil graag dat de werknemer terugkomt maar wil de werknemer wel een medische keuring laten ondergaan.

Advies 2010-21
Een servicemonteur bij een woonbedrijf heeft drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd gehad en de werkgever wil dat de monteur een keuring ondergaat, voordat hem een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. De monteur is drie weken daarvoor door zijn rug gegaan en de werkgever wil geen uitval riskeren. Indien de monteur de keuring niet ondergaat, wordt hem geen nieuw contract aangeboden.

Advies 2010-17B
De vraag aan de CKA luidt nu in hoeverre de aangepaste functierisicokaart zich goed verhoudt tot de WMK.

Advies 2010-17A
Een arbeidsdeskundige vraagt de CKA om advies in verband met het gebruik van een functierisicokaart. Het is de bedoeling dat binnen het bedrijf waar hij werkzaam is, voor elke functie een op de functie gerichte functierisicokaart wordt gemaakt door een register-arbeidsdeskundige. De CKA is in oktober 2010 al per mail nadere vragen gesteld over de functierisicokaart en het gebruik hiervan.

Advies 2009-24 
Verzoeker is reeds twee jaar werkzaam bij een bruin- en witgoedbedrijf. Verzoeker heeft twee keer een contract voor een half jaar gehad en daarna een contract voor een jaar. Voordat de werkgever een nieuw contract aanbiedt, wil hij verzoeker eerst een medische keuring laten ondergaan. De reden hiervoor is dat verzoeker last heeft van vermoeidheidsklachten.
Verzoeker vraagt de CKA wat zijn rechten en plichten in deze zijn.

Advies 2009-22
Een werknemer wil solliciteren op de functie van proces-operator bij een olieraffinaderij. Een aanstellingskeuring maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Hij vraagt de CKA allereerst wat de bijzondere functie-eisen zijn voor het dragen van persluchtmaskers.

Advies 2009-07
Verzoekster stelt de CKA een vraag naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad van 21 februari 2009. In dat artikel staat dat binnen vijf jaar werkgevers hun sollicitanten aan een hersenscan zullen gaan onderwerpen. Hersentests zouden kunnen uitwijzen of personen geschikt zijn voor bepaalde functies.
Verzoekster vraagt of een verplichte hersenscan (fMRI) niet in strijd is met de eisen die de Wet op de medische keuringen (Wmk) stelt aan een aanstellingskeuring en aan de voorwaarden die daarbij gelden.

Advies 2008-15
Een bedrijf in vermogensbeheer wil een Nederlandse werknemer aannemen die in Zwitserland woont. Deze zou drie dagen per week in Nederland werken en twee dagen in Zwitserland. Verzoekster geeft zelf al aan dat voor deze functie (vermogensbeheerder) geen aanstellingskeuring is toegestaan, maar ze willen toch graag een keuring laten doen omdat hij herstellende is van een longembolie en veel zal reizen. De vraag is of dit kan.

Advies 2008-03
Verzoekster is aan het solliciteren voor een functie in het buitenland als operatie assistente. Ze is echter eerder dit jaar geopereerd aan een rughernia. Hiervan is ze nu volledig hersteld en ze kan weer voor 100% werken. Het ziekenhuis eist een medische keuring, waaronder een vragenlijst. Daarin staat ook de vraag of ze in de afgelopen 12 maanden arbeidsongeschikt is geweest. Vraag aan de CKA is of ze deze vraag naar waarheid moet invullen.

Advies 2005-24
Mag de aanstaande werkgever een gezondheidsverklaring vragen?