Trefwoord: Sollicitatie

Oordelen

Oordeel 2013-04 (klager / aspirant werkgever) (klager / keurend arts)
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de functie van Hoofdconducteur (hierna: HC). In opdracht van aspirant werkgever is klager gekeurd. De keurend arts heeft klager ongeschikt geacht voor de functie van HC. Redenen voor de afkeuring zijn met name een te groot veiligheidsrisico door de medische voorgeschiedenis van klager en zijn zeer lage belastbaarheid. Klager kan zich niet in deze keuringsuitslag vinden.

Oordeel 2007-07 
Tijdens de sollicitatieprocedure naar de functie van medewerker handels- en verhaalsinformatie moet een formulier met gezondheidsvragen worden ingevuld.

Oordeel 2006-04
Het betoog van de keurend arts dat hij de oude functie-eisen heeft beoordeeld aan de hand van de Leidraad Aanstellingskeuringen en het Protocol Aanstellingskeuringen, en daarover ook overleg heeft gehad met een collega houdt geen stand. Protocollen, standaard keuringsrichtlijnen en standaard vragenlijsten zijn immers geen keuringsinstrumentarium.

Oordeel 2006-03
Aanstellingskeuring wordt verricht op basis van oude functie-eisen. Geen informatieverstrekking aan keurling in de zin van de WMK en het Besluit aanstellingskeuringen. Verweerder heeft niet in een vroeg stadium (bijvoorbeeld bij de voorlichting of in ieder geval tijdens het fitheidonderzoek, waarbij ook het gezichtsveld wordt getest) informatie heeft gegeven betreffende de meest algemeen bekend zijnde ziekten/gebreken die uit het oogpunt van veiligheidseisen niet verenigbaar worden geacht met de onderhavige functie.

Oordeel 2005-09
Klager krijgt tijdens het sollicitatiegesprek mondelinge informatie over de functie-eisen en de keuring, die bestaat uit onder meer een fietsproef. Op het vragenformulier vermeldt klager, dat hij diabetes heeft. De keurend arts verricht een volledige keuring. Telefonisch hoort klager, dat hij onder meer is afgekeurd op grond van diabetes.

Oordeel 2005-06
De sollicitatie naar de functie van callcenter medewerkster vindt in eerste instantie plaats via een telefonische intake aan de hand van vragen in een computerbestand. Sollicitante wordt niet aangenomen. Sollicitante geeft daarvoor als reden dat zij tijdens de intake op de desbetreffende vragen als antwoord heeft gegeven in het verleden RSI klachten te hebben gehad en thans een (gedeeltelijke) WAO-uitkering heeft.

Oordeel 2005-03
Klaagster werkt bij een scholengemeenschap en solliciteert intern naar de functie Coördinator Leerlingenzorg. Klaagster wordt afgewezen.

Oordeel 2004-16
Uitzendkrachten bij havenbedrijf solliciteren op vacatures. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vraag over gezondheid. Sollicitanten krijgen voor keuring geen infromtatie over doel, welke vragen en onderzoeken en hun rechten. Werkgever heeft geen medische functie-eisen op schrift gesteld, geen advies gevraagd aan Arbo-arts, geen overleg gehad met OR. Keurend arts keurt sollicitanten goed maar voorziet veiligheidsrisico′s in de toekomst.

Oordeel 2004-15
Werkgever stelt vacatures binnen havenbedrijf open voor ingeleende uitzendkrachten. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vragen over gezondheid. Medische functie-eisen zijn niet schriftelijk vastgelegd, Arbo-dienst en OR niet geraadpleegd.
Keurend arts keurt sollicitanten goed voor het moment, maar ziet veiligheidsrisico′s voor de toekomst. Keuringsuitslag gaat met toestemming sollicitanten naar werkgever. Sollicitatieprocedure wordt afgebroken.

Oordeel 2004-13
Keurend arts geeft ongevraagd advies over laserbehandeling aan aspirant sollicitant, zonder te wijzen op risico′s en gevaren, die daaraan gebonden zijn.


Adviezen

Advies 2017-29
Een deel van de sollicitatieprocedure is een online persoonlijkheidstest, waarin onder andere stellingen in de trant van "Ik ben onzeker", "Ik vind dat ik er niet toe doe" en "Het leven geeft mij voldoening" moeten worden beantwoord. Alleen kandidaten met een score van 5 of hoger (maximumscore: 10) worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit leidt tot de vragen: In hoeverre mogen in een psychologische test vragen over de gezondheid worden gesteld? Aan welke eisen moet zo’n test voldoen?

Advies 2017-02
De adviesvrager deelt mee dat in het concept arbobeleid van de werkgever voor de komende jaren de volgende passage is opgenomen: "In plaats van een aanstellingskeuring kan een nulpago worden afgenomen, waarin de status van de medewerker bij indiensttreding wordt vastgelegd. Aan de hand daarvan kan naderhand worden nagegaan of de werkzaamheden invloed hebben op de gezondheid van de medewerker."

Advies 2015-13
Vraagsteller heeft na een sollicitatiegesprek van de werkgever vernomen dat zij de volgende dag een medische keuring diende te ondergaan. Ze wil weten of een dergelijke aanstellingskeuring uitgevoerd mag worden en hoe zij dient te handelen zonder haar aanstelling in gevaar te brengen.

Advies 2014-26
De adviesvrager heeft gesolliciteerd naar een functie waarvoor een aanstellingskeuring is vereist. Vervolgens heeft deze sollicitant zich teruggetrokken uit de procedure vanwege de angst om afgekeurd te worden. Die vrees kwam allereerst voort uit het feit dat de sollicitant een voedselallergie heeft. Dit zou mogelijk problemen kunnen opleveren, aangezien werknemers die de betreffende functie uitvoeren regelmatig ‘op het werk’ eten. Daarnaast had de fysiotherapeut aangegeven dat de sollicitant niet geschikt was voor de fysieke test. De keurende arts gaf echter achteraf aan dat hij het niet met de fysiotherapeut eens was. De sollicitant vraagt of het mogelijk is om op bovenstaande gronden te worden afgewezen.

Advies 2014-24
Een man heeft als uitzendkracht een bepaalde functie uitgeoefend bij de werkgever. Vervolgens wordt hij door dezelfde werkgever voor dezelfde functie in dienst genomen. De vraag is of het is toegestaan om hem een aanstellingskeuring te laten ondergaan in het kader van de sollicitatieprocedure.

Advies 2014-22
De werkgever vraagt of het is toegestaan om bepaalde keuringsgegevens, zoals de datum en de uitslag van de keuring, te bewaren nadat de kandidaat is afgewezen. Deze gegevens zou de werkgever willen raadplegen indien de kandidaat op een later tijdstip opnieuw solliciteert.

Advies 2014-03
Vraagstelster heeft gesolliciteerd naar een deeltijdbaan als wijkverpleegkundige. Sinds een ernstige ziekte 12 jaar geleden heeft zij, bij te zware belasting van haar armen, last van vocht vasthouden. Na een periode in de WAO is zij weer met succes in deeltijd aan het werk.

Advies 2014-02
Een vrouw die solliciteert op een functie als vrijwilliger (aan de vrijwilligersfunctie zijn veiligheidsaspecten verbonden) heeft een uitnodiging ontvangen van de arbodienst voor een medische keuring.

Advies 2013-17
Wanneer een medewerker intern een andere functie wil of krijgt, vraagt het mobiliteitsbureau van de werkgever bij de arbodienst na of de medewerker die betreffende functie kan/mag uitvoeren. Een arbofunctionaris vraagt of dat wel mag.

Advies 2013-10
Vraagsteller heeft een WW-uitkering en doet via het UWV mee aan een ronde van ‘korte’ kennismakingsgesprekken (speeddate-sollicitatie) met een taxibedrijf. Het taxibedrijf wil dat sollicitanten een gezondheidsverklaring overhandigen. Vraagsteller had deze informatie of een verzoek daartoe niet vanuit UWV ontvangen en wil weten hoe om te gaan met mogelijke vragen over zijn gezondheid bij het gesprek. Ook wil hij weten of hij moet melden dat hij een oogoperatie heeft ondergaan. Hij kan momenteel autorijden.

Advies 2013-09
Iemand met een (nauwelijks zichtbare) beperking en een wsw-indicatie wil weten of het verplicht is dat te melden in een sollicitatiegesprek en of de potentiële werkgever dan kan vragen om een medische keuring.

Advies 2011-23
Een sollicitant heeft via het uitzendbureau gesolliciteerd op de functie van treinmachinist. De keuringsarts heeft hem afgekeurd, omdat hij een pacemaker heeft. Zijn behandelend cardioloog en een specialist op het gebied van pacemakers hebben aangegeven dat hij goed in staat is om de functie te vervullen. Sollicitant heeft gehoord dat een herkeuring rond de €1.500 kost.

Advies 2012-13
Een sollicitant heeft een overactieve blaas. De klachten zijn erger als de sollicitant last heeft van stress. Zij is daarvoor in behandeling bij een uroloog.
De sollicitant solliciteert naar een (reguliere) kantoorfunctie en heeft in dat kader een oproep voor een medische keuring ontvangen. Zij vraagt zich af of zij verplicht is op de vragenlijst betreffende de medische keuring, dan wel tijdens het onderzoek / gesprek met de bedrijfsarts aan te geven, dat zij een overactieve blaas heeft.

Advies 2010-05
Een sollicitant bij een chemiebedrijf vraagt om advies over een aanstellingskeuring.

Advies 2007-20
Een sollicitante reageert op een personeelsadvertentie voor een parttimefunctie van administratief medewerkster bij een hotel-restaurantketen. Tijdens het eerste sollicitatiegesprek wordt meegedeeld dat de sollicitante een medische keuring moet ondergaan op kosten van de werkgever. Over deze medische keuring werd niet gesproken in de personeelsadvertentie. De sollicitante vraagt zich af of de keuring rechtmatig is.