Trefwoord: Verplichte keuring

Oordelen

Oordeel 2007-03
Klager is sinds 31 oktober 1994 als vrijwillig brandweerman in dienst bij verweerder. Naast de gewone taken van brandweerman heeft klager de bijzondere taak van brandweerduiker. Klager heeft bij indiensttreding een zogenaamde "inkeuring" ondergaan. Elk jaar vindt een "verplichte duikmedische keuring" plaats. Vanaf 1 januari 2003 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het beleid inzake de aanstellingskeuring aangescherpt in die zin dat de "inkeuringen" van vóór 2003 niet meer geldig zijn.


Adviezen

Advies 2017-01
Volgens adviesaanvrager worden binnen de ambulancezorg medewerkers onderworpen aan een Periodieke Arbeidskundige Monitor (PAM-keuring). Deze keuring omvat een medische vragenlijst, biometrische keuring en een fysieke test. De medische vragenlijst bevat vragen over de algemene gezondheidstoestand. Volgens adviesaanvrager worden er vragen gesteld die niet relevant zijn gelet op doel en aard van de PAM-keuring. Zo wordt er gevraagd naar geslachtsziekte, tumoren en familie. Dergelijke vragen maken, volgens adviesaanvrager, een (onnodige) inbreuk op zijn privacy. Adviesaanvrager wil weten of hij verplicht is om dergelijke vragen te beantwoorden.

Advies 2014-10
Vraagstelster wil weten of het gebruikelijk is dat de kosten voor een verplichte keuring door de keurling zelf worden voldaan.

Advies 2012-30
Een vakbondsvertegenwoordiger stelt vragen namens een werknemer, die al 8 jaar in de functie van brandweerman werkzaam is bij de overheid. Elke drie jaar vindt er een geneeskundig onderzoek plaats. Er wordt gekeurd op basis van dezelfde eisen, die gelden bij een aanstellingskeuring voor defensiepersoneel en repressief brandweerpersoneel.
Bij de laatste periodieke keuring wordt de werknemer afgekeurd, naar aanleiding van een afwijking met betrekking tot het kleuronderscheidend vermogen.

Advies 2012-19
Een bedrijfsarts van een arbodienst heeft een verzoek gekregen van een werkgever om een aantal werknemers, die al langere tijd bij de werkgever in dienst zijn medisch te keuren. De keuring houdt verband met een nieuw project (bodemsanering), waaraan bepaalde gezondheidsrisico’s zijn verbonden.

Advies 2012-10
Adviesvrager is politieagent. Vanuit werkgever is opgelegd dat alle agenten in executieve dienst een fitheidstest (FVT) moeten ondergaan. Voorafgaand aan deze test moet een medische vragenlijst ingevuld worden. Indien de werknemer op het formulier op een of meerdere vragen een ‘ja’ invult, volgt een gesprek met de arboarts, die vervolgens beoordeelt of de werknemer de fitheidstest mag afleggen. Omdat de adviesvrager diabetes heeft, wil hij graag weten of deze informatie van hem mag worden gevraagd. Hij wil weten of de werkgever medische informatie mag inwinnen en kan doorspelen naar de arbodienst en of daar consequenties aan kunnen worden verbonden.

Advies 2012-09 
De vraag gaat over keuringen in de railinfra-branche, voor de functies Veiligheidsman en Leider Werkplekbeveiliging. De medische eisen voor deze functies zijn geschrapt uit het Besluit Spoorwegpersoneel. Toch worden de keuringen nog steeds uitgevoerd op grond van de oude regelgeving. Wanneer zijn aanstellingskeuringen mogelijk en wanneer is er sprake van een verplichte medische keuring tijdens dienstverband?

Advies 2011-31
Vragensteller is werkzaam als bedrijfsarts en vraagt de CKA of een sporttest onderdeel mag uitmaken van een (aanstellings)keuring. Hij vraagt vervolgens of je alleen bepaalde werknemers mag keuren die bepaalde extra taken krijgen, of dat iedereen gekeurd moet worden, ook al krijgen die geen of andere extra taken.

Advies 2009-12
Een HR consultant werkt voor een Nederlandse rechtspersoon, die werkzaamheden ontplooit in de medical device industrie. Voor dit bedrijf werken o.a. een aantal sales managers, die voornamelijk in het buitenland werkzaam zijn. De sales managers verkopen medische apparatuur in voornamelijk buitenlandse ziekenhuizen of verhelpen problemen aan de apparatuur. Het gaat om apparatuur die gebruikt wordt in de cardiochirurgie en radiologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistoffen en injectienaalden. Deze werknemers geven geregeld demonstraties voor het ziekenhuispersoneel en kunnen in aanraking komen met deze vloeistoffen/naalden.
De directie overweegt de sales managers verplicht te laten keuren. De HR consultant vraagt aan de CKA of de Wet op de medische keuringen (Wmk) van toepassing is op de buitenlandse werknemers en tevens of de Wmk voor deze functie een medische keuring toestaat.

Advies 2005-17
Verplichte brandweerkeuring.

Advies 2005-02
Mogen aanstaande werknemers van een internationaal bedrijf, die in de toekomst naar het buitenland zullen worden overgeplaatst, verplicht worden een aanstellingskeuring te ondergaan?