Trefwoord: Vragenlijst

Oordelen

Oordeel 2004-09
Aspirant-cursist schrijft zich in voor de vakcursus scheepskok. Het Opleidingsinstituut voegt bij de inschrijvingsbevestiging een vragenformulier met vragen over de gezondheid, te beoordelen door de Arbo-dienst. Het niet invullen van dit formulier heeft consequenties voor het te behalen diploma en de beoogde baan van scheepskok. De Arbo-dienst deelt de uitslag schriftelijk mee aan de aspirant-cursist en het opleidingsinstituut.

Oordeel 2004-08
Casino exploitant heeft voor de functie van croupier een aanstellingskeuring verplicht gesteld. Bij de keuring wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst. Volgens de Arbo-dienst voldoet de aanstellingskeuring aan de voorschriften van de WMK. De Arbo-dienst beschouwt de functie van croupier als een risico-functie.

Oordeel 2004-05
Een opleidingsbedrijf stelt vragen over de gezondheid aan gegadigde voor een opleidingsplaats in het kader van een na opleiding te volgen werk/leertraject.

Oordeel 2004-04
Keuring in verband met het wijzigen van een aanstelling in openbare dienst, terwijl niet is voldaan aan vereisten WMK. Arbo-dienst heeft meegewerkt aan een keuring die in strijd is met de WMK. Bovendien geen eenduidig keuringsbeleid voor de verschillende bedrijven van de werkgever. Willekeur.

Oordeel 2003-07
Arbo-dienst gebruikt bij keuring aspirant leerling in de bouw vragenlijst over de gezondheid, die te uitgebreid en te ongericht is.

Oordeel 2003-06
Opleidingsbedrijf bouwnijverheid geeft aspirant leerling vragenlijst over gezondheid voorafgaande aan door Arbo-dienst te verrichten keuring.

Oordeel 2003-03
Klaagster heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen verzocht haar oordeel uit te spreken over de vraag of de keuring in het kader van haar sollicitatie naar de functie van assistent politiemedewerker bij de Politie, is geschied volgens de voorschriften van de Wet op de medische keuringen (WMK).

Oordeel 2003-02
Politie hanteert functie-eisen, die niet overeenkomen met de keuringsrichtlijnen. Sollicitante wordt afgekeurd op migraine. 


Adviezen

Advies 2015-19
Een werknemer heeft in het verleden een aanstellingskeuring gehad in verband met zijn nieuwe functie. Voorafgaand aan deze keuring diende hij een formulier in te vullen, met daarin onder andere vragen over ziekteverzuim in het verleden. De werknemer heeft de aanstellingskeuring positief afgerond en ging de betreffende functie vervullen.

Anderhalf jaar na de aanstellingskeuring is de werknemer uitgevallen wegens medische klachten. De werknemer heeft aangegeven dat hij mogelijk onjuiste informatie heeft verstrekt, dan wel relevante informatie heeft achtergehouden tijdens de keuring. De werkgever vraagt of het mogelijk is om het formulier van de aanstellingskeuring in te zien of op een andere manier te achterhalen of werknemer onjuiste informatie heeft gegeven tijdens de aanstellingskeuring.

Advies 2013-06
Vraagsteller heeft na te zijn aangenomen in een kantoorfunctie een vragenlijst van de werkgever ontvangen. Daarop is vermeld dat de te geven antwoorden vallen onder het medisch beroepsgeheim en dat de werknemer verklaart akkoord te gaan met het kenbaar maken van de aanstellingskeuring aan de werkgever. Vraagsteller vraagt zich af of dat mag en zo niet, hoe dat binnen de organisatie het best aangekaart kan worden.

Advies 2013-03
Een medewerker van de ondernemingsraad van een laboratorium legt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) enkele stukken over die ter instemming aan de ondernemingsraad zijn voorgelegd. Het gaat om een document dat het aanstellingsbeleid van de werkgever regelt en een document dat betrekking heeft op het vaccinatiebeleid binnen de organisatie. De ondernemingsraad wil graag weten in hoeverre deze documenten voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende aanstellingskeuringen.

Advies 2012-13
Een sollicitant heeft een overactieve blaas. De klachten zijn erger als de sollicitant last heeft van stress. Zij is daarvoor in behandeling bij een uroloog.
De sollicitant solliciteert naar een (reguliere) kantoorfunctie en heeft in dat kader een oproep voor een medische keuring ontvangen. Zij vraagt zich af of zij verplicht is op de vragenlijst betreffende de medische keuring, dan wel tijdens het onderzoek / gesprek met de bedrijfsarts aan te geven, dat zij een overactieve blaas heeft.

Advies 2012-10
Adviesvrager is politieagent. Vanuit werkgever is opgelegd dat alle agenten in executieve dienst een fitheidstest (FVT) moeten ondergaan. Voorafgaand aan deze test moet een medische vragenlijst ingevuld worden. Indien de werknemer op het formulier op een of meerdere vragen een ‘ja’ invult, volgt een gesprek met de arboarts, die vervolgens beoordeelt of de werknemer de fitheidstest mag afleggen. Omdat de adviesvrager diabetes heeft, wil hij graag weten of deze informatie van hem mag worden gevraagd. Hij wil weten of de werkgever medische informatie mag inwinnen en kan doorspelen naar de arbodienst en of daar consequenties aan kunnen worden verbonden.

Advies 2011-22 
Adviesvraagster heeft een aanstelling als stewardess. Daarvoor dient zij een aanstellingskeuring te ondergaan waaronder het invullen van een vragenlijst. Zij heeft de ziekte van Bechterew, zonder daarvan enige belemmering in haar dagelijks functioneren in haar huidige fysiek belastende werk of thuis te ondervinden. Zij verwacht echter zonder meer te worden afgekeurd wanneer zij melding maakt van haar ziekte. Zij vraagt de CKA om advies over de mededelingsplicht.

Advies 2011-03 
Adviesvrager solliciteerde voor de functie van Trainee Color bij een verffabrikant. Hij heeft de CKA gevraagd of voor deze functie een aanstellingskeuring is toegestaan en of de keuring zoals deze zou plaatsvinden niet te uitgebreid is.

Advies 2009-18 
Verzoeker is aangenomen als trainee bij een bouwonderneming in de functie van werkvoorbereider. De werkgever is van mening dat verzoeker voor indiensttreding eerst aan een intredekeuring moet deelnemen en dit een verplichting is op grond van de toepasselijke CAO. Verzoeker vraagt zich af of hij moet melden dat er bij hem een genetisch bepaalde oogziekte is geconstateerd. Verzoeker heeft tevens een uitgebreide vragenlijst ontvangen. Hierin wordt onder andere gevraagd naar oogaandoeningen en aangeboren ziekten. Hij vraagt zich derhalve af of hij deze vragenlijst naar waarheid moet invullen of dat hij zijn oogaandoening kan verzwijgen.

Advies 2008-10
Het betreft een jonge vrouw, die recent heeft gesolliciteerd naar de functie van cabin attendant (stewardess). In haar familie komt een erfelijk tumorsyndroom voor, waarbij diverse goed- en kwaadaardige gezwellen kunnen optreden. De sollicitante heeft deze aanleg ook geërfd, maar heeft op dit moment (nog) geen symptomen van de ziekte. De sollicitante heeft tijdens haar sollicitatie een vragenlijst ontvangen met vragen over haar eigen gezondheid en vragen over de gezondheid van haar familieleden.

Advies 2008-03
Verzoekster is aan het solliciteren voor een functie in het buitenland als operatie assistente. Ze is echter eerder dit jaar geopereerd aan een rughernia. Hiervan is ze nu volledig hersteld en ze kan weer voor 100% werken. Het ziekenhuis eist een medische keuring, waaronder een vragenlijst. Daarin staat ook de vraag of ze in de afgelopen 12 maanden arbeidsongeschikt is geweest. Vraag aan de CKA is of ze deze vraag naar waarheid moet invullen.


Aanbeveling

Aanbeveling 2010-01
Een sollicitant voor de functie van treinverkeerleider heeft de Commissie een vraag gesteld over de toelaatbaarheid van het gebruik van een algemene medische vragenlijst ten behoeve van zijn sollicitatie. De aanstellingskeuring is verricht door een keurend arts van een arbodienst.

De sollicitant heeft de keurend arts gevraagd of daadwerkelijk alle vragen moesten worden beantwoord. De keurend arts heeft hem meegedeeld dat hij ongeschikt zou worden verklaard indien hij niet alle vragen op de vragenlijst zou invullen.