Trefwoord: Wijziging van de arbeidsverhouding

Adviezen

Advies 2015-32
Een advocaat overweegt om als partner toe te treden tot de maatschap van een advocatenkantoor. Hij vraagt of het is toegestaan dat een arts, voorafgaand aan de toetreding tot de maatschap, toetst of hij (1) medisch geschikt is voor het ambt en (2) een verhoogd risico heeft op uitval door ziekte.

Achtergrond bij deze vraag: als de advocaat eenmaal partner is, zal hij geheel zelf beslissen over het aannemen of afhouden van zaken en aan niemand verantwoording afleggen. Hij ontvangt dan geen loon, maar een deel van de winst. Er bestaat ook geen recht op loon gedurende ziekte, de overige partners zullen zijn vaste inkomen gedurende het eerste ziektejaar doorbetalen.

Advies 2014-24
Een man heeft als uitzendkracht een bepaalde functie uitgeoefend bij de werkgever. Vervolgens wordt hij door dezelfde werkgever voor dezelfde functie in dienst genomen. De vraag is of het is toegestaan om hem een aanstellingskeuring te laten ondergaan in het kader van de sollicitatieprocedure.

Advies 2014-11
Een vrouwelijke chauffeur heeft altijd voor bedrijf A gewerkt. Dit bedrijf wordt thans overgenomen door bedrijf B waarbij de werkzaamheden van de betreffende chauffeur wijzigen in rolstoelvervoer. De chauffeur had bij A al rugklachten en nu wil het overnemende bedrijf haar herkeuren. Een bedrijfsarts vraagt of dat mag.

Advies 2012-35
Een secretaresse heeft in het verleden klachten gehad aan haar hand. Zij functioneert goed, maar geeft ook duidelijk haar grenzen aan. Door organisatieverandering verdwijnt haar functie en kan ze als secretaresse met een andere taakbelasting verder. Haar werkgever vreest dat werkneemster dit fysiek niet aankan en vraagt een oordeel over de belastbaarheid. De vraag is of dit een verkapte aanstellingskeuring is en of werkneemster verplicht is hieraan mee te werken.

Advies 2012-19
Een bedrijfsarts van een arbodienst heeft een verzoek gekregen van een werkgever om een aantal werknemers, die al langere tijd bij de werkgever in dienst zijn medisch te keuren. De keuring houdt verband met een nieuw project (bodemsanering), waaraan bepaalde gezondheidsrisico’s zijn verbonden.