9. Is het verrichten van een belastbaarheidsonderzoek (ook bekend onder de naam FML, Functionele Mogelijkheden Lijst) in strijd met de Wmk?

 Verbiedt de WMK dat de bedrijfsarts op verzoek van de werkgever, bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie, een belastbaarheidsonderzoek opstelt om te beoordelen voor welke functies de werknemer in aanmerking kan komen?

Als sprake is van een wijziging van de functie dan is het stellen van vragen over de gezondheidstoestand van de werknemer en het verrichten van medisch onderzoek aan te merken als een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk. Gaat het om functies zonder bijzondere medische functie-eisen, dan is zo een keuring niet toegestaan. Wel kan de werkgever de werknemer verzoeken vrijwillig een keuring te ondergaan, waarbij de bedrijfsarts hem onderzoekt en informeert over bijzondere risico's die hij loopt indien hij gaat werken/hervatten in een functie die zijn belastbaarheid te boven gaat. De werknemer kan ook bij de werkgever verzoeken om een dergelijk onderzoek. Terugkoppeling naar de werkgever van de resultaten van dit onderzoek kan uitsluitend plaatsvinden met instemming van de werknemer.

Overigens geldt in deze situatie ook de mededelingsplicht voor de werknemer (zie hiervoor vraag 3)'.