8. Is een keuring in het kader van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) een aanstellingskeuring?

Arbeidsverhouding

Ingevolge artikel 2 van de Wsw is een dienstbetrekking bij de sociale werkvoorziening een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Er is dan ook sprake van een arbeidsverhouding in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Doelgroep en indicatiestelling

Een bijzonderheid van de Wsw is dat deze dienstbetrekking slechts wordt aangeboden aan mensen die blijkens een indicatiebeschikking tot de doelgroep van de Wsw behoren, te weten personen, die nog niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Een medische keuring in het kader van de indicatiestelling vindt dan ook primair plaats om te bepalen of de betrokkene behoort tot deze groep, de doelgroep. Bij een keuring voor de indicatiestelling wordt tevens gekeken naar de mogelijkheid of betrokkene met extra voorzieningen of maatregelen in staat is regelmatig arbeid te verrichten in ten minste twee functies.

Geen aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring vindt plaats met het doel te keuren voor één concrete functie.
Een keuring ten behoeve van een indicatiestelling Wsw wijkt fundamenteel af van een aanstellingskeuring als bedoeld in de Wmk. Er is dan ook geen sprake van een aanstellingskeuring.