3. Wat moet een sollicitant tijdens de sollicitatieprocedure meedelen over zijn gezondheidsproblemen?

Ongeschiktheid

De sollicitant/keurling heeft een mededelingsplicht ten aanzien van arbeidsbeperkingen/ziekten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze hem ongeschikt maken voor een goede vervulling van de functie.

Geen belemmering

Indien de sollicitant van mening is dat de ziekte/gebrek geen belemmering zal vormen voor het uitoefenen van de functie, dan hoeft hij van de ziekte/gebrek geen mededeling te doen.
Dat zou wellicht anders kunnen liggen als de sollicitant zou weten dat (op korte termijn) door het verloop van de ziekte/gebrek zich wel beperkingen zouden kunnen voordoen.